Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Netekome doro kataliko

Dr. Mečislovas Paulauskas

Vasario 9 dieną, po neilgos ligos, Kaune mirė LKMA Kauno skyriaus valdybos narys dr. Mečislovas Paulauskas. Velionis gimė 1932 m. sausio 1 d. Šiauliuose, amatininko šeimoje. Religingi tėvai stengėsi vaikus auklėti katalikais.1939 metais tėvai leidžia Mečislovą į Seserų širdiečių pradžios mokyklą. Čia jis suartėjo su jėzuitais ir artimai su jais bendravo iki 1949 metų – kol Šiauliuose veikė jėzuitų namai.Ypač didelę įtaką Mečislovui paliko bendravimas su kun. P.Masilioniu, SJ.

1943 metais baigęs pradžios mokyklą, stojo į Šiaulių pirmąją vyrų gimnaziją. 1951-aisiais ją baigė jau pervardintą į J.Janonio vidurinę mokyklą, ir tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą. Pasirinko pramonės įmonių elektrinių įrengimų specialybę, o vėliau – gamybos procesų automatizacijos specializaciją. Sėkmingai apgynęs diplominį darbą šilumos procesų automatizacijos tema, M.Paulauskas buvo paskirtas dirbti į naujai kuriamą Lietuvos mokslų akademijos Energetikos instituto automatikos ir telemechanikos laboratoriją. Institute M.Paulauskas pasirenka gamybos procesų automatizacijos tekstilės pramonėje sritį. Automatizuojant tekstilės pramonę reikėjo greitaeigių mažo galingumo pavarų.Tą temą vystydamas M.Paulauskas pritaikė analogines skaičiavimo mašinas pavaros modeliavimui ir tyrimui. Ištyrus pavarų tobulinimo, jų greitaeigingumo didinimo kelius, šiuos tyrimus apibendrino disertacija, kurią apgynė 1964 metais.

Nuo 1965-ųjų M.Paulauskas, būdamas vyr. moksliniu bendradarbiu, ėmėsi optimizacijos uždavinių įgyvendinimo srovinėje-diskretinėje gamyboje: ieškojo kalendorinio planavimo uždavinių sprendimo optimizuojant gamybos trukmę, minimizuojant technologinių operacijų kiekį (minimizuojant mašinų perderinimo skaičių).Visa tai buvo aktualu pradėjus kurti automatizuoto valdymo sistemas.

Siekiant tobulinti energetikos sistemų valdymą,1973 metais institute buvo įkurta Didelių energetikos sistemų laboratorija, kurios vadovu buvo paskirtas dr.M.Paulauskas. Energetinių sistemų valdymo procesams optimizuoti reikėjo sudėtingų būklės atpažinimo metodų, intelektikos (dirbtinio intelekto) metodų specialistų, kuriuos M.Paulauskas subūrė pakvietęs Maskvoje ir kitur dirbusius lietuvius. Laboratorijoje susitelkė pakankamai stiprus intelektualinis potencialas, bet drauge ir labai nelojali esančiai santvarkai grupė, kuri sudarė daug rūpesčių laboratorijos vadovui, ją ginant ir saugant nuo administracijos priekaištų. Čia, administracijai nepritariant, apgina disertacijas M.Bloznelis, G.Šerkšnys ir kt. Laboratorijoje vyravo pagarbos patriotinei ir katalikiškai tradicijai atmosfera, kuriai palaikyti ir apginti M.Paulauskui reikėjo ir drąsos, ir pastangų.

Nagrinėjant energetinės sistemos dispečerinio valdymo klausimus, buvo išvystyti neformalūs – lingvistiniai sistemų aprašymo metodai ir originalūs sprendimo būdai.

Vystant darbus intelektikos (dirbtinio intelekto) tematika, M.Paulauskas glaudžiai bendravo su prof. D.A.Pospelovo koordinuojama tarptautine šios srities vystymo programa, kuri, greta techninių uždavinių, pasižymėjo ir dvasinių vertybių prioriteto skatinimu.Vadovaujant M.Paulauskui, ši laboratorija tapo stipriausiu intelektikos uždavinių tyrimo ir taikymo moksliniu centru Lietuvoje. Gaila, kad, Lietuvai tapus nepriklausomai, Vyriausybė nerado lėšų vystyti toliau šiuos darbus, ir ta tematika faktiškai buvo sužlugdyta.

Dr. M.Paulauskas buvo apie 100 mokslinių darbų autorius, skaitė daugybę pranešimų tarptautinėse ir sąjunginėse konferencijose bei simpoziumuose dirbtinio intelekto, ekspertinių sistemų kūrimo klausimais.

Dirbdamas mokslinių tyrimų institute dr.M.Paulauskas nuolat bendravo su tuomečiu Politechnikos institutu – skaitė kompleksinės automatizacijos ir kitus kursus, ilgus metus buvo diplomų gynimo komisijos pirmininkas.

Nuo pat Lietuvių katalikų mokslo akademijos atkūrimo dr.M.Paulauskas aktyviai dalyvavo jos Kauno skyriaus veikloje, buvo skyriaus valdybos narys. Surinko medžiagą ir parengė savo jaunystės globėjo kun. P.Masilionio, SJ, biografiją,kuri išleista atskira knyga.

Nuo 1992 metų dr.M.Paulauskas talkino Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnybos veikloje tvarkant šiluminės technikos ir energetikos ūkį. Iki pat mirties talkino Lietuvos Katalikų Bažnyčios informaciniam centrui, o vakarais dažnai patarnaudavo pamaldose Šv.Gertrūdos bažnyčioje.

Nuoširdžiai užjaučiame Reginą Paulauskienę, vaikus – Jolantą, Kęstutį ir Mindaugą bei mažuosius, kuriuos senelis nuolat buvo apsupęs savo rūpesčiu.

Lietuvių katalikų mokslo
akademijos Kauno skyriaus valdyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija