Atnaujintas 2005 birželio 10 d.
Nr.45
(1346)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Gyvybė nėra
balsavimo objektas

Pagarbino Viešpatį

Vienuolė dalijosi
tuo, kas gražu

Lankėsi
„XXI amžius“

Pagerbė kleboną

Panevėžiečiai aktyviai
švenčia Eucharistiją

„Uždegto žiburio
niekas neslepia“

Vaikais politikai
rūpinasi dažniausiai
prieš rinkimus, teigia
nevyriausybinių
organizacijų atstovai

Girtaujantiems
policininkams -
tik Dievo pagalba

Budavonės kankinių
minėjimas

Moralinis reliatyvizmas – viena svarbiausių santuokos ir žmogaus gyvybės negerbimo priežasčių

Popiežius atidarė Romos vyskupijos
šeimų sielovados suvažiavimą

Popiežius Benediktas XVI
sveikina tikinčiuosius
Švento Petro aikštėje

Birželio 6-osios vakarą Laterano Šv. Jono bazilikoje popiežiaus Benedikto XVI skaitytu įvadiniu pranešimu prasidėjo Romos vyskupijos šeimų sielovados suvažiavimas tema: „Šeima ir krikščionių bendruomenė. Asmens formavimas ir tikėjimo perdavimas“. Gana ilgoje kalboje Popiežius apžvelgė plačią ir sudėtingą dabartinės šeimų sielovados panoramą, ypatingą dėmesį skirdamas šiuo metu visuomenėje labai paplitusiam moraliniam reliatyvizmui, kuris yra viena svarbiausių santuokos ir šeimos krizės, žmogaus gyvybės negerbimo priežasčių.


Jono Pauliaus II sekretorius paskirtas Krokuvos arkivyskupu

Mindaugas BUIKA

Arkivyskupas Stanislavas Dzivišas
beveik keturis dešimtmečius
buvo arkivyskupo, paskui
kardinolo Karolio Vojtylos,
vėliau tapusio popiežiumi
Jonu Pauliumi II, asmeniniu
sekretoriumi

Didelės atsakomybės suvokimas

Praėjus dviem mėnesiams po popiežiaus Jono Pauliaus II mirties Vatikane buvo pranešta, kad jo ilgametis asmeninis sekretorius 66 metų arkivyskupas Stanislavas Dzivišas yra skiriamas Krokuvos arkivyskupu metropolitu. Krokuvos arkivyskupija, kurios ganytoju iki išrinkimo į apaštalo Petro sostą 1978 metais buvo ir pats Jonas Paulius II (tuomet kardinolas Karolis Vojtyla), yra antroji pagal dydį ir reikšmę Lenkijos diecezija. Jos teritorijoje gyvena 1,6 mln. žmonių, iš kurių 1,5 mln. yra katalikai. Čia darbuojasi du tūkstančiai kunigų ir beveik penki tūkstančiai vienuolių. Tradiciškai Krokuvos ordinarai turi ir kardinolo titulą, todėl tikimasi, kad kitoje konsistorijoje popiežius Benediktas XVI kardinolu pakels ir arkivyskupą S.Dzivišą.


Per Devintines – procesija miesto gatvėmis ir Pirmoji Komunija

Atnašas iš Pirmąją Komuniją
priimančių vaikų priima
vikaras kun. Jonas Cikana

Šakiai. Eucharistinė Komunija ne tik suvienija atskirus krikščionis su Kristumi, bet juos sujungia į viena tarpusavyje, todėl Eucharistija yra visų krikščionių vienybės sakramentas. „Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas: mes juk visi dalijamės viena duona“ (1 Kor 10,17). Eucharistinė Komunija yra mūsų maistas, kurį priimame kartu kaip viena bendruomenė, yra tas maistas, kuriuo Kristus ne pasidalija su priimančiais šv. Komuniją, bet juos surenka į save ir suvienija.


Vyskupo vizitas
su meilės maldų vainikais

Vyskupas Rimantas Norvila
ir jo generalvikaras
kun. dr. Arūnas Poniškaitis
atvyko į Garliavą

GARLIAVA. Gegužės 27 ir 29 dienomis Garliavos parapiją vizitavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, jį lydėjo generalvikaras kun. dr. Arūnas Poniškaitis.

Gegužės 27 dieną vizitas buvo pradėtas vietos seniūnijoje, susitinkant su seniūnu ir darbuotojais. Po to vyskupas aplankė Garliavos 1-ąją vidurinę mokyklą, kur buvo pašventinta naujai įrengta tikybos klasė. Vyskupas pabendravo su mokyklos kolektyvu bei mokyklų direktoriais. Toliau ganytojas aplankė Garliavos slaugos ligoninę, pakalbino visus ligonius, juos palaimino. Pavakare naujai suremontuotuose parapijos namuose susitiko su pastoracinės tarybos nariais. Ten visi šeimyniškai susėdo su prie bendro stalo, šnekučiavosi. Klebonas simboliškai visus vaišino nerauginta duona.


Restauruojama L.Truikio freska

L.Truikio freska „Arkangelai“
Šančių bažnyčioje

Kaunas. Gegužės 26 dieną Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje vyko įžymaus dailininko ir scenografo Liudo Truikio (1904-1987) 100 metų jubiliejui skirtas minėjimas. Ta proga Kauno miesto simfoninio orkestro (meno vadovas ir dirigentas Pavelas Bermanas) muzikantai atliko J.Naujalio, V.A.Mocarto, E.Grygo kūrinius. Vėliau švęstoje Eucharistijos liturgijoje melstasi už dailininką bei visos Truikių šeimos mirusiuosius. Šiuo renginiu taip pat pažymėta dail. L.Truikio Šančių bažnyčioje sukurtos freskos „Arkangelai“ restauracijos pradžia.


Per Devintines klebonas
minėjo šventimų dieną

Akademikas Zigmas Zinkevičius
(kairėje) pasveikino kun. Petrą Purlį

UKMERGĖ. Gegužės 29 dieną, per Devintines, Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Petras Purlys pažymėjo ganytojiško darbo 22-ąsias metines. Į bažnyčią susirinko daug tikinčiųjų, rajono valdžios atstovų.

Iškilmingas šv. Mišias aukojo kun. Petras Purlys. Gražiai liejosi bažnyčios choro, kuriam vadovauja Regina Ališauskaitė, giesmės. Į Devintinių procesiją, vykusią miesto šventės antrąją dieną, suplaukė minios žmonių. Iškilminga procesija su Švč. Sakramentu Vienuolyno gatve pasuko į Klaipėdos gatvę. Procesija, tradiciškai stabtelėjusi keturis kartus, sustojo prie keturių papuoštų altorėlių, buvo pagerbti keturių evangelijų liudijimai apie Eucharistiją, giedamos Evangelijų ištraukos.


Užsitęsusi dargana

Petras KATINAS

Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Nesibaigiančioje politinėje sumaištyje, kurioje atsidūrė mūsų valstybė, kasdieniai politikų metami kaltinimai ir „kompromatai“ vienas kitam jau darosi nepakenčiami. Sunku suvokti, kas vyksta. Viena aišku – valdžios godulys apėmė didžiąją daugumą valdančiųjų, pasiskelbusių visuomenės elitu. O iš tiesų valdančiosios biurokratijos, to „elito“ plitimas – neišvengiamas dorovės ir moralės smukimo padarinys.


Ir vasarą nepamiršk užsiprenumeruoti katalikišką laikraštį

Eina du kartus per savaitę TREČIADIENIAIS ir PENKTADIENIAIS
Prenumerata priimama kiekviename „Lietuvos pašto“ skyriuje„XXI amžiaus“ prenumeratos kainos (Lt):

Numeris Indeksas 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn.
Abu numeriai 0028 16,40 49,20 98,40
Abu numeriai pensininkams
ir I,II grupių invalidams

0029 15,40 46,20 92,40
Tik trečiadienio
arba penktadienio numeriai
0151, 0153 8,20 24,60 49,20
Tik trečiadienio
arba penktadienio numeriai
pensininkams ir I,II grupių invalidams
0152, 0154 7,70 23,10 46,20

 

Turizmo agentūra „Titano vartai“

Kviečia į piligrimines keliones:

Į LURDĄ per ŠVEICARIJĄ: Miunchenas - Lichtenšteinas -
Liucerna  - Milanas - Turinas - Monakas - Lurdas - Neversas.
Rugpjūčio 3 – 15 d. Kaina 1300 Lt.

Po Katalikų Bažnyčios istoriją menančias vietas
ITALIJOJE, ISPANIJOJE, PORTUGALIJOJE:
Čenstakava - Venecija - Paduva - Milanas - Turinas - Monakas -
Barselona - Madridas - Avila - Segovija - Lisabona - Fatima -
Santjagas de Kompostela - Lurdas - Strasbūras.
Spalio 1 – 16 d. Kaina nuo 1800 Lt.

Į EGIPTĄ – vienos seniausių pasaulio civilizacijų
kultūros ir mūsų tikėjimo protėvių pėdsakais.
Spalio 27 – lapkričio 10 d. kaina - nuo 3350 Lt.

Segovija

 

El.paštas: dilka@takas.lt,
www.titano.vln.lt.
Skambinkinte: Vilniuje - tel./faksas: (8-5)2122344,
mob.tel.(8-686) 10113

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija