Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Akademikų viešnagė

Mintis pasikviesti į Marijampolę žinomą akademiką profesorių Zigmą Zinkevičių kilo po to, kai „XXI amžiuje“ (2004 10 08, Nr. 75) perskaičiau Jadvygos O. straipsnį „Sunkios mintys. Lengvi apmąstymai“ apie akademiko 2004 metais parašytą knygą „Istorijos iškraipymai“. Panorau ją perskaityti. Pasirodo, šios knygos Marijampolėje gauti neįmanoma. Paprašiau pagelbėti įsigyti knygą „Istorijos iškraipymai“ Lietuvos krikščioniškosios demokratijos pirmininką Ignacą Uždavinį. Gavau pažadą, kad į Marijampolės kunigų seminarijoje vykstančią konferenciją „Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai“ lapkričio 19 dieną atvyksiantis Algimantas Katilius atveš šios knygelės 20 egzempliorių. Jų įsigijo ir kiti marijampoliečiai bei Sasnavos, Liudvinavo, Igliaukos gyventojai. Visi ją perskaičiusieji tvirtino: tai nepaprastai reikalinga knyga Lietuvai. Tada aš su P.Kriaučiūno bibliotekos darbuotojais nutarėme pasikviesti knygos autorių į Marijampolę. Gavęs pritarimą, vėl kreipiausi į Lietuvių katalikų mokslo akademijos narį I.Uždavinį. Vasario 24 dieną abu akademikai atvyko į Marijampolę.

Prisiminiau ir kitą susitikimą su prof. Z.Zinkevičiumi 2001 metų vasarą Žemaitijoje, Plungėje. Tada LKDP, neprisijungusieji prie K.Bobelio partijos, norėjo, kad akademikas liktų šios partijos pirmininku. Tačiau jis prašė jo neskirti į šias pareigas, nes ir nebūdamas šiose pareigose duos Lietuvai daugiau naudos. Prof. Z.Zinkevičius pažadėjo parašyti keletą knygų. Taip LKDP pirmininku tapo I.Uždavinys, o akademikas savo pažadą įvykdė – šiemet išleido taip pat Lietuvai itin reikalingą knygą „Lietuvių tautos kilmė“. Šiandien daug valstybės veikėjų užmiršta savo pažadus. Kartais užsimiršta esą lietuviai, užmiršta gimtąją kalbą, svetimos gerai neišmokę. Pernai išleista knygelė „Istorijos iškraipymai“ jau žinoma ir užsienyje.

Akademikų darbotvarkė buvo pakankamai plati. Po trumpo susipažinimo su Marijampole (vienuolynu, bažnyčia, K.Griniaus muziejumi), jų laukė senoji Sūduvos krašto Jono Jablonskio gimnazija. Čia svečius sutiko gimnazijos direktorius V.Petkevičius, V.Mykolaičio-Putino muziejaus vadovas Zigmas Vidrinskas (buvęs profesoriaus studentas). Kitas jo buvęs studentas V.Peckus supažindino svečius su gimnazijos muziejumi, papasakojo apie buvusius jos mokinius. Toliau vyko pokalbis su mokytojais. Z.Zinkevičiaus ir I.Uždavinio jau laukė Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus direktorius Justinas Sajauskas ir šio muziejaus įkūrėja Aldona Vilutienė. I.Uždavinys sakė, kad artimiausiu metu atsivešiąs čia ir savo šeimą parodyti lietuvių tautos kančių ir kovų už nepriklausomybę kelią. Pagrindinis renginys – teminis vakaras „Lituanistika ir Lietuva“ vyko Marijampolės P.Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Čia prof. Z.Zinkevičiaus laukė pilnutėlė salė norinčiųjų dalyvauti knygų „Istorijos iškraipymai“ ir „Lietuvių tautos kilmė“ ir pristatyme.

Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys I.Uždavinys susirinkusiesiems pristatė prof. Z.Zinkevičių ir teigė, kad šios knygos dabar, kai visuomenė yra daug kam abejinga, kai jaučiamas moralinis pasimetimas, sustingimas, yra labai svarbios. Akad. Z.Zinkevičius marijampoliečiams paaiškino, kodėl jis jautė pareigą rašyti tautos istorijos, tautos kilmės klausimais. Sakė, kad dar šiais metais skaitytojams rengiasi pateikti dar keletą knygų. Jo pažadais mes galime tikėti. Akademikas atsakė į gausius klausimus. Daugelis įsigijo knygų su autoriaus autografais. Renginiu buvo patenkinti marijampoliečiai, bibliotekos direktorė D.Kirtiklienė ir daug renginiui padėjusi A.Murauskienė. Po renginio su svečiais bendravo Marijampolės LKDP nariai, šios partijos rėmėjai ir tie, kuriems rūpi, kur link žygiuoja Lietuva. Apie politinę padėtį šalyje kalbėjo ir į partiečių klausimus atsakinėjo I.Uždavinys.

Manau, kad panašūs susitikimai būtų naudingi ir kitiems Lietuvos miestams.

Antanas JAKŠYS,
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos
Marijampolės skyriaus pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija