Atnaujintas 2005 liepos 1 d.
Nr.50
(1351)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Jau prasidėjo
Jono Pauliaus II
beatifikacijos byla

Bažnyčios šventė

Iškilmingai paminėta
arkivyskupijos
globėjo Šv. Jono
Krikštytojo šventė

Dvasingumo šventė

Paminėtas
vyskupijos globėjas

Mero pusryčiai
su vyskupu

Nauji parapijos
namai

Per rokoko psalmes –
į šventąjį kalną

Ką reiškia junginys
„čia ir dabar“?

„Išvaduotojai“,
skleidę siaubą
ir mirtį

Nenutylantis
skausmo aidas

Ganytojas, skatinęs valstybės atsinaujinimą

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Chaimė Sinas

Popiežius su padėka prisiminė kardinolo nuopelnus

Plataus tarptautinio atgarsio susilaukė vieno žymiausių Katalikų Bažnyčios Azijoje hierarchų, Filipinų sostinės Manilos arkivyskupo emerito kardinolo Chaimės Sino, kuris po savaitę trukusio gedulingo pagerbimo birželio 28 dieną buvo palaidotas Manilos katedros kriptoje, mirtis. Be savo iškilių pastoracinių darbų, kardinolas Ch.Sinas labiausiai buvo žinomas kaip įkvėpėjas ir dvasinis palaikytojas vadinamųjų „liaudies sukilimų“, kartais įvardijamų „rožinio revoliucijomis“, dėl kurių nuo valdžios buvo nušalinti korumpuoti ir morališkai susikompromitavę Filipinų valstybės vadovai.


Popiežius pas Italijos prezidentą

Popiežius Benediktas XVI
kalba Romos Kvirinalo rūmuose,
kur susitiko su Italijos
prezidentu Karlu Čiampiu

Popiežius Benediktas XVI birželio 24 dieną aplankė Italijos Respublikos prezidentą Karlą Čiampį. Popiežiaus ir prezidento susitikimas įvyko Romos Kvirinalo rūmuose, kurie iki Italijos suvienijimo buvo popiežių rezidencija ir kuriuose po 1870 metų apsigyveno Italijos karaliai, o 1946-aisias tapo Italijos Respublikos prezidentų oficialia rezidencija.


Lietuvių bendruomenei Belgijoje
reikia ganytojo

Jurgita ŽEMAITYTĖ

Ambasadorė prie NATO Gintė
Damušytė ir prelatas
Edmundas Putrimas

Briuselyje lankėsi už lietuvių sielovadą užsienyje atsakingas prelatas Edmundas Putrimas. Ganytojas susitiko su lietuvių bendruomene Briuselyje, aplankė visas čia esančias Lietuvos diplomatines atstovybes, taip pat lankėsi Europos Sąjungos institucijose, Belgijos vyskupų konferencijoje.

Nėra tikslių duomenų, kiek Belgijoje gyvena lietuvių. Lietuvos ambasadoje Belgijoje per paskutiniuosius rinkimus į Seimą, vykusius pernai rudenį, balsuoti užsiregistravo puspenkto šimto lietuvių, tačiau šis skaičius gali būti kelis kartus didesnis.


Airijos lietuviai džiaugiasi garbindami Dievą gimtąja kalba

Pokalbis su kun. Egidijumi Arnašiumi, dirbančiu Airijoje, Dublino lietuvių katalikų misijoje

Kun. Egidijus Arnašius

Vasario 16 dieną atvykote į Airiją, kad pradėtumėte pastoracinį darbą Dubline. Kokie jūsų pirmieji įspūdžiai po pažinties su naująja parapija?

Dubline neturiu parapijos, čia dar niekad neapaštalavo joks kitas lietuvių sielovados kunigas. Niekada iki šiol čia taip gausiai nebuvo ir lietuvių. Kaip žinome, mūsų tautiečiai pradėjo važiuoti į Airiją tik maždaug prieš penkerius metus. Pagal kanoninį Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ, paskyrimą aš esu pirmas lietuvių kunigas Dubline ir visoje Airijoje. Kol kas tai tik pastoracinio darbo pradžių pradžia. Todėl mes vadinamės ne parapija, o lietuvių katalikų misija, nes neturime apibrėžtų ribų taip, kaip būdinga parapijai, nes lietuviai gyvena įvairiose Dublino vietovėse ir už jo ribų. Kartu ši misija yra įpareigota rūpintis tiek Dublino lietuvių, tiek ir visos Airijos lietuvių sielovada, neišskiriant ir Šiaurės Airijos, kuri formaliai priklauso Jungtinei Karalystei.


Mylėjęs žmones

A†A kun. Algirdas Mykolas Dobrovolskis – tėvas Stanislovas, OFM Cap. (1918-1944-2005)

Tėvas Stanislovas 2003 metais
Tomo Bauro (ELTA) nuotrauka

Birželio 23 dieną, eidamas 87-uosius metus, Kauno II klinikinėje ligoninėje mirė kun. Algirdas Mykolas Dobrovolskis (tėvas Stanislovas, OFM Cap).

Velionis gimė 1918 m. rugsėjo 29 d. Radviliškyje, mokėsi gimtajame miestelyje ir Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1936 metais Plungėje įstojo į kapucinų vienuoliją. Per įvilktuves jam buvo duotas Stanislovo vardas. Noviciatą brolis Stanislovas atliko Plungės kapucinų vienuolyne, vėliau buvo perkeltas į Šiaulių kapucinų vienuolyną, kur atsidėjo filosofinėms ir humanitarinėms studijoms.


Dvasinės atgaivos Paberžėje ieškojo dvasininkai ir pasauliečiai

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Tėvas Stanislovas palaidotas
Paberžės bažnyčios šventoriuje

Pirmadienį Paberžėje palaidotas tėvas Stanislovas. Laidotuvėse dalyvavo penki vyskupai ir beveik šimtas kunigų. Spausdiname gedulingų šv.Mišių koncelebracijai vadovavusio Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus laidotuvėse pasakytą pamokslą.

Šiandien atsisveikiname su nepaprastu kunigu ir vienuoliu, kurio mirtingieji palaikai atsiguls prie Paberžės bažnyčios. Joje jis ilgus metus tarnavo, priimdamas visus, kas pas jį atvykdavo, ypač buvo jautrus gyvenimo sužeistiems žmonėms – alkoholikams, narkomanams, nusidėjėliams, ieškojusiems dvasinės ramybės ir kelio pas Dievą. Todėl kelią į Paberžę surasdavo ne tik lietuviai, bet ir rusai, estai bei daugelis kitų.


Marijonas, katalikiško žurnalo redaktorius

Kun. dr. Stepono Matulio, MIC, antrosios
mirties metinės Nottinghame

Iškilmingų šv. Mišių dalyviai
su Londono lietuvių klebonu
kun. Petru Tverijonu
Židinio kiemelyje

Birželio 18 dieną, šeštadienį, Nottinghame paminėjome Didžiosios Britanijos lietuvių mylimo kun. dr. Stepono Matulio, MIC, mirties antrąsias metines. Pasimeldėme prie kun. S.Matulio kapo Willford Hill kapinių lietuviškame kampelyje. Vėliau Londono lietuvių parapijos klebonas kun. Petras Tverijonas Lietuvių katalikų centre – Židinyje aukojo iškilmingas šv. Mišias už kun. dr. S.Matulio, MIC, sielą. Po iškilmingų šv. Mišių Židinio sodelyje prie kun. S.Matulio atminimui pasodinto ąžuoliuko sugiedojome Maironio „Lietuva brangi“. Dalyvavo būrelis Nottinghamo ir Wolverhamptono lietuvių.


Suvokti Eucharistijos prasmę ir švęsti sekmadienius

Šv. Mišias aukoja vyskupas
dr. Jonas Boruta, SJ

ŠILALĖ. Birželio 11 dienos pavakarę prasidėjo Šilalės dekanato Eucharistijos kongresas. Į jį jau iš vakaro suvažiavo dekanato parapijų kunigai su savo tikinčiųjų bei jaunimo delegacijomis. Atvyko kunigų iš kitų dekanatų, klierikų išTelšių Vinco Borisevičiaus kunigų seminarijos.

Besiartinant kongresui, buvo sudaryta koordinacinė taryba, kuri padėjo klebonui dekanui kun. Stasiui Toleikiui pasirengti šiam renginiui. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vikaras kun. Sigitas Valauskis dar prieš kongresą suorganizavo Šilalės Simono Gaudėšiaus ir Šilalės meno mokyklos mokinių piešinių parodą Eucharistijos tematika.


Budavonės kankinių minėjime – kvietimas palaikyti viltį

Kunigų kančią ir žūtį primena
kryžiai ir tragišką istoriją
atpasakojanti stendo foroinformacija

Lankeliškiai. Birželio 18-osios naktį ir paryčiais lietumi prakiuręs dangus saulės spindulius į žemę pradėjo siųsti tik prieš pusiaudienį – kaip tik tuo laiku žmonės rinkosi į Budavonės miškelio pakraštį prisiminti 1941 m. birželio 22 d. besitraukiančių iš Lietuvos bolševikų šioje vietoje žiauriai nužudytų trijų Vilkaviškio vyskupijos kunigų. Metams po žūties praėjus čia jiems buvo pastatytas paminklas (projektas kun. P. Brazaičio). Pokario ateistų valdžios nurodymu buvo susprogdintas ir toje vietoje išlikusi gili duobė. Atgimimo metais paminklas atstatytas.


Aptarta bazilijonų vienuolyno ateitis

Vienuoliai bazilijonai pasiryžę
prikelti netoli Aušros Vartų
įsikūrusį Vilniaus bazilijonų
Švenčiausiosios Trejybės vienuolyną
Tomo Černiševo (ELTA) nuotrauka

Vilniuje, bazilijonų vienuolyne (Aušros Vartų 7 a), įvyko spaudos konferencija, skirta Šv. Juozapato bazilijonų ordino vienuolyno Vilniuje atstatymo planams. Išgirsti Bazilijonų ordino nuomonę apie svarbios kelioms šalims (Lietuvai, Ukrainai, Lenkijai, Baltarusijai) religiniu, kultūriniu ir istoriniu požiūriu Vilniaus Senamiesčio dalies numatomą ateitį pakvietė tėvų bazilijonų vadovai: Švč. Išgelbėtojo tėvų bazilijonų provincijos Ukrainoje provincijolas t.Hryhorij Hrynkiv, OSBM, ir tėvų bazilijonų Generalinės kurijos Romoje vyriausias ekonomas, prof. t.Porfirij Pidručnyj, OSBM.


Garsiausio pamokslininko pasiklausyti susirinko dešimtys tūkstančių

Baptistų pamokslininkas
Bilis Grehemas

Ligotas televizijos pamokslininkas Bilis Grehemas per vieną pastarųjų savo kreipimųsi paragino dešimtis tūkstančių jo pasiklausyti susirinkusių žmonių atgimti Kristuje ir padėti išgydyti pasaulio ligas. 86 metų vyras, JAV žinomas kaip baptistų pamokslininkas, kalbėjo stipriu balsu ir aistringai ragino kiekvieną atverti širdį Biblijai. „Didžiausias šių dienų iššūkis – išmokyti žmones skleisti ne neapykantą, o meilę. Jėzus sakė, kad visi gali pradėti gyventi iš pradžių. Būtent dėl to Jis tvirtino, jog jūs privalote atgimti”, – per savo pusę valandos trukusį pamokslą kalbėjo B. Grehemas. „Žmogaus gebėjimas mylėti atsilieka nuo technologinės pažangos. Tai gali lemti milžiniškas nelaimes ir viso pasaulio katastrofą. Visi mes nusidėjėliai, nė vienas nėra be nuodėmes, todėl kiekvienas privalo iš esmės pasikeisti”, – teigė jis.


Sąstingio periodas tęsiasi

Petras KATINAS

„Laisvų“ Joninių šurmulys, didžiam laisvę iškovojusių aludarių nusivylimui, pagaliau baigėsi. Aišku, tą kelias dienas užsitęsusį siautėjimą galima pavadinti visuotiniu makabrišku šėlimu, prekeiviams, pramogų verslo šoumenams atnešusiu didelius pinigus. Tai, kas vyko tomis dienomis Lietuvoje, galima įvardyti kuo tiktai nori, tik ne tradicinėmis Joninėmis. Po tų siautėjimų gelbėtojai skaičiuoja skenduolius, policija – žuvusiuosius keliuose, gaisrininkai – sudegusius pastatus ir t.t. Tiesa, per tas visuotines linksmybes bent kelias dienas buvo prislopę skandalai valdžios viršūnėse, kurios jau pradeda suvokti, kad visuomenei pakankamai įgriso įvairaus plauko apsišaukėlių gelbėtojų rietenos.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija