Atnaujintas 2005 balandžio 1 d.
Nr.25
(1326)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Konsekruota nauja Dievo Apvaizdos bažnyčia

Audronė Driskiuvienė

Naujai pastatytoje šventovėje
Utenoje – pirmoji Aukos liturgija.
Iš kairės: kan. Gerhardas Langė,
apaštalinis nuncijus arkivyskupas
Peteris Stephanas Zurbriggenas,
Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas, diakonas
Jonas Morkvėnas ir Panevėžio
vyskupas emeritas Juozas Preikšas

Padėkos vakare „Mes atvykome
Jo pagarbinti“ Utenos Dievo
Apvaizdos parapijos klebonas
kun. Henrikas Kalpokas (dešinėje)
dėkojo rėmėjams ir geradariams
už paramą statant Dievo šventovę

Į pirmąsias bendruomenines
šv. Mišias naujojoje bažnyčioje
susirinko daug parapijiečių

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia –
šiuolaikinės architektūros statinys

Kovo 19 – oji – istorinė diena Utenoje. Tądien buvo konsekruota naujai pastatyta Dievo Apvaizdos bažnyčia, kurios parapijiečiai laukė penkiolika metų. Šios bažnyčios statybą Aušros gatvėje daugiausia finansavo UAB „VP Market“, šalia šventovės pastačiusi „MaXIMA“ parduotuvę.

Šiuolaikiškas statinys

2004 m. birželio 27 d. buvo pašventintas kertinis naujosios Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčios akmuo. Per gana trumpą laiką iškilo raudonų plytų Dievo šventovės statinys, išsiskiriantis netradicine šiuolaikine architektūra. Šį statinį projektavo architektai Ričardas Krištapavičius ir Mindaugas Jamantas, o pagrindinius statybos darbus atliko UAB „Dailista“. Tai nebe pirma šių architektų suprojektuota bažnyčia Lietuvoje.

Bendras Dievo Apvaizdos bažnyčios užstatymo plotas daugiau kaip 800 kvadratinių metrų, o vidaus – 500 kvadratinių metrų. Čia vienu metu gali tilpti apie tūkstantį žmonių. Yra 350 sėdimų vietų, 200 papildomų vietų yra balkone.

Bažnyčios netradicinė architektūra lėmė ir puošybą. Ji – minimalistinė. Vidaus sienos, kaip ir išorės – atvirų raudonų plytų. Tačiau tai, kaip ir atviros metalo konstrukcijos, dažytos betono liejinių kolonos, nešokiruoja, neblaško į šią naują šventovę atėjusio žmogaus. Bažnyčios viduje erdvu ir jauku. To jaukumo suteikia ir šiuolaikiškas lietuviško akmens altorius, kurį sukūrė parapijietis skulptorius Valentinas Šimonėlis, ir matinio stiklo klausyklos, ir profesoriaus Kazimiero Morkūno erdviniai vitražai presbiterijoje. Šie vitražai – tai trikampyje akis – Dievo Apvaizdos simbolis ir keturių metrų aukščio Kristaus figūra su ištiestomis rankomis. Beje, šiais savo kūriniais naujoje bažnyčioje profesorius labai džiaugiasi ir įvardija juos kaip geriausią dovaną savo solidaus jubiliejaus proga.

Vitražų virtuozo kūrinių per dvejus metus bažnyčioje turėtų atsirasti ir daugiau. Jau suprojektuotos ir kuriamos analogo neturinčios vitražinės Kryžiaus stotys, kurios numatytos šventovės languose. Sumanyta pasinaudoti dėkinga statinio erdve ir langų skaičiumi, atitinkančiu Kryžiaus stočių skaičių. Jaukumo taip pat suteikia šildomos akmens masės plytelių grindys, modernūs suolai.

Lėšos

Kaip sakė Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Henrikas Kalpokas, pagrindinio finansuotojo UAB „VP Market“ 2, 5 mln. litų lėšų pakako tik pastato statybai. Bažnyčios įrengimu teko rūpintis patiems. Klebonas džiaugėsi, kad parapijiečiai suprato šios statybos svarbą ir aukojo pinigų, kiek kas galėjo. Parapijiečių pagalba surinkta 130 tūkst. litų. Kai kurios įmonės paaukojo niekieno neragintos, savanoriškai. Nuošalyje neliko ir Utenos rajono savivaldybė, skyrusi 50 tūkst. litų. Paskaičiuota, kad minimaliam bažnyčios įrengimui reikėtų apie 260 tūkst. litų, taigi iki reikiamos sumos dar trūksta. Parapijos tikintieji tikisi, kad galbūt atsilieps didžiausios miesto įmonės, kurioms yra pateikti prašymai, ir finansinė situacija gerokai pasitaisys.

Konsekracija

Konsekracijos iškilmės vyko kovo 19–ąją, Šv. Juozapo dieną. Į jas pakvietė melodingi kanauninko iš Vokietijos Gerhardo Langės dovanoti ir meistro Eugeno Idasiako sumontuoti elektromechaniniai varpai, pašventinti 2004 m. rugsėjo 19 d.

Atvyko daug dvasininkų, garbių svečių. Apeigose dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Utenos dekanas kun. Saulius Kalvaitis, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Henrikas Kalpokas, kan. G.Langė, Seimo narys Edmundas Pupinis, per tris dešimtis kunigų iš Panevėžio ir kitų vyskupijų, Utenos valdžios atstovai, statybų rėmėjai ir kiti svečiai.

Iškilmingos procesijos dalyvius, atkeliavusius iš šalia esančios koplyčios, kurioje buvo melstasi penkiolika metų, prie bažnyčios durų pasitiko šios šventovės architektai Ričardas Krištapavičius ir Mindaugas Jamantas bei UAB „Dailista“ vadovas Algirdas Jovaiša. Jie Panevėžio vyskupui J.Kauneckui įteikė simbolinį bažnyčios raktą.

Apeigų metu buvo pašventintas vanduo, skirtas žmonėms šlakstyti bei bažnyčiai ir altoriui pašventinti. Po apšlakstymo Dievo Apvaizdos bažnyčioje pirmą kartą buvo giedamas „Garbės himnas“, skaitomi skaitiniai, sakomas pamokslas, bendruomeniškai išpažįstamas tikėjimas, giedama „Visų šventųjų litanija“. Po litanijos, kurioje buvo specialiai šiai progai įterpta invokacija (kreipinys) „Šią bažnyčią konsekruoti teikis“, buvo įneštos šventųjų Pranciškaus ir Klaros bei apaštalo šv. Petro relikvijos, kurios buvo įdėtos į altorių. Vėliau buvo kalbama ilga konsekravimo malda, kurioje Viešpaties prašyta, kad ši bažnyčia būtų pripildyta dangiška palaima ir visuomet išliktų šventa vieta, kur žmonės susiburtų prie altoriaus švęsti Eucharistiją, melstis už pasaulio išganymą ir būti palaiminti.

Vyskupas J.Kauneckas patepė krizma altoriaus vidurį ir keturis jo kampus, o bažnyčios sienas, pažymėtas kryžiaus ženklais, patepė apaštalinis nuncijus arkivyskupas P.S.Zurbriggenas bei Panevėžio vyskupas emeritas J.Preikšas. Po patepimo apeigų vyko smilkymo apeigos bei uždegtos žvakės, visi bažnyčios šviestuvai, simbolizuoją Kristaus šviesą. Šioje šviesoje prasidėjo antroji šv. Mišių dalis – Aukos liturgija.

Šv. Mišių metu darniai giedojo abiejų Utenos parapijų – Kristaus Žengimo į dangų ir Dievo Apvaizdos - jungtinis choras ( vadovai O. ir P. Aleknavičiai bei R. Deveikienė), jaunimo choras, pritariant naujiesiems iš Lenkijos pargabentiems „Johhanus Gloria“ firmos šiuolaikiškiems vargonams.

Po šv. Mišių padėkos žodį tarė Panevėžio vyskupas J.Kauneckas, apaštalinis nuncijus arkivyskupas P.S.Zurbriggenas, kanauninkas iš Vokietijos G.Langė, o Panevėžio vyskupo generalvikaras Robertas Pukenis perskaitė sveikinimą iš Vatikano. Kalbėjusieji džiaugėsi, kad Lietuvoje pastatyta dar viena šventovė, tačiau daugelis akcentavo, kad žmogus pirmiausia turėtų statyti Bažnyčią savyje, siekti dvasinių vertybių ir jomis gyventi.

Kiek vėliau Utenos kultūros centre vyko konsekracijos iškilmėms skirtas padėkos vakaras „Mes atvykome Jo pagarbinti“. Jame Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. H.Kalpokas susirinkusiesiems priminė, kaip buvo kuriama parapija ir statoma bažnyčia, rėmėjams bei kitiems geradariams įteikė padėkas ir atminimo dovanas. Koncertavo scenos numylėtinė Sigutė Trimakaitė, populiari solistė Rosita Čivilytė, Utenos kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Ainiai“ (vad. A. Driukas), Utenos muzikos mokyklos choras „Utremio“ (vad. V. Šeduikienė), solistai klierikas Povilas Narijauskas, kunigas Andrius Šukys, Zita Lukošiūnienė bei Alina Plistkova, Utenos kultūros centro kolektyvo „Vieversa“ (vad. R. Macelienė) šokėjos. Sveikinimo žodį tarė Panevėžio vyskupas J.Kauneckas, valdžios atstovai. Renginys baigėsi agape.

Utena

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija