Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Didžioji savaitė ir šv. Velykos

Šakių kunigai (iš kairės):
Jonas Cikana, Jonas Povilaitis
ir klebonas Sigitas Matusevičius
su Martinaičių šeima,
pasirengusia nešti kryžių

Velyknaktį ugnį šventina
Šakių vikaras kun. Jonas
Cikana. Laužą šventoriuje
pastatė Šakių urėdijos
miškininkai (urėdas
Ksaveras Vaičiūnas)

Nuo pašventintos ugnies
vikaras kun. Jonas Cikana
uždega velykinę žvakę.
Nuo velykinės žvakės
liepsna plinta ir kitiems...
Vido Venslovaičio nuotraukos

Velyknakčio Eucharistija.
Iš kairės: klebonas kun.
Sigitas Matusevičius, vikarai
kun. Jonas Cikana
ir kun. Jonas Povilaitis

„Tesidžiaugia Motina Bažnyčia
šviesos žiburiais pasipuošusi“
(Velykinis šlovinimas)

Šakiai. Popiežius Jonas Paulius II, paskelbdamas 2005 metus Eucharistijos metais, norėjo mus labiau priartinti prie mūsų Išganytojo, pasilikusio Švč. Sakramente. Todėl šie metai ir šios šv. Velykos buvo ypatingos: tikintieji jas sutiko ypač pakiliai ir nuoširdžiai, nes būtina suprasti, kokia kaina esame išgelbėti iš nuodėmių.

Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapija Eucharistijos metais nuolat atsigaivina. Švč. Sakramento adoracijos vyksta sekmadieniais 9 -10 val. ir 11-12 val. bei pirmaisiais mėnesio penktadieniais 11 -18 val. Meldžiamasi Šventojo Tėvo ir parapijiečių intencijomis, surašytomis tam skirtoje intencijų knygoje.

Didžiosios savaitės iškilmės Šakiuose prasidėjo Verbų sekmadienį. Kristaus Kančią pagal evangelistą Matą rytinėse, jaunimo ir Sumos Mišiose skaitė tam pasirengę skaitovai: Nida Martinkaitienė, katechetė Kristina ir Darius Talala. Po Sumos šv. Mišių UAB „Šakių monolitas“ (gen.direktorius V.Pulokas) lėšomis ir pagalba suremontuotuose parapijos namuose buvo rodomas M. Gibsono filmas „Kristaus kančia“, kurį komentavo Šakių vikaras kun. Jonas Cikana.

Didįjį pirmadienį Šakių bažnyčioje vyko Šakių dekanato katechetų ir mokytojų Gavėnios rekolekcijos. Kun. J. Cikana vedė konferenciją apie maldą. Susitaikinimo pamaldose mokytojai per Atgailos sakramentą pelnė gailestingojo Tėvo malonę, o labiausiai Dievo artumą patyrė Švč. Sakramento adoracijoje ir švęsdami Eucharistiją, kurią koncelebravo Šakių klebonas kun. Sigitas Matusevičius ir kun. J.Cikana. Vėliau parapijos namuose vyko agapė, kurios metu aptarti įvairūs klausimai. „Aukuro“ mokyklos mokytoja Vilma Naujokaitienė skaitė pranešimą apie Jehovos liudytojų įtaką Šakių miesto mokyklos moksleiviams, vyko diskusija šia tema.

Didįjį ketvirtadienį, 20 iš besirengiančių Pirmajai Komunijai mergaičių Jolantos Martinaitienės buvo mokomos barstyti gėleles procesijoje ir dalyvavo Paskutinės vakarienės šv. Mišiose.

Didįjį penktadienį nuo pat ryto iki vakaro prie Švč. Sakramento vyko nuolatinė adoracija, kurioje dalyvavo: V. Kudirkos g. „Atgaivink“ tikėjimo pasidalijimo grupelė (TPG), „Aukuro“ mokyklos katechetės Vilma ir Ona su mokiniais, Šaulių g., P. Vaičaičio g., Girėnų kaimo, Tulpių g., Striūpų kaimo TPG. Vakarop tikintieji rinkosi į bažnyčią, nes Didįjį penktadienį jau trečius metus einamas Kryžiaus kelias Šakių gatvėmis. Kryžių kelio apmąstymams vadovavo visi trys Šakių parapijos kunigai – klebonas S. Matusevičius, vikarai J.Cikana ir Jonas Povilaitis. Kryžių nešė kunigai, patarnautojai, šeimos, jauni ir seni. Sugrįžę iki Kristaus Kančios pamaldų tikintieji, giedant Sumos chorui, budėjo ir meldėsi prie Švč. Sakramento. Kun. S.Matusevičius pasakė homiliją apie kančią, kryžių ir mirtį: „Mes irgi dalyvaujame Kristaus nukryžiavime nusidėdami. Didįjį penktadienį, kai Jėzus miršta ant kryžiaus, esame kviečiami numirti, numirti nuodėmei, ir tada vyks prisikėlimas, mūsų prisikėlimas. Ir kuo didesnis atsivertimas iš nuodėmių, tuo gilesnis, didesnis prisikėlimas.“

Nuolat keitėsi žmonės Švč. Sakramento adoracijos sargyboje ir Didįjį šeštadienį. Budėjimas prie Švč. Sakramento kryžiaus papėdėje, kurį nešė tikintieji Didįjį penktadienį Šakių gatvėmis, tęsėsi iki velyknakčio. V. Kudirkos g. „Atgaivink“ TPG keitė „Žiburio“ gimnazijos katechetė Odeta Vasiliauskaitė su mokiniais, Basanavičiaus g., Briedžių kaimo, Turgaus g. TPG, kunigai, bažnyčios tarnai, Jaunimo choras, „Caritas“, Stanaičių šeima, Marijos legionas, bažnyčios ansamblis (vadovė vargonininkė Birutė Gurskienė) ir kt.

Temstant šventoriuje buvo uždegtas didžiulis laužas, kuris nutvieskė Šakių padangę. Laužą sudėjo Šakių urėdijos miškininkai, vadovaujami urėdo Ksavero Vaičiūno.

Šventiškai bažnyčią papuošė Kęstutis Dundulis. Gėlių paaukojo Šakių Daivos Bublaitienės floristikos salonas „Žiedų sala“. Šventei talkino bei padėjo rengtis ir Šakių seniūnas Alfonsas Jakas.

Velyknaktis - tai „visų vigilijų motina“, kaip sakė šv. Augustinas. Tai naktis, kada viso pasaulio katalikai susirenka draugėn budėti ir melstis, švęsti tą naktį, kada Kristus prisikėlė. Neišdildomas įspūdis, kai nuo pašventintos velykinės žvakės sumirgėjo žvakelių jūra tikinčiųjų minioje ir susipynė su velykinio šlovinimo giesmės akordais: „Tedžiūgauja dangaus angelų minios ir tesveikina Kristaus pergalę skardūs trimitai.“

Klebonas kun. S. Matusevičius tomis dienomis ragino skaityti ir platinti „XXI amžių“ ir kitą katalikišką spaudą.

Velykų rytą procesijos dalyviai, pasipuošę naujais liturginiais drabužiais, dalyvavo iškilmėje. Grojo dūdų orkestras, vadovaujamas Antano Spirausko, didingai suskambėjo „Linksma diena mums nušvito“.

Apie Didžiojo Tridienio liturgines apeigas katechezę prieš kiekvienas pamaldas vedė kun. S. Matusevičius. Svarbiausių liturginių veiksmų Didžiojoje savaitėje akimirkas įamžino parapijietis Vidas Venslovaitis, nuolat pateikiantis nuotraukų bažnyčios skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje „Šakių bendruomenių forumas-parapijos“(www.sakieciai.lt).

Balandžio pirmąjį penktadienį Šakių bažnyčioje nuo 11 iki 18 val. vyko Švč. Sakramento adoracija. 18 val. šv. Mišios švęstos už Popiežių. Penktadienio naktį Šakių bažnyčios varpas skelbė apie popiežiaus Jono Pauliaus II išėjimą pas Viešpatį.

Per Atvelykį – Dievo Gailestingumo sekmadienį ir Gyvybės dieną – po Sumos šv. Mišių rinkosi parapijiečiai, kurie dalyvavo parapijos atsinaujimo „Atgaivink“ programos IV pakopoje, į parapijos namus tradicinei agapei, pabendrauti, pasidalyti tikėjimo patirtimi. Klebonas džiaugėsi TPG dalyvių aktyvumu per Švč. Sakramento adoracijas, ypač Didžiajame Tridienyje.

Šakiuose treti metai vykstančioje „Atgaivink“ programoje 16 tikėjimo pasidalijimo grupelių dalyvauja apie 170 parapijiečių. Į „Atgaivink“ respublikinį suvažiavimą Kaune važiavo 20 tikinčiųjų, kuriems klebonas užsakė autobusą.

Ona Mikolainienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija