Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„XXI amžius“ – Lapėse ir Domeikavoje

Domeikavos ir Lapių klebonas
kun. Robertas
Gedvydas Skrinskas

Lapių parapijos tikintieji
klausosi pasakojimo
apie katalikišką laikraštį

Nors tą sekmadienį labai smarkiai siautėjo pūga, mes, keturi redakcijos darbuotojai, vykome į Kauno rajoną susitikti su Lapių ir Domeikavos parapijų tikinčiaisiais – katalikiško laikraščio „XXI amžius“ skaitytojais ir aptarti šių dienų aktualijas, išgirsti pageidavimus, nuomones, pasiūlymus.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija – viena seniausių Kauno apskrityje ir rajone. Lapių bažnyčią 1620 metais pastatė Žemaitijos kaštelionas Adolfas Lackis, o 1899-aisiais kun. Andrius Rakauskas su parapijiečiais bažnyčią padidino. Dabartinis klebonas kun. R.Skrinskas 1997 metais su parapijiečiais atnaujino bažnyčios išorę, o 1998-aisiais – jos vidų, vitražus ir altorius. Kultūros departamentas skyrė lėšų šlaitui ir šventoriaus tvorai tvirtinti. Darbus atliko Kauno restauratoriai 1997-1998 metais. Vėliau buvo restauruoti vargonai, suolai, langai. Įvesta signalizacija bei 2004 metais – įgarsinimas. Kun. R.Skrinskas daug padarė ir daro šios parapijos pastoraciniam darbui gerinti. Norintieji priimti Pirmąją Komuniją ir gauti Sutvirtinimo sakramentą turi lankyti tikybos pamokas, sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose, sutartu laiku ateiti į pamokėles. Besirengiantys susituokti lanko pasirengimo santuokai kursus.

Sustiprėjusį sielovados darbą rodo ir tas faktas, jog net pūgai siaučiant Lapių bažnyčioje buvo pilna žmonių. Po šv. Mišių Lapių senoje medinėje klebonijoje susirinko parapijiečiai kartu su „XXI amžiaus“ vadovais pasikalbėti apie laikraštyje keliamas problemas, pateikiamus įvykius. Redaktorius E.Šiugžda papasakojo apie katalikiško laikraščio tikslus ir uždavinius, kvietė aktyviausius parapijiečius rašyti katalikiškai bendruomenei rūpimais klausimais. Lapių bendruomenės nariai domėjosi, kaip renkama medžiaga apie parapijų gyvenimą, kai kuriuos politinius aspektus korespondento Petro Katino straipsniuose. Redaktorius argumentuotai paaiškino, kodėl laikraštis turi daug įvairių problemų, taip pat aiškintasi, kodėl ne visur spėja laikraščio korespondentai. Priežastis – finansų trūkumas, transporto stygius. Parapijiečiai iš esmės pritarė laikraščio idėjoms: jis turi būti kaip atsvara kitų informavimo priemonių sklaidai, kuri propaguoja daug smurto, erotikos, laisvamanybės elementų. Susitikimo pabaigoje prieita prie išvados, kad tokie susitikimai turėtų vykti dažniau.

Į Domeikavos Lietuvos Kankinių parapiją vykti toli nereikėjo. Tai prie pat Sargėnų Atgimimo metais pradėta ir šiuo metu jau baigiama statyti nauja bažnyčia. 1993 m. birželio 14 d. kertinį akmenį pašventino vyskupas S. Tamkevičius. Su pirmojo klebono kun. R.Skrinsko paskyrimu 1995 m. gegužės 16 d. Domeikava įgavo parapijos teises. Iki tol ji priklausė kitoms parapijoms. Ši bažnyčia – tai kartu ir Lietuvos žmonių, žuvusių už Tiesą, Laisvę, Gyvybę ir Dievą, paminklas, tautos kančių memorialas. Šalia bažnyčios žymiausi tautodailininkai pradėjo kurti Lietuvos kančių kelią. Jį sudarys keturiolika skulptūrų. Bažnyčia dar nebaigta. Laukia nemažai vidaus įrangos darbų – altorius, grindys, vargonų montavimas. Kol kas šv. Mišios vyksta bažnyčios koplyčioje, tačiau jau šiais metais tikimasi pašventinti pagrindinę bažnyčią.

Domeikavos religinė bendruomenė didžiuojasi baigiama statyti parapijos bažnyčia, todėl aktyviai domisi visais renginiais. Klebonas kun. R.Skrinskas susirinkusiesiems pristatė redaktorių E.Šiugždą, kuris išsamiai papasakojo apie laikraščio reikšmę – tai vienintelis katalikiškas tokio turinio leidinys Lietuvoje. Bendruomenės nariai pateikė įvairių klausimų.Vienai susitikimo dalyvei kažkodėl buvo nesuprantama, kodėl laikraštis turi „XXI amžiaus“ pavadinimą... Ji tiesiog nežinojo, kad šį pavadinimą laikraštis turi nuo pat jo išleidimo pradžios. Kiti klausimai buvo apie buities rūpesčius, žurnalistines problemas. Pabaigoje susirinkusieji turėjo galimybę įsigyti įvairių religinio turinio knygų, naujų laikraščio numerių.

Bažnyčios klebonas padėkojo redakcijos atstovams už apsilankymą, išsamiai pristatytą katalikišką laikraštį ir prašė paskelbti Domeikavos parapijos sąskaitą, kad geros valios žmonės paaukotų baigiamos bažnyčios statybai: Bankas: „Hansabankas“ sąskaita Nr.: LT687300010086192159. Gavėjas: Domeikavos Lietuvos Kankinių parapija S.W.I.F.T. HABALTLT22.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija