Atnaujintas 2005 gegužės 13 d.
Nr.37
(1338)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Sibiro maldaknygė anglų kalba

Adelės Dirsytės maldaknygės
leidimai įvairiomis kalbomis

1958 metais pro griežtai saugomą geležinę uždangą iš Sovietų Sąjungos į Ameriką praspruko tolimuosiuose Sibiro rytuose kalinamų lietuvaičių šauksmas „Marija, gelbėki mus“. Tas šauksmas buvo įsikūnijęs ranka parašytoje mažoje maldaknygėje, kurią lydėjo raštelis: „Pranute, kad galėtum geriau kartu su mumis jausti, mąstyti ir garbinti Viešpatį, siunčiame šią knygutę...“

Tiek lietuviai išeivijoje, tiek kitų kraštų tikintieji tą maldaknygę priėmė kaip jiems Dievo Apvaizdos siųstą. Pirmą laidą lietuviškai išspausdino „Ateitis“ JAV 1959 metais. Kitais metais – JAV anglų kalba. Vienas po kito sekė vertimai kitomis kalbomis. Vieno dešimtmečio laikotarpiu (1960-1970) maldaknygė paplito po visą pasaulį; išspausdinta ir išplatinta daugiau kaip vienas milijonas egzempliorių. Maldaknygė tapo labiausiai pasaulyje paplitusiu originaliai lietuviškai parašytu leidiniu. Tuo metu dar nebuvo paaiškėję, kas tą maldaknygę sukūrė ir savo ranka užrašė. Tai sužinota tik tada, kai sovietų imperija subyrėjo ir Lietuva atgavo nepriklausomybę. Kartu su pačia autore kalintos, gyvos išlikusios ir į Lietuvą grįžusios lietuvaitės paliudijo, kad maldaknygės autorė yra mokytoja Adelė Dirsytė, kalinta ir žuvusi Sibire už slaptą krikščionišką jaunimo auklėjimą Vilniuje. Jubiliejinių 2000 metų išvakarėse buvo pradėta bažnytinė byla dėl jos paskelbimo palaimintąja.

Maldaknygės reikšmė

Ši maldaknygė liudija apie vieną skaudžiausių mūsų tautos istorijos faktų, kurio ne tik pasaulis nesistengia prisiminti, bet kurį stengiasi paneigti ir Lietuvos rytų kaimynė. Nuo sovietinių laikų išlikę „Pravdos“ palikuonys tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje drįsta taip iškreiptai aiškinti, tarsi tie kaliniai buvo patys blogiausi nusikaltėliai arba savanoriai statyti raudonąjį rojų Sibiro taigose. O tikras faktas toks: trečdalis milijono lietuvių prievarta buvo išvežti į Sibirą ir daugelis jų ten liko gulėti po žeme, kaip ir pačios A.Dirsytės palaikai.

Ši maldaknygė savo milijoniniu tiražu pasirodė turinti įtikinančią galią net tarp kitataučių. Žinoma, ji paplito ne tarp skeptikų, bet tarp atvirų asmenų, kurie sugeba suvokti tiek komunizmo barbarizmą, tiek Aukščiausiojo galios nuostabius vaisius Jam atsiduodančioms sieloms.

Naujos laidos tikslai

Prieš sutikdama spausdinti naują maldaknygės laidą, Amerikos katalikų „Our Sunday Visitor“ knygų leidykla manęs, kaip jos vertėjo, prašė nurodyti motyvus, kodėl ji būtų naudinga amerikiečių skaitytojams. Pateikiau šiuos argumentus: 1) šios Sibire kenčiančių kalinių maldos yra tinkamos visiems žmonėms, bet ypač tiems, kurie patiria gyvenimo sunkumų, kad galėtų semtis stiprybės iš Dievo, panašiai kaip į Sibirą ištremti kaliniai; 2) įvairių šalių Bažnyčios ganytojai, tarp jų septyni kardinolai, rekomendavo šią maldaknygę savo kraštų tikintiesiems, nes ji yra įkvėpimo pilna liudytoja, bylojanti apie dvasios pergalę prieš fizinę prievartą ir smurtą; 3) popiežius Jonas Paulius II prašė į viešumą kelti herojiškus šių laikų tikinčiųjų pavyzdžius, ypač tų, kurie dėl tikėjimo kentėjo ir žuvo. Maldaknygės autorė A.Dirsytė yra viena iš jų, netgi kandidatė į palaimintąsias.

Šių argumentų įtikinta, leidykla 2005 metų kovo pradžioje išspausdino naują maldaknygės laidą.

Naujos laidos turinys

Žinoma, šios naujos laidos svarbiausią turinį sudaro į anglų kalbą išverstos Sibire sukurtos maldos. Tačiau reikėjo pateikti medžiagą, iš kurios būtų aišku, kuo ši maldaknygė yra ypatinga. Tad parašiau keturių puslapių įvadą apie maldų autorę, Sibiro kankinę ir kandidatę į palaimintąsias A.Dirsytę, su jos ir jos maldaknygės originalo atvaizdais bei jos ranka rašytų puslapių pavyzdžiais. Buvo išspausdinta ir Bostono arkivyskupo kardinolo Ričardo Kušingo 1963 metų laidos įvado ištrauka (pateiktų kitų kraštų šešių kardinolų pasisakymų, taip pat Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus parašytos įžangos leidykla nutarė nespausdinti). Maldaknygės turinys užbaigiamas malda prašant A.Dirsytę paskelbti palaimintąja.

Leidinys apie autorę

Šia proga norėjosi amerikiečius dar plačiau supažindinti ne tik su maldaknyge, bet ir su jos autore. Tam galėjo pasitarnauti 2003 metais Amerikos lietuvių tarybos pirmininko advokato Sauliaus Kuprio rūpesčiu mano parašytas trumpas leidinys anglų kalba „A Voice from Siberia: Adelė Dirsytė‘s Struggle against Tyranny“ (Balsas iš Sibiro: Adelės Dirsytės kova su tironiją). Leidėjams turint didelių sunkumų spausdinti, autoriaus pastangomis papildžius tekstą, Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba išleido to leidinio antrąją laidą ir tuoj jį pasiuntė visoms lietuvių kilmės parapijoms Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje (kurių yra apie šimtą), taip pat vienuolijų namams.

* * *

Dievo gėrio galia stipriai apsireiškia A.Dirsytės gyvenime, veikloje ir maldose. Jos vaidmenį bei įtaką mūsų tautai ir kitų šalių tikintiesiems dera vis plačiau atskleisti, vis geriau suprasti.

Kun. Kęstutis A.TRIMAKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija