Atnaujintas 2005 gegužės 4 d.
Nr.34
(1335)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Lietuviškos spaudos draudimo gadynė

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Lietuvoje rusinimo politikos ir lietuvių pasipriešinimo jai kovos laikotarpis (1864-1904 metais) pažymėtas didžiuliu konfliktu dėl lietuviško spausdinto žodžio lotyniškomis raidėmis. Lietuviai griežtai atmetė spaudinius rusiškomis raidėmis, slaptai leido, gabeno ir platino uždraustas lietuviškas knygas. Tai precendento Europoje neturintis tautinės kultūros kovos laikotarpis, turėjęs didelę reikšmę lietuvių tautos sąmonėjimui. Po 1863 metų sukilimo prieš caro valdžią numalšinimo generalgubernatorius Muravjovas paskyrė komisiją lietuviškiems spaudiniams rusiškomis raidėmis leisti.


Seinų periodinė spauda 1904-1918 metais

Petras DUMBLIAUSKAS

Nors pernai šventėme didžiąją lietuvių tautos šventę – 100 metų nuo spaudos atgavimo, tačiau spaudoje galima buvo pasigesti publikacijų apie Seinų periodinę spaudą. O juk šis lietuviškas regionas irgi turi savo istoriją, todėl verta nors trumpam žvilgtelėti, kaip kūrėsi spauda Dzūkijoje, panaikinus spaudos draudimą. Rusijos imperijos valdžiai galutinai įsitikinus, kad ji veltui kovoja su lietuvišku raštu lotyniškomis raidėmis, 1904 m. gegužės 7 d. caras paskelbė lietuviškosios spaudos laisvę. Netrukus susiformavo trys svarbūs spaudos leidybos centrai: Vilniuje, Kaune ir Seinuose. Kaip galėjo staiga spaudos leidybos centras atsirasti Dzūkijoje, kur praktiškai nebuvo jokių spaudos tradicijų, išskyrus XIX amžiuje Druskininkuose lenkų kalba ėjusių laikraščių?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija