Atnaujintas 2005 liepos 8 d.
Nr.51
(1352)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Homoseksualistų
santuokų įstatymas –
katalikiškosios
Ispanijos gėda

110 šlovingųjų
žingsnių

Vyskupo viešnagė

Vaikų giesmių
šventė

Keletas pastebėjimų
birželį palydėjus

Adoruotojų
ir ministrantų
kelionė

Rinkosi
močiutės vardą

Nepaskęsim
alkoholio liūne

Reikia Dievo
palaimos

Laisvė tebus visada!

Devintinės Romoje

Draugas Adolfai,
kada liausies
tarnauti sovietinei
propagandai?

Lenkija atsikvošėja

Kancleris griebiasi
už šiaudo

Elgesys pagal vardus

Karaliaučiaus
jubiliejų minėti
su gedulo ženklu

Popiežius pabrėžia Bažnyčios visuotinumą ir vienybę

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
įteikia palijų ilgamečiam
savo pirmtako Jono Pauliaus II
sekretoriui Krokuvos arkivyskupui
Stanislavui Dzivišui

Pirmą kartą savo pontifikate aukodamas Romos Bažnyčios įkūrėjų ir globėjų šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės šv. Mišias popiežius Benediktas XVI pasakytoje homilijoje pabrėžė katalikiškojo tikėjimo visuotinumo ir vieningumo ryšį. Jis taip pat perspėjo dėl klaidingo autonomijos nuo šv. Petro sosto siekio, kuris gali paskatinti vidinį pasidalijimą pačioje Katalikų Bažnyčioje ir trukdyti jos apaštališkosios misijos vykdymui.

Birželio 29 dieną vykusiose liturginėse apeigose, kuriose taip pat dalyvavo Konstantinopolio stačiatikių patriarchato delegacija, Šventasis Tėvas įteikė palijus per pastaruosius vienerius metus paskirtiems arkivyskupams metropolitams, vadovaujantiems vietinėms Bažnyčioms įvairiose pasaulio šalyse. Petrinių šventės išvakarėse Benediktas XVI iškilmingai pristatė „Katalikų Bažnyčios Katekizmo kompendiumą“, kurio rengimui jis, dar būdamas Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektas, vadovavo. „Esu laimingas… kad galėjau duoti Bažnyčiai naują tikėjimo perteikimo vadovą, kuris padės mums geriau pažinti ir gyventi tuo mus vienijančiu tikėjimu“, - sakė Šventasis Tėvas homilijoje.


Švč. Mergelė Marija sugrįžo į žemaičių šventovę

Žemaičių Kalvarijos Mažosios
Bazilikos altorių vėl puošia
po poros metų restauruotas
„Švč. Mergelės Marijos
su kūdikiu“ paveikslas

Restauruotas „Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu“ paveikslas birželio 30-ąją iškilmingai įneštas į Žemaičių Kalvarijos Mažąją Baziliką. Prie jo po poros metų pertraukos vėl meldžiasi į atlaidus plūstantys maldininkai.

Kaip sakė Telšių vyskupas Jonas Boruta, dvejus metus P. Gudyno restauravimo centre tyrinėtas ir po restauracijos centrinį Žemaičių Kalvarijos Mažosios Bazilikos altorių vėl puošiantis „Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu“ paveikslas kitais metais bus vainikuotas Popiežiaus karūna. Vyskupo teigimu, apie malonėmis garsėjančio paveikslo vainikavimą Popiežiaus karūna buvo kalbėta su šviesios atminties popiežiaus Jono Pauliaus II sekretoriumi.


Ryžtingas jaunystės puoselėtojas

Brolis Juozapas Glėbas, CFX,
Bostone 1996 metais

Kas Panevėžyje, o dabar ir Vilniuje nepažįsta Šv. Pranciškaus Ksavero brolijos nario Juozapo Glėbo? Turėdamas prigimtinį pedagogo talentą, jis nesunkiai randa bendrą kalbą su jaunimu, dažnai aplanko studentus universitetuose, susitinka su moksleiviais, dalyvauja jaunimo sambūriuose, džiaugiasi ir liūdi kartu su jaunais žmonėmis. Ką reiškia gyventi jaunimo rūpesčiais? Ar įmanoma suvokti pasaulį ir visuomenę per jaunystės prizmę? Kaip pabandyti susidraugauti su jaunais žmonėmis? Dažną iš mūsų lydi šie klausimai. Apie tai ir kalbamės su broliu Juozapu, birželio 17 dieną atšventusiu 60-ies metų jubiliejų.


Gyvenimo rudens sulaukus

Panevėžio Kristaus Karaliaus
Katedros altaristas mons. Petras
Kuzmickas neseniai pažymėjo
kunigystės 70-metį
Autoriaus nuotrauka

Monsinjoras Petras KUZMICKAS, neseniai pažymėjęs savo kunigystės 70-metį ir rudenį sutiksiantis asmeninio gyvenimo 95 metų sukaktį, yra Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros altaristas. Bene vyriausias amžiumi Panevėžio vyskupijos kunigas mielai sutiko pabendrauti su „XXI amžiumi“.

Visiškai nerūkė, noriai dirbo ūkio darbus

Gerbiamas monsinjore, kaip jaučiatės, kokia jūsų sveikata?

Sulaukus tokių metų, sveikata nesiskundžiu. Organizmui sustiprinti vartoju vitaminų. Nusipirkti maisto produktų dažniausiai einu į turgavietę. Kelio atgal klausti nereikia. Katedroje atlieku pareigas, kokios priklauso kaip altaristui.


Pagausėjo tikrų katalikų

Krekenavos klebonas kan. Petras
Budriūnas skaito maldą. Mikrofoną
laiko Vilniaus kunigų seminarijos
klierikas Darius Karizna
Kristinos VILIENĖS nuotrauka

Krekenava. Tapo tradicija kiekvienais metais Krekenavoje per Šv. Antano atlaidus teikti vaikams Pirmąją Komuniją. Taip buvo ir šiemet. 36 Krekenavos mokyklos mokiniai, parengti katechetės Irenos Kvedienės, trylika žibartoniečių, devyni iš Linkaičių ir aštuoni iš Rodų mokyklų. Iš viso 66 vaikai priėmė Pirmąją Komuniją, o su jais kartu buvo ir vienas kitas tėvas ar mama bei krikštatėviai. Sumos šv. Mišias aukojo Anykščių vikaras kun. Simas Maskvytis, pasakė šiai dienai pamokslą ir kartu su Krekenavos klebonu kan. Petru Budriūnu dalijo šv. Komuniją. Klebonas pašventino rožinius, škaplierius ir uždėjo ant vaikų galvų. Votyvos ir Sumos metu skaitė skaitinius ir labai gražiai giedojo psalmes naujamiestietis Vilniaus kunigų seminarijos pirmakursis klierikas Darius Karizna. Votyvos metu giedojo mokiniai, per Sumą – suaugusieji, vadovaujami vargonininko A.Katinsko.


Lietuvos jaunimo ateičiai

Kun. Antano Petraičio amžinojo
poilsio vieta Skirsnemunės
Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje

Skirsnemunė. Gegužės 22 dieną Šv. Jurgio bažnyčios sienos lango nišoje buvo pašventinta lenta ir kryžius kunigui Antanui Petraičiui atminti. Tokios pagarbos, kuri šiandien reiškiama, jis nusipelnė savo švietėjiška ir aukojimo veikla. Šv. Mišias aukojo du kunigai – Skirsnemunės klebonas kun. Izidorius Butkus ir salezietis kun. Stanislovas Šileika iš Kauno.

Kun. A.Petraitis nuo 1905 metų dirbo JAV, Čikagoje, buvo katalikų Šv. Juozapo parapijos klebonas. Buvo didelis eruditas, astronomijos mokslo entuziastas, laisvalaikiu domėjosi žemės ir dangaus kūnais, buvo įsirengęs observatoriją. Jam dirbant Čikagoje, lietuvių spauda ne kartą rašė, pagerbė jį ne vien kaip kunigą, jo gabumais ne kartą yra pasididžiavusi.


Graži bažnyčios sukakties šventė

Pernaravos Nukryžiuotojo
Jėzaus bažnyčios 190 metų
sukakties minėjimo iškilmių akimirka

Pernarava. Kokia graži mūsų tėvynė Lietuva, o ypač – vasarą, kai parapijose prasideda atlaidai. Žiūrėk, žmonės būriais keliauja po užsienius pamatyti įvairių grožybių, už tai dar moka nemažus pinigus, vargdami tose kelionėse. Ar dažnas mūsų apkeliavo savąją Lietuvą? Juk nepakartojamas grožis – čia pat ar netoliese, istorinėse vietovėse, bažnyčiose.


Pirmosios Komunijos šventės

Tai tik dalis Kvėdarnos vaikų,
birželio 24-osios popietę
atlikusių Atgailos sakramentą

Jau beveik tradicija birželį skirti galutinei vaikų katechezei ir Pirmosios Komunijos šventei. Paprastai vaikai visus metus sekmadieniais uoliai lanko bažnyčią, tikybos pamokas, susitinka su juos kuruojančiais kunigais ir, susipažinę su tikėjimo tiesomis, išlaiko egzaminą, t.y. teorinių bei praktinių žinių patikrinimą. Beveik visose Šilalės dekanato parapijose vaikų Pirmosios Komunijos šventės įvyko birželio 25-ąją, sekmadienį.


Siurprizų savaitgalis

Bronius VERTELKA

Karaliaus Aleksandro vaidmenį
vos ne kaip tikras aktorius atliko
kun. dr. Rimantas Gudelis (viduryje)

Paskutinį birželio savaitgalį atgijo senasis Bistramo dvaras, stovintis netoli Via Baltica tarp Panevėžio ir Ramygalos. Vaizdingame parke, galingų klevų, uosių ir ąžuolų pavėsyje, vyko trečiasis Bistrampolio festivalis. Jis buvo skirtas pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko gimimo 130-osioms metinėms.

„Esu tikra, kad vieta, kur dabar esame, nereikalauja daug žodžių. Linkiu Bistrampolio festivaliui neužgesti dar daugelį metų“, – atidarant šventę linkėjo Panevėžio apskrities viršininkė Gema Umbrasienė. „ Džiaugiuosi, kad šis festivalis tampa tradiciniu. Smagu, jog šioje gražioje žemėje jis būna tikrai skambus“,- kalbėjo Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis.


Prisiminimai lieka su mumis

Prisiminimų popietėje apie Lietuvos
golgotą Katalikių moterų draugijos
narės prie savo vėliavos su pirmininke
M.Krasnickiene (stovi dešinėje),
mons. J.Antanavičius (sėdi kairėje)
ir buvęs tremtinys A.Šimėnas
(sėdi dešinėje)

Neatsitiktinai Katalikių moterų draugija (KMD) birželio 12 dieną surengė prisiminimų popietę apie Lietuvos golgotą. Tokia popietė buvo labai reikalinga, nes tikriausiai ne vienas buvęs politinis kalinys ar tremtinys, partizanas pamąsto, o kas bus po mūsų? Ar neužžels takeliai į Laisvės kovotojų kapus, ar mokės ateinančios kartos vertinti Tėvynės laisvę taip, kaip mes? Negalime leisti, kad taip atsitiktų, todėl ir surengėme Pagyvenusių žmonių šventę, įprasminančią istorinių įvykių svarbą mūsų valstybei ir tautai.


Džiaugiasi pamatę Popiežių

Kauno „Šilinukai“ gavo Šventojo Tėvo palaiminimą lietuviškai

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kauno „Šilo“ mokyklos dešimtmečiai
(iš kairės): Airida Romanovaitė,
Gabija Meilutytė, Livita Pociūtė,
Gvidas Misiūnas, Tomas Korsakas,
gavę popiežiaus Benedikto
XVI palaiminimą

Birželio 2-11 dienomis Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos folkloro ansamblis „Šilinukai“ buvo pakviestas koncertuoti į Italiją, Romą, Vatikaną. Kauniečiai turėjo galimybę aplankyti tuo pačiu San Mariną, Asyžių, Neapolį, Kaprio salą, Veneciją, Paduvą.

Prieš kelias dienas „Šilo“ mokykloje išvykos dalyviai ir jų tėveliai susirinko aptarti įspūdžių, pažiūrėti filmuotą medžiagą, nuotraukų. Viena kelionės vadovių, mokyklos direktorės pavaduotoja Gražina Kepežinskienė papasakojo, kad grupėje buvo 30 vaikų ir bemaž tiek pat lydinčių tėvelių.


Tęsiama prieš 70 metų pradėta gerumo pamoka

Algirdas MEILUS

Sunkus likimas būtų ištikęs
Anelę Mackevičienę,
jei ne Alantos senelių globos namai

Alanta — garsią istoriją turintis miestelis Molėtų rajono pakraštyje. Čia pat Anykščių, Utenos administracinių padalinių ribos. Netrukus Alanta minės 670 metų jubiliejų.

Šimtus metų miestelis buvo vadinamas Alunta. Tačiau sovietiniai kalbininkai pakeitė pavadinimą į Alantą. Kam? Ir dabar dažnai girdime iš vietinių lūpų: „Švento Jokūbo atlaidai – Aluntoj: einu Alunton, Aluntos dvaras...“


Protėviams atminti

Senosios Vosgėlių kapinės

Visai šalia plento, jungiančio Anykščius su Rokiškiu, Anykščių seniūnijos teritorijoje, išsidėstęs senas Vosgėlių kaimas. Istoriniuose šaltiniuose rašoma, jog kai Lietuvoje buvo naikinama baudžiava, vosgėliškiai kažkodėl jungo neteko vieni paskutiniųjų.

Pirmojo pasaulinio karo metu Vosgėlių laukai buvo sėte nusėti apkasais, čia vyko dideli mūšiai. Nepriklausomybės kovų metu vosgėliškiai gerokai nukentėjo nuo lenkų kavalerijos brigados, kurią šičia atvedė netoliese gyvenusių sulenkėjusių dvarininkų sūnus. Tuomet lenkai smarkiai apiplėšė sodiečius, atimdami iš jų arklius, vežimus, drabužius, maistą.


Gyvenimas be taisyklių

Petras KATINAS

Atsistatydinimas
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Lietuvos televizijos žurnalistė E.Mildažytė savo vasaros komentaruose per nacionalinį radiją baisėjosi, kad mūsų žmonių gyvenimas vyksta be jokių taisyklių, jau nekalbant apie Dešimties Dievo įsakymų nesilaikymo. E.Mildažytė prisiminė ir neseniai mirusį tėvą Stanislovą, kuris esą bene vienintelis propagavo gyvenimą pagal taisykles ir moralines normas. Kiti kunigai, anot E.Mildažytės, irgi ragina panašiai elgtis, bet jų niekas neklauso. Ką gi, velionio kapucinų vienuolio atminimu, kaip ir jam gyvam esant, spekuliuoja kas tiktai netingi.


Skaitytojų užsienyje dėmesiui!

Užsiprenumeruokite „XXI amžių“ tiesiogiai. Čekį rašykite „Naujasis amžius“, Viešoji įstaiga vardu ir siųskite redakcijos adresu: a.d. 211, LT-44003 Kaunas, LITHUANIA.

Prenumeratos kaina pusei metų - 65 doleriai, metams - 120 dolerių. Užsieniečiai taip pat gali užprenumeruoti „XXI amžių“ ir savo giminėms Lietuvoje. Abiejų savaitės numerių kaina metams - 70 dolerių, tik trečiadienio arba tik penktadienio numerio - 40 dolerių. Nepasitikintys gali siųsti čekį „XXI amžiaus“ atstovui JAV kun. A.Paliokui, rašydami čekį jo vardu ir siųsdami adresu: Rev. Algirdas Paliokas, 14915 127th Street, Lemont, IL 60439, USA.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija