Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Susitikimai su Šventuoju Tėvu

Šventasis Tėvas Jonas
Paulius II palaimino Ukmergės
kultūros centro ansamblio
„Cantilena“ vadovę Daivą
Petrikienę (centre – kardinolas
Audrys Juozas Bačkis)

„Pasaulis nusilenkia popiežiui Jonui Pauliui II, kuris ne vien žodžiais, bet ir savo gyvenimu skleidė pasauliui Evangelijos tiesas, artimo meilę, taurumą, teisingumą“, - priminė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Šiomis susikaupimo, maldos dienomis mintimis sugrįžome į 2000-ųjų metų Šventąją žemę – Romą, kuomet ukmergiškiai turėjo galimybę susitikti su popiežiumi Jonu Pauliumi II ir papildyti dvasinių lobių kraitį.

Suteikta ypatinga malonė

Ukmergės Šv.Petro ir Povilo bažnyčios altaristas monsinjoras Jurgis Užusienis, prisimindamas 2000-uosius jubiliejinius metus, teigia, jog Šv.Kazimiero dienos proga į Romą buvo pakviesti ir ukmergiškiai. Į piligriminę kelionę išvyko mons. J.Užusienis, Veprių parapijos klebonas kun. Bronislovas Gimžauskas, kiti dvasininkai bei respublikinių konkursų laureatas – Ukmergės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Cantilena“, vadovaujamas Daivos Petrikienės. Vadovė mena, jog iš gausaus būrio giesmininkų atstovauti Lietuvai buvo išrinkti keturi geriausi kolektyvai. Specialiai šiai kelionei buvo sukurti kūriniai – kompozitoriaus Broniaus Budriūno „Mišios“ bei Vytauto Miškinio „Angeliškos mišios“. Šv. Mišiose dalyvavo prezidentas V.Adamkus su žmona, Vatikano atstovai.

Vokalinio ansamblio vadovė Daiva Petrikienė mena, jog po šv. Mišių, kurios buvo aukojamos Šv.Petro bazilikoje, visi atvykę lietuviai pateko į Vatikaną. Perėję vadinamuosius Varpų arkos vartus, kiemą, rinkosi į Popiežiaus Pauliaus VI audiencijų salę. Kai kuriems Jubiliejinės Lietuvos dienos Romoje dalyviams buvo suteikta ypatinga malonė, kuri neaplenkė ir mūsiškių. Teisę priklaupti prie Šventojo Tėvo kojų turėjo D.Petrikienė (ansamblio „Cantilena“ vadovė) bei Dalia Sližytė (Ukmergės Šv.Petro ir Povilo bažnyčios vargonininkė). „Popiežius palaimino ir padovanojo rožinį. Vatikano fotografai įamžino šį momentą. Žodžiais sunku nusakyti, ką tuo metu jaučiau“, - prisipažįsta D.Petrikienė. Kolektyvo vadovė sakė, jog po susitikimo su Šventuoju Tėvu ji pajuto šilumą, dvasinę ramybę. „Mane ši netektis sukrėtė. Tai buvo nepaprasta asmenybė, palikusi mano širdyje ryškų pėdsaką. Mirus krikščioniškojo pasaulio lyderiui, norisi patylėti ir išreikšti pagarbą“, - sakė pašnekovė.

Žurnalistai susitiko su Popiežiumi

2000-ųjų vasarą susitikti su Popiežiumi panoro oficialūs Lietuvos, Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Filipinų bei kitų valstybių žiniasklaidos atstovai. Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo per trys tūkstančiai žurnalistų. Lietuvos žurnalistų delegacijos gretose buvo ir šių eilučių autorė. Tuo metu, kai į audiencijų salę be įprastų regalijų, pasiramsčiuodamas lazda, įžengė Popiežius, žiniasklaidos atstovai kilo iš savo vietų, džiugiai sveikino, kai kas šluostė skruostais riedėjusias ašaras. Fotoaparatai ir vaizdo kameros buvo nukreiptos į Šventąjį Tėvą, kuris skaitė žurnalistams laišką – kreipimąsi. Jame buvo akcentuojama, jog žurnalistų rankose galingas ginklas – žodis, galintis nukreipti žmoniją gėrio ir blogio keliu. Susirinkusiesiems buvo palinkėta tarnauti ne Mamonai – aukso veršiui, bet gėriui ir teisingumui. Popiežius Jonas Paulius II palaimino visus žurnalistus vilčiai, tikėjimui, susikaupimui, santarvei ir dorai. Po šio susitikimo jautėmės dvasiškai stipresni, geresni, atsigavę. Popiežiaus tėviška šiluma išliks mumyse kaip širdies besitęsianti reabilitacija.

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Ukmergė

Nuotrauka iš asmeninio albumo

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija