Atnaujintas 2005 gegužės 6 d.
Nr.35
(1336)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Šventojo Tėvo
malda prie
Jono Pauliaus II
kapo

Beprecedentis
susidomėjimas
įvykiais Vatikane

Klebono sukaktis

Užmaršties dulkės
nesėda ant gerų darbų

Paminėjo buvusį
parapijos vikarą

Trokštu liudyti
tai, ką patyriau

Dievas yra paprastas

Motinų Motinai

Yra nuomonės
ir yra tiesa

Gerą kunigą
išmelskime,
o turimą –
branginkime

Būti ar nebūti
kavinukei?

Rupūžės kuodelis

Saldžios fleitos
melodijos
nuvedė į mirtį

Gaišatis

Nenuosekli politika
skaldo visuomenę

Dar vienas Stalino
mirties fabrikas

Pirmosios Benedikto XVI
audiencijos

Popiežius Benediktas XVI
EPA-ELTA nuotrauka

Žodis sekmadienio vidu-dienio maldos proga

Gegužės 1 dieną, kreipdamasis į dešimtis tūkstančių piligrimų, susirinkusių į Šv. Petro aikštę, Šventasis Tėvas kalbėjo: „Brangūs broliai ir seserys! Pirmą kartą kreipiuosi į jus pro šį langą, kurį mano mylimas pirmtakas padarė žinomą nesuskaitomai daugybei žmonių visame pasaulyje. Kiekvieną sekmadienį Jonas Paulius II, ištikimas tam maldos susitikimui, tapusiam mielu papročiu, daugiau negu ketvirtį amžiaus lydėjo Bažnyčios ir pasaulio istoriją. Labiau negu bet kada mes ir dabar jaučiame jo artumą.


Benediktas XVI tęs Bažnyčios
ir žiniasklaidos dialogą

Mindaugas BUIKA

Popiežių Benediktą
XVI sveikina Italijos
valstybinės televizijos
TV Rai Uno direktorius
Fabricijus del Nočė

Padėka už įvykių Vatikane nušvietimą

Laukiant artėjančios Pasaulinės žiniasklaidos dienos, kuri Katalikų Bažnyčioje tradiciškai minima sekmadienį prieš Sekmines, – šiemet gegužės 8-ąją, – galima su pasitenkinimu pažymėti popiežiaus Benedikto XVI ryžtą tęsti vaisingą Bažnyčios ir socialinės komunikacijos pasaulio bendradarbiavimą, kuris vyko jo pirmtako Jono Pauliaus II pontifikato laikotarpiu. Tai patvirtino pats Šventasis Tėvas savo inauguracijos išvakarėse, balandžio 23 dieną Pauliaus VI audiencijų salėje susitikęs su keliais tūkstančiais žurnalistų, visam pasauliui nušvietusių pastarojo meto istorinius įvykius Vatikane.


Dzūkai pagerbė savo klebono suvalkiečio atminimą

Kun. Konstantinas Ambrasas

Leipalingis. Balandžio 17 dieną, Gerojo Ganytojo sekmadienį, leipalingiečiai nuoširdžiai paminėjo ilgamečio savo parapijos klebono kun. Konstantino Ambraso (1922-1985) mirties dvidešimtąsias metines. Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. Mišias už kunigą ir jo artimuosius aukojo dabartinis parapijos klebonas kun. Jonas Alesius, kun. K.Ambraso brolis kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, iš Leipalingio kilęs kun. Robertas Grigas. Po bendros maldos šventovėje gausiai dalyvavę parapijiečiai ir svečiai rinkosi į parapijos salę, kur broliškoje agapėje toliau dalijosi krikščionišku artumu ir prisiminimais apie didelį autoritetą parapijoje turėjusį kunigą Konstantiną.


Chorų šventė „Draugystės daina“

Baisogalos choras
ir jo vadovas Vladas Skuja

BAISOGALA. Sekmadienį, balandžio 26-ąją, Švč. Trejybės bažnyčioje po sumos įvyko chorinės muzikos koncertas. Choristus ir parapijiečius sveikino parapijos klebonas kun. Tomas Kedušis. Tą dieną buvo minimas Baisogalos kultūros namų mišraus choro gimtadienis – šiemet jam sukako septyneri metai.


Švč. Mergelės Marijos stebuklingi paveikslai: kilmė, įvairovė ir simboliai

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Trakų Švč. Mergelės Marijos
stebuklingas paveikslas

Kadangi Senasis Testamentas paveikslų garbinimą draudžia, o Naujajame Testamente nieko apie juos nerašoma, tad suprantama, kodėl pirmųjų amžių Bažnyčia buvo atsargi šiuo klausimu. To meto krikščionims, atsivertusiems iš stabmeldžių, stabų garbinimo pavojus buvo dar labai didelis. Šv. Dvasios vadovaujama Bažnyčia pradėjo naudoti paveikslus. Priskilės katakombose Švč. M. Marijos paveikslų aptinkama II amžiuje, Šv.Petro ir Marselijono katakombose - III amžiuje. Bet jie dar nebuvo garbinami ir buvo reti.


Prie doros, tiesos ir šviesos
apaštalo kapo...

A†A monsinjoras Leonardas Musteikis (1911-1938-2005)

Mons. Leonardas Musteikis

Kovo 28 dieną pas Viešpatį sugrįžo ištikimas Jo tarnas monsinjoras Leonardas Musteikis. Jis gimė 1911 m. rugpjūčio 16 d. Laučiūniškių kaime, Salako parapijoje, ūkininkų Vincento ir Teofilės Musteikių šeimoje. Leonardas, jauniausias sūnus, turėjo dar penkis brolius: Vincentą, Antaną, Augustiną, Mečislovą, Liudviką. Musteikių šeima garsėjo pamaldumu. 1924 metais tėvai nusipirko 24 hektarų sklypą Luodžių dvarelyje. Naujame ūkyje reikėjo statyti trobesius, dirbti kitus darbus. Čia tėvams padėjo sūnūs. 1924-1931 metais mokydamasis Zarasų aukštesniojoje komercijos mokykloje, Leonardas aktyviai dalyvavo skautų ir ateitininkų veikloje. Šiose organizacijose dvasiškai subrendo ir 1932 metais pravėrė Kauno kunigų seminarijos duris. 1938 m. birželio 11 d. Kauno Arkikatedroje arkivyskupas Juozapas Skvireckas įšventino kunigu.


Dovanojo save kitiems

Paminėtos širdietės vienuolės Stasės Kazlauskaitės
išėjimo Amžinybėn penktosios metinės

Angelė BUŠKEVIČIENĖ

S. Stasė Kazlauskaitė
1989 rudenį audiencijoje
pas Joną Paulių II Vatikane

„Kiekvienos kartos erdvėje yra asmenybių, kurios gyvena ne dėl savęs, o dėl kitų – artimų ir tolimų.

Tai dovanojantys žmonės. Galimas dalykas, kad yra pasaulyje toks pašaukimas: dovanoti kitiems ne tik duoną, drabužį, ramybę, gerumą, bet ir savo laiką, talentą, kantrybę, visą savo šviesumą – kaip derlingą savo tylą“, – teigia poetas Robertas Keturakis.


Ekspremjeras meta pirštinę V.Putinui

Petras KATINAS

Buvęs Rusijos premjeras
Michailas Kasjanovas
sieks prezidento posto
EPA-ELTA nuotrauka

Buvęs Rusijos premjeras Michailas Kasjanovas garsėjo ne tik puikia savo išvaizda, brangiais kostiumais, puikiu anglų kalbos mokėjimu, bet ir sugebėjimu bendrauti su kitų šalių premjerais ir prezidentais. Tai nepatiko prezidentui V.Putinui ir prieš metus M.Kasjanovas buvo išvarytas iš ministro pirmininko posto. V.Putinui taip pat nepavyko padaryti M.Kasjanovo paprastu valdžios klerku, be jokių prieštaravimų vykdančiu visus prezidento nurodymus, kaip dabar daro dabartinis premjeras M.Fradkovas. Tačiau svarbiausia, M.Kasjanovas nebuvo susijęs su KGB, o dabartinėje Rusijos prezidento KGB pulkininko aplinkoje - beveik visi KGB ir GRU žmonės. Tiesa, M.Kasjanovui po atstatydinimo buvo leista dar metus pagyventi valstybinėje viloje. Šiomis dienomis Rusijos ekspremjeras paliko tą vilą ir nuo šiol su Kremliumi jo jau niekas nebesieja.


Susitaikymas ar „išvaduotųjų“ pašlovinimas?

Petras KATINAS

Premjero patarėjas Vilius Kavaliauskas, sovietmečiu už nuopelnus kompartijai ir vyriausybei paskirtas dirbti SSRS agentūros „Novosti“ korespondentu Jungtinėse Valstijose, prieš savaitę pranešė, jog 500 Antrojo pasaulinio karo dalyvių trijų aukščiausiųjų valstybės vadovų – Prezidento, Seimo Pirmininko ir Premjero – bus pakviesti į iškilmingą renginį minint pergalės prieš nacių Vokietiją 60-ąsias metines. Ta proga planuojama surengti okupantų ir jiems pasipriešinusiųjų susitaikymo ceremoniją. Galima priminti, kad V.Kavaliauskas, atstovavęs „Novosti“ agentūrai, kai dienraštis „Lietuvos aidas“ skelbė straipsnių „Voratinklis“ seriją, buvo įvardytas kaip KGB agentas „Karalius“. Nereikėjo ir jokių „Voratinklių“. Juk visiems puikiai žinoma, kad į Vakarus pasiųsti dirbti sovietiniai žurnalistai tik teoriškai galėjo nepriklausyti KGB struktūroms. Beje, ir tą agentūrą „Novosti“ įkūrė ne kas kitas, o sovietinis KGB. Apie tai ne kartą buvo rašoma Rusijos spaudoje.


Ištikimybė Bažnyčiai –
ištikimybė vienybei

Norime atkreipti tikinčiųjų dėmesį į klaidinančią informaciją, kuri yra skelbiama apie atskirtą nuo Bažnyčios Šv. Pijaus X kunigų broliją. Toks yra ir anoniminiu vardu pasirašytas laiškas „Lieki ištikima – esi kitokia!” („XXI amžius“, Nr. 33).

Kaip jau ne kartą Lietuvos Vyskupų Konferencija yra pareiškusi, jog Šv. Pijaus X kunigų brolija arba lefebvristai nėra katalikiška organizacija, ji nepriklauso Katalikų Bažnyčiai. Šios brolijos įkūrėjas arkivyskupas Marcelis Lefebvras atmetė II Vatikano Visuotinį Susirinkimą, atsisakė paklusti Popiežiui, be Popiežiaus leidimo 1988 metais pašventino vyskupais kelis brolijos kunigus, taip užsitraukdamas bažnytinės teisės numatytą ekskomuniką, – atskyrimą nuo Katalikų Bažnyčios.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija