Atnaujintas 2005 birželio 17 d.
Nr.47
(1348)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Mažeikių dekanate

Įamžino Popiežių ir bažnyčios statytojus

Eucharistinės procesijos priekyje
buvo nešama kauniečio Izidoriaus
Mitkaus dovana Renavo bažnyčiai –
popiežiaus Jono Pauliaus II portretas

Šv. Izidoriaus atlaidų procesijoje
eina Mitkų šeimos atstovai

RENAVAS. Gegužės 15-ąją Šv. Izidoriaus bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Izidoriaus Artojo atlaidai. Prieš šv. Mišias iš įvairių Lietuvos vietų atvykę kraštiečiai ėjo Kryžiaus kelią melsdamiesi už bažnyčios statytojų Mitkų, Janušų ir Juzumų giminių mirusiuosius. Tarp besimeldusiųjų buvo net iš Vilniaus atvykusi Arkikatedros Bazilikos choristė Genutė Juzumaitė. Bažnyčios šventoriuje surengta šio krašto vaikų rankdarbių ir įvairių jų pomėgių paroda.

Šv. Mišias aukojo šią parapiją aptarnaujantis Židikų klebonas kun. Vytautas Vaidila. Buvo einama eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Jos priekyje du berniukai nešė didelį popiežiaus Jono Pauliaus II įrėmintą portretą, kurį tą dieną Šv. Izidoriaus bažnyčiai padovanojo kraštietis Izidorius Mitkus iš Kauno. Popiežiaus portretą padarė kauniečio Viktoro Vėberio fotostudija. Beje, I.Mitkaus senelis Juozas Mitkus ant savo žemės leido statyti bažnyčią ir buvo jos statybos komiteto pirmininkas. Kitas senelis Valerijonas Zakalskis irgi buvo šio komiteto narys. Renave gyvenęs dvarininkas grafas Marijus Feliksas Melžinskis (1871-1910) įkalbėjo J.Mitkų, besirengiantį gražioje vietoje prie Varduvos statytis namą, perleisti žemę jam, kad grafas galėtų toje vietoje bažnyčią pastatyti, o senelis gausiąs žemės kitur. Senelis sutiko, o paskui rūpinosi bažnyčios statybos reikalais būdamas statybos komiteto pirmininku. Iš tiesų grafo užmojai buvo dideli. Sakoma, kad jis, norėdamas prieš kitus ponus pasirodyti, būtų pastatęs tokią bažnyčią, kad apie altorių galėtų apvažiuoti su dvylikos pakinkytų arklių karieta. Neaišku, kaip iš tiesų būtų buvę, nes jis greitai mirė. Kol gyvas buvo, grafas pirmiausia rūpinosi savo dvaro statyba, o bažnyčiai, atrodo, tik pamatus išliejęs. Bažnyčios statyba rūpintis teko keliems klebonams, o pabaigė 1931-1937 metais čia dirbęs kun. Juozas Dakinevičius-Daknys. Be šios, pastatęs dar dvi bažnyčias JAV. Šv. Izidoriaus bažnyčią 1933 m. birželio 12 d. konsekravo Telšių vyskupas Justinas Staugaitis.

Kaunietis I.Mitkus, padovanojęs bažnyčiai popiežiaus Jono Pauliaus II portretą, sakė norėjęs taip įamžinti ne tik šio didžio žmogaus, bet ir savo senelių atminimą.

Robertas BUCKUS

Izidoriaus MITKAUS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija