Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Molėtų dekanate

Šventąjį Tėvą palydint

Molėtai. Balandžio 2-ąją Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje pamaldos vyko ilgiau negu įprastai. Suma, kurią aukojo parapijos klebonas dekanas kun. Kęstutis Kazlauskas, buvo skirta mirusiam popiežiui Jonui Pauliui II. Žmonių į bažnyčią susirinko daugiau negu kitais sekmadieniais. Jie meldėsi už mirusį Šventąjį Tėvą. Pamaldų metu giedojo Vilniaus tarptautinio oro uosto vokalinis vyrų ansamblis „Bijūnas“ ir Molėtų bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininkės Violetos Zutkuvienės.

Kun. K.Kazlauskas daug dėmesio skyrė popiežiui Jonui Pauliui II atminti. Jis sakė, kad ši diena ir liūdna, ir džiugi. Graudu, kad netekome Šventojo Tėvo, kuris 26-erius metus nuostabiai vadovavo katalikams. Jis važinėjo po pasaulį, stengėsi suartinti kitų konfesijų tikinčiuosius su katalikais, siekė taikos, laisvės, demokratijos visose šalyse, visuose kontinentuose. Gegužę Šventajam Tėvui būtų sukakę 85-eri. Tačiau jį pasikvietė Viešpats.

Pasak kunigo Kęstučio, turime džiaugtis, kad Katalikų Bažnyčia daugiau negu ketvirtį amžiaus turėjo tokį sumanų, garbingą ir protingą vadovą, kurį ilgai minės ateities kartos, kuris pats sau gerais darbais, nuoširdumu, atvirumu, paprastumu pasistatė paminklą šioje žemėje. Popiežius atleido netgi tam žmogui, kuris jį rengėsi nužudyti, šovė į Šventąjį Tėvą, sužeidė jį.

Kartu su Vilniaus tarptautinio oro uosto vokalinio vyrų ansamblio „Bijūnas“ dalyviais Molėtų bažnyčioje buvo ir oro uosto direktorius, kuris 1993 metais prie lėktuvo sutiko popiežių Joną Paulių II. Matė, kaip jis suklupo ir žemai pasilenkęs bučiavo Lietuvos žemę.

Nepamirštama popiežiaus Jono Pauliaus II asmenybė išliko kun. K.Kazlausko atmintyje. Kai 1993 metais Šventasis Tėvas lankėsi Lietuvoje, kunigo Kęstučio motinai iškilmingų šv. Mišių metu buvo patikėta Popiežiui nešti duonos kepalą. Moteris to verta. Ji išaugino didelę šeimą, kurioje yra du kunigai (Jurgis dirba Saldutiškio parapijoje). Kaimo moteriai nedrąsu didžiulėje žmonių minioje. Todėl ją lydėjo sūnus, dabartinis Molėtų parapijos klebonas, dekanas kun. K.Kazlauskas.

„Mama labai jaudinosi, - prisimena susitikimą su Šventuoju Tėvu kunigas Kęstutis. Bet kai mama priėjo prie Popiežiaus, visas jaudulys dingo. Apgaubė kažkokia šiluma, nesuvokiamas gėris“. Popiežius moteriai dovanojo rožinį, kuris jai yra didžiausia dovana gyvenime ir kurį ji labiausiai saugo.

Kun. K.Kazlauskas, baigdamas išsamų pasakojimą, pakvietė visus bažnyčioje buvusius tikinčiuosius pagiedoti „Viešpaties angelą“, penkias minutes skambėjo bažnyčios varpai, skelbiantys popiežiaus Jono Pauliaus II mirtį ir Amžinąjį gyvenimą.

Algirdas MEILUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija