Atnaujintas 2005 kovo 18 d.
Nr.22
(1323)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

... Kad liepsnotų!

Didžiosios Britanijos
tikintieji vertina
Bažnyčių veiklą

Tik vykdydami
Dievo valią artėsime
prie harmonijos
ir sutarimo

Be tikėjimo
ir be maldos
nebus tikrojo
prisikėlimo

Laisvoje Lietuvoje
bus laisvas žmogus,
kuris jausis
visaverčiu šalies
piliečiu

Be maldos
nepajėgsime
gyventi laisvi

Verbų sekmadienis

Budėkime laukdami
Didžiosios savaitės

Juliaus Šnor fon
Karolsfeldo graviūra

Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas (Mt 26, 41)


„Lietuvos jaunimo niekas nenupirko nei už tabaką, nei už degtinę“

Bronius VERTELKA

Kun. Alfonsas Lipniūnas

Kun. Alfonso Lipniūno 100-asis gimtadienis Panevėžyje buvo paminėtas kovo 9-ąją. Nusilenkti iškiliam Lietuvos sūnui prie jo kapo Kristaus Karaliaus Katedros šventoriuje ėjo būriais. Pagerbė kunigą - Štuthofo koncentracijos stovyklos kankinį.

Katedroje aukojamas kun. A. Lipniūno 100-mečiui skirtas šv.Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, iš Kauno atvykęs vyskupas emeritas Juozas Preikšas, vyskupijos generalinis vikaras dr. kun. Robertas Pukenis, gausus būrys vyskupijos kunigų. Katedroje vykusias šv. Mišias transliavo „Marijos radijas“. Per radiją jas galėjo girdėti maždaug pusė Lietuvos žmonių - Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių kraštų gyventojai. Pamokslą sakęs vysk. J. Kauneckas kun. A. Lipniūną pavadino šventu žmogumi, atidavusiu savo gyvybę už lietuvių tautą. Netgi būdamas Štuthofo koncentracijos stovyklos kankiniu, jis paskutiniu duonos kąsniu dalijosi su kitais.


Penkių ežerų parapija

Kun. Alvydas VAITKEVIČIUS

Pavandenės Šv.Onos
bažnyčia ir varpinė
nuo vartų centrinės arkos

Laikas, besikeičiantys įvykiai ir žmonių veidai nenumaldomai dabarties laiveliu mus neša į ateitį. Praeityje lieka prisiminimai. Kunigas kaip kareivis – kur vyskupas paskiria, ten turi dirbti. Per dvylika kunigavimo metų teko bendrauti ir su miesto, ir su kaimo žmonėmis. Klaipėdos Šv.Kazimiero bažnyčia – šeštoji mano darbo vieta. Vis dėlto mieliau dirbti kaimo parapijoje, arčiau gamtos ir paprastų kaimo žmonių. Tiesa, kunigas, kiek ilgiau pabuvęs parapijoje, susipažįsta su žmonėmis, atranda bendraminčių ir nenorėtų, viską palikęs, kraustytis kitur. Taip buvo 1998 metais, kai vyskupas, man padirbėjus trejus metus Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje, netikėtai paskyrė į kažkokią prie Varnių esančią Pavandenę. Prireikė žemėlapio ieškoti šitos parapijos, užklupo liūdesys ir nežinomybė.


Šventojo Kazimiero minėjimas Klaipėdoje

Prel. Juozas Šiurys
(dešinėje) ir klebonas
kun. Romualdas
Vėlavičius jaunimo būryje

Šventasis Kazimieras – Lietuvos ir vienos iš Klaipėdos parapijų globėjas. Šv. Kazimiero parapijos Klaipėdoje tikintieji nekantriai laukė šios šventės. Kovo 4 dieną jie gausiai rinkosi maldai už savo parapiją, Švč. Sakramento artumoje giedojo Kalvarijos kalnus. Per šv. Mišias koplyčioje aidėjo skambios giesmės ir karštos maldos. Eucharistijos šventime dalyvavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos Šv.Kazimiero kursas, tikinčiuosius sužavėjo būrys jaunų žmonių, pasiruošusių aukoti savo jaunystę ir gyvenimą Viešpačiui. Po Šventos Aukos visi norintys buvo pakviesti į šventinį koncertą Aklųjų ir silpnaregių kultūros centre, o ištikimiausieji liko maldingai budėti per visą naktį Viešpaties artumoje.


Blerbalas, arba Niekų kalba

Petras KATINAS

Kaip teigia Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, žodis „blerbalas“ šnekamojoje kalboje reiškia niekų kalbą ar prastą viralą. Tiktai šiuo žodžiu galima įvertinti dabartinės Seimo daugumos sukurtų ir vis dar tebekuriamų įvairiausių komisijų veiklą. O „aukštąjį pilotažą“ toje blerbalynėje pademonstravo Laikinoji Seimo komisija, vadovaujama „darbiečio“ S.Pabedinsko, neva tyrusi aukštų valstybės pareigūnų, priklaususių KGB karininkų rezervui, veiklą. Šios komisijos paskelbtos vadinamosios tyrimo išvados parodė visos šios asmenų grupės chameleoniškumą, beprincipingumą, jeigu nepasakytume daugiau. Užtat šiomis išvadomis buvo labai patenkinti aukščiausieji valdžios pareigūnai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija