Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Atkirtis dešiniems ideologams ir saviems menševikams

Sausio 15 dieną Socialdemokratinės minties institutas buvo surengęs konferenciją. Joje buvo diskutuota socialdemokratinių vertybių temomis. Tai rodo, kad socialdemokratinės vertybės Lietuvoje yra aktualios, turi gilias šaknis ir dideles perspektyvas.

Konferencijoje dešinieji ideologai doc. V.Radžvilas, politologas V.Laučius, doc. R.Lazutka iš paskutiniųjų stengėsi įrodyti beveik neįrodomą tiesą, kad Lietuvoje nei socialdemokratijos, nei socialdemokratinių partijų nėra. Gėda man prisiminti, kad ir prof. B.Genzelis, ir N.Medvedevas savo kalbose nedavė tinkamo atkirčio kapitalistiniams ideologams, o antrino, kad valdančioji dauguma visai neturi socialdemokratinių savybių. Šitiek metų mes su jais ėjome petys petin – ir štai išdavystė. Skaitytojui reikia priminti, kad prof. B.Genzelis viename iš LSDP susirinkimų tiek nusišnekėjo, kad išdrįso viešai, be užuolankų, paprieštarauti ne tik LSDP generalinei linijai, partijos bičiuliams, bet ir mūsų generaliniam partijos pirmininkui gerbiamam Algirdui Mykolui Brazauskui. Tas jau nebesusivaldęs įsakė profesoriui palikti salę. Kokia mums gėda, ką prigyvenome! Mane nuramino doc. D.Kirvelio teoriniai pamąstymai apie socialdemokratijos pamatus. Tokių pamatų teoriją jis jau dėstė 1989 metais.

2004 metų Seimo rinkimai aiškiai parodė, kad žmonės tebetiki garbinga 60 ir daugiau metų stažą turinčia TSKP-LDDP-LSDP ir jos vadais. Žmonėms svarbios laisvės, solidarumo, socialinio teisingumo idėjos. Todėl LSDP išliko valdžioje. Socialdemokratų lyderis gerbiamas ir mylimas A.Brazauskas tebevadovauja koalicijai ir mūs liaudžiai. Kasdien Lietuvoje gyvenimas gerėja ir gerės. Po truputį didės atlyginimas, pensijos paprastiems žmonėms ir žymiai – valdininkams, Seimo, Vyriausybės nariams. Be to, 60 milijardų litų skolą užsieniui nurašys.

Sausio 27 dieną mūsų šlovingosios LDDP ir LSDP šventė jungtuvių ketverių metų sukaktį. Istoriškai vertinant ir analizuojant šį reikšmingą Lietuvos politinio gyvenimo reiškinį, reikia pripažinti, kad LDDP į LSDP organizmą įliejo veržlaus raudono kraujo. Abiem dėl to pasisekė - pabuvo ir liko olimpe. Manau, ateityje silpstant atgaivins socialliberalų ir Darbo partijos kraujas… Gaila, kad mūsų nuopelnų nepripažįsta amžinai nepatenkinti nuolatiniai pesimistai, žiniasklaida ir visi nesusipratę „elementai“. Nepaisant to, mūsų LSDP ir toliau ves Lietuvą į naujus laimėjimus, šviesią ateitį, nes mes turime kryptį ir tvirtus doc. D.Kirvelio parengtus socialdemokratijos pagrindus. Tik mes vieni matome šviesą tunelio gale.

Kviečiu visus partijos eilinius ir viršesnius glaudžiau susitelkti apie mūsų brangų vadą A.Brazauską, apie partijos branduolį – politbiurą: Juršėną, Kirvelį, Karosą, Andriukaitį, Vaitkų, Sakalą, Kirkilą, Bernatonį, Brazausko bičiulį Bradauską. Duoti atkirtį visokiems dešiniesiems politologams ir saviems menševikams, kaip prof.B.Genzeliui ir kitiems, kurie sugalvotų eiti prieš partijos liniją. Reikia duoti atkirtį visiškai sutriuškinant prieš dešimt metų ant LSDP sveiko kamieno išaugusiai Akstinavičiaus vadovaujamai socialdemokratų sąjungai. Tai tamsios praeities ir neaiškios ateities gaivalas, neturintis socialdemokratinių pagrindų vizijos ir nematantis tunelio gale šviesos.

Ilgametis mūsų patyrimas įrodė - einame teisingu keliu. Bet kova aštrėja. Atremkime savo priešininkus.

Tikimės, kad pagaliau žmonės atsirinks, kas yra kas.

Partijos eilinis

nuo 1950 metų

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija