Atnaujintas 2005 balandžio 29 d.
Nr.33
(1334)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Benediktas XVI
atviras, kaip
ir Jonas Paulius II

Rugių žiedai
pieno kibire

Džiaukimės
turėdami mamas

Nelaukime komandų
iš „viršaus“

Priglaudžia
ir kukli bažnyčia

Lieki ištikima –
esi kitokia!

Prezidento metinis
pranešimas –
įžvalgos ir vingrybės

Kad rasa
akių neišėstų

Marionetės trokšta
skerdynių

Kodėl Rusija
neparodė solidarumo
su visu pasauliu?

Kas davė nuodų
maršalui Geringui?

Popiežius Benediktas XVI iškelia veiklos prioritetus

Mindaugas BUIKA

Sekmadienį Šv. Petro aikštėje
Vatikane vyko popiežiaus
Benedikto XVI pontifikato
inauguracija, kurioje dalyvavo
600 tūkst. piligrimų iš viso
pasaulio, daugiausia -
iš naujojo Popiežiaus
tėvynės Vokietijos

Bažnyčia gyva, nes Kristus gyvas

Popiežiaus Benedikto XVI pastabos ir padrąsinimai, išsakyti per susitikimus ir religines apeigas jo pontifikato pradžioje, sujaudino ir pakėlė dvasią tūkstančiams jų dalyvių ir milijonams sekusių įvykius žiniasklaidos kanalais visame pasaulyje. Štai balandžio 24 dieną Romos Šv. Petro aikštėje vykusių inauguracijos šv. Mišių homilijoje Šventasis Tėvas ragino tikinčiuosius be baimės priimti Kristų ir liudyti artimo meilę, kaip moko Evangelija. Nelengvo uždavinio – vadovauti 1,2 mlrd. narių turinčiai Katalikų Bažnyčiai – akivaizdoje Popiežius reiškė įsitikinimą, kad jis nėra vienišas šioje tarnystėje, kad jį lydi visų šventųjų bendruomenė ir tikinčiųjų maldos.


Dievas pasirinko tinkamiausią žmogų

Vilniaus arkivyskupas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis su viltimi
ir pasitikėjimu žiūri į naująjį
popiežių Benediktą XVI
Valdo Kopūsto
(ELTA) nuotrauka

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis su viltimi ir pasitikėjimu žiūri į naująjį popiežių Benediktą XVI, teigdamas, kad jis tęs pirmtakų pradėtus darbus ir paisys vertybių, o ne atskirų nuomonių. „Susitikimuose, posėdžiuose, kuriuose dalyvavo Šventasis Tėvas, įsitikinau, kad Dievas parinko šiuo metu tinkamiausią žmogų. Benediktas XVI padės Bažnyčiai eiti atsinaujinimo keliu ir skelbti pasauliui tikrąsias vertybes“, - antradienį spaudos konferencijoje teigė iš Romos grįžęs kardinolas A. J. Bačkis.


Išgyvenkime Kristaus džiaugsmą

Kaip viso pasaulio katalikai, taip ir Lietuvos tikintieji su džiaugsmu sutiko naujojo Popiežiaus išrinkimą. Kaip žinoma, juo tapo kardinolas Jozefas Ratcingeris, pasirinkęs Benedikto XVI vardą. Tai 265 pontifikas, Aukščiausiojo valia, kardinolų sprendimu ėmęs eiti šias itin atsakingas ir reikšmingas vyriausiojo Katalikų Bažnyčios hierarcho pareigas. Apie šį esminį pokytį, Amžinybėn išėjus šviesaus atminimo Jonui Pauliui II, po naujojo Popiežiaus išrinkimo „XXI amžiaus“ laikraščio redakcija apie tai gavo ne vieną atsiliepimą. Su mūsų laikraščio skaitytojais mintimis jau dalijosi „Lietuvos Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, kun. Vytenis Vaškelis. O kitą dieną po Benedikto XVI išrinkimo mūsų redakciją aplankė monsinjoras Alfonsas SVARINSKAS, išreikšdamas savo džiaugsmą naujuoju pontifiku ir pasidalydamas savo mintimis apie naująjį Popiežių, jo požiūrį į Bažnyčios ir pasauliečių gyvenimą. Dera prisiminti, kad monsinjorui 1990 metais su tuometiniu kardinolu J.Ratcingeriu teko bendrauti.


Australijos kardinolas apie praėjusį pontifikatą ir naujojo iššūkius

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II
ir kardinolas Džordžas Pelas

Bažnyčia buvo gerose rankose

Tarptautinėje katalikų žiniasklaidoje pagrindiniai Bažnyčios hierarchai, kardinolai ir kiti dvasininkai toliau dalijasi epochinio popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato vertinimais, svarstydami problemas, kurias turės spręsti naujasis Popiežius, tęsdamas savo pirmtako darbus. Tolimosios Australijos didžiausios Sidnėjaus diecezijos arkivyskupas kardinolas Džordžas Pelas, paprašytas apibūdinti balandžio 2 dieną mirusį Šventąjį Tėvą, prisiminė tuo metu Romoje iškabintas dideles jo fotografijas su užrašu „Un Bravo Uomo“ - „Didis Žmogus“. Būtent tokį jį visam laikui prisimins dauguma australų katalikų – jiems popiežius Jonas Paulius II buvo „geras žmogus ir didis katalikas“.


Motina, man saulė tavo veidą mena...

Zigmas TAMAKAUSKAS

Motinos diena į mūsų namus ateina kartu su pavasariu, su pirmaisiais žibučių žiedais, su sodų žydėjimu, su gamtos atbudimu. Pravėrę namų duris, dar kartą pabandykime širdimi pažvelgti į savo gyvąją mamą arba atnaujinti namų židinio blyksniuose tikriausiai niekada nepamirštos jau mirusios mamos šviesųjį paveikslą. Palaiminga motinos globa net ir po mirties lydi vaikus. Motinos paveiksle sudėta visa, kas žmogui brangiausia. Pirmasis išmoktas žodis yra mama, mamutė, mamytė, motinėlė... Tai širdimi, mūsų dainomis ir pasakomis pažymėti žodžiai. Motina dažnai dainose lyginama su saule – „skaisti saulė ant dangaus, tai yra mano motulė...“ Ji kaip saulė – šilumos ir gyvybės tiekėja. Motinos šiluma jaučiama visą gyvenimą.


Prisiminimai apie Motiną

Pranė LAURIŠONYTĖ

Tu išėjai į Amžinybę, Mama.

Tėvynės dangus sugėrė Tavo akių šviesą,

o Tavo pasakyti žodžiai lieka mumyse:

Eikite, vaikai… Gyvenkite gražiai…

Padėkite vienas kitam…

Pirmosios Velykos
1949 metais.
Mama – pirmoje eilėje
dešinėje (balta skarele),
tėtis – stovi antras iš kairės

Sibiro speigas šerkšnotais raštais išpuošė mūsų trobos langus. Rytas. Tyliai išlipu iš lovos ir einu medinėmis grindimis ten, kur miega mano mažoji sesutė. Staiga sustoju: pamatau ją ne įprastoje vietoje, o kažkur toliau, apvilktą dar nematytu, labai gražiu baltai rožiniu drabužėliu. Kodėl ji miega neužklota? Kodėl prie jos ne mama, o krikšto motina Valė?


Kam nepatinka katalikiškas laikraštis?

Tomis dienomis, kai pasaulis gedėjo dėl popiežiaus Jono Pauliaus II mirties, Lietuvos nacionalinė televizija rodė daugybę laidų, skirtų Šventajam Tėvui atminti, buvo tiesiogiai transliuojamos atsisveikinimui su Popiežiumi skirtos apeigos iš Vatikano. TV studijoje su žiūrovais bendravo kunigai, žurnalistai, mokslininkai, politikai, jie atsakinėjo į tautiečių klausimus, komentavo atsisveikinimo su Popiežiumi vaizdus, išklausė tikinčiuosius, norėjusius pareikšti savo mintis, pasiūlymus, pastabas dėl paskelbto gedulo, organizuojamų mūsų šalyje Popiežiui atminti renginių ir t.t.


Grįžimas prie ištakų

Petras KATINAS

Praėjusį savaitgalį Socialdemokratų partijos lyderis, premjeras A.Brazauskas, prieš išvykdamas atsipūsti nuo darbų, savo partijos tarybos posėdyje įsakė sugriežtinti partijos statutą. Mat, pasak jo, iki šiol buvęs statutas buvo pernelyg demokratiškas. Baisu ir pagalvoti, jog partijos viduje pašlijo buvusi dabartinėje socialdemokratų pirmtakėje – komunistų partijoje – geležinė drausmė. Argi gali lengvai žiūrėti pats partijos vadas ir ideologiškai išlikę kietosios linijos šalininkai, tokie kaip lyderio dešiniąja ranka tampantis patarėjas, paskirtas valdančiosios koalicijos Politinės tarybos pirmininku, J.Bernatonis, kai atskiri partiečiai, tos pačios partijos vadovybės prastumti į Seimą ir Vyriausybę, nutrūksta nuo pavadžio ir net vado žodis jiems nebetampa šventas. Šito dar niekada nebuvo ir nėra nė vienoje komunistų partijoje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija