Atnaujintas 2005 rugsėjo 9 d.
Nr.67
(1368)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Veikti kartu
su Marija

Atlaidų dvasią
išlaikyti
ir kasdienybėje

Dėkoju,
kad kovojate už tiesą

Gerumas,
traukiantis žmones

Dėkingi ministrui

Svarbiausia –
žmogus
ir žmoniškumas

Tikėjimo liudijimas

Kalba – tautos
tradicijos dalis

Paremkime
katalikišką
balsą ir žodį!

Kodėl ir kas
neįtinka Premjerui
ir socialdemokratams

Okupacinių
represinių struktūrų
dokumentai neturi
būti Lietuvos
valstybės paslaptimi

Kada pažeidžiami
visuomenės moralės
principai reklamose

Atsinaujinimas

NKVD
ir gestapas: draugų
bendradarbiavimas

„XXI amžiui“ – penkiolika metų!

Nuo beveik pirmųjų nepriklausomybės dienų savo gimimą pradėjo skaičiuoti ir „XXI amžius“ – jo pirmasis numeris pasirodė prieš penkiolika metų, 1990 m. rugsėjo 6 d. Mūsų atkurtoji nepriklausomybė yra jaua, jaunas yra ir mūsų laikraštis. Bet jau turintis ir tam tikrą patirtį. Atrodo, dar taip neseniai, turėdami tada visai menką trejų metų laikraščio leidybos patirtį (tai įvyko 1993 metų rugsėjį), visomis išgalėmis stebėjome ir aprašėme pirmąjį (ir vienintelį) popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą į Lietuvą, pasibaigusį kaip tik rugsėjo 8-osios rytą (nuo tų atmintinų dienų praėjo jau dvylika metų), savo menkomis jėgomis, neturėdami transporto arba turėdami jį tik „prieštvaninio“ lygio, beveik kasmet vykdavome į rugsėjo 8-ąją Šiluvoje prasidedančius Marijos gimimo atlaidus ir apie juos papasakodavome savo skaitytojams, aplankydavome kitas Lietuvoje populiarias, gilias tradicijas turinčias šventes ar paminėjimo sukaktis. Atrodo, dar visai neseniai mes minėjome savo penkerių metų darbo sukaktį, dar neseniau - dešimtmetį, ir visiškai neseniai – tūkstantojo numerio išleidimą . O dabar štai – ir penkiolikos metų sukaktis.


Rūpesčiai ir viltys dėl Šv. Pijaus X brolijos

Mindaugas BUIKA

Šv. Pijaus X kunigų brolijos
generalinis vyresnysis
vyskupas Bernardas Felajis

Popiežiaus ir lefebvristų lyderio susitikimas

Didelio dėmesio susilaukęs ir plačiai komentuotas rugpjūčio 29 dieną įvykęs popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su schizmatiškosios Šv. Pijaus X kunigų brolijos generaliniu vyresniuoju šveicaru vyskupu Bernardu Felaju pirmiausia vertintinas bendrojo visų krikščionių susitaikymo ir vienybės siekio mastu. Juk Šventojo Tėvo pastaba pirmojoje jo kalboje po išrinkimo į apaštalo Petro Sostą, kad krikščionių bendrystei „reikia konkrečių gestų, persmelkiančių sielas ir sujudinančių sąžines, padrąsinančių kiekvieną vidiniam atsivertimui“, taikytina ne tik ekumeniniam dialogui su broliais stačiatikiais ir protestantais, bet ir pastangoms sugrąžinti į Katalikų Bažnyčios kaimenę tuos atsiskyrusius dvasininkus ir tikinčiuosius, kurie nepritaria II Vatikano Susirinkimo mokymo įkvėptoms bažnytinėms reformoms, ypač radikaliai šv. Mišių liturgijos reformai.


Ir katalikiškame leidinyje turi būti rašinių įvairiausiomis temomis…

„Nors mes dabar skaitome
„Kregždutę“, tačiau kartais
įdomu paskaityti ir „XXI amžių“
Autoriaus nuotrauka

Skaudu ir apmaudu, kad krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis „XXI amžius“ negauna Spaudos rėmimo fondo paramos ir redakcijos vadovams tenka kasdien sukti galvą, kaip išsilaikyti. Šio vienintelio katalikiško laikraščio skaitytojai mato, kad jis dar vis gyvuoja tik „XXI amžiaus“ redakcijos darbuotojų, prenumeruojančių bei platinančių šį laikraštį žmonių dėka. Nors laikraštis leidžiamas tik pusšešto tūkstančio egzempliorių tiražu, bet jį skaito gerokai daugiau žmonių. Mat daugelis, dėl pinigų stokos negalėdami jo užsiprenumeruoti, jį skolinasi iš kaimynų. Gerai žinau, kad trečiadienio arba penktadienio numeriai per savaitę keliauja iš rankų į rankas. Taigi vienas prenumeruoja, o skaito šeši arba septyni žmonės. Vadinasi, „XXI amžius“ žmonėms yra reikalingas. O tai rodo šio leidinio kokybę ir spausdinamos medžiagos aktualumą.


Katalikiškai spaudai bibliotekose atsirasti trūksta ir noro, ir pinigų

Bronius VERTELKA

Platelių bibliotekos vedėja
Irena Kaniavienė: „Yra nuolat
skaitančių „XXI amžių“, žinau,
jog yra ir jį prenumeruojančių
per paštą“

Didžiausias „XXI amžiaus“ turtas - jį perkantys ar prenumeruojantys žmonės. Panevėžio krašte katalikiškos pakraipos laikraštis turi daugiausia savo skaitytojų. Tai didžiulis jo nuolatinių talkininkų nuopelnas. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kan. Bronius Antanaitis, jau atšventęs savo gyvenimo 80 metų sukaktį, - aktyviausias „XXI amžiaus“ platintojas tarp Lietuvos kunigų. Nuoširdūs laikraščio bičiuliai – Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, Panevėžio ir jo krašto bažnyčių klebonai. Spausdintą katalikišką žodį skleisti padeda kai kurios Panevėžio miesto savivaldybės bibliotekos. Tokios spaudos uoli rėmėja yra Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Užsukus į ją, „XXI amžių“ ir „Kregždutę“ rasi greta kitų Lietuvoje išeinančių laikraščių.


Spausdintas žodis nenusileidžia internetui

Panevėžio rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos
direktorė Rūta Bagdonienė

Ne vieneri metai esu Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojas. Rinkausi ją todėl, jog čia nebūna grūsties, niekas tavęs neskubina, yra didokas periodinės spaudos ir naujų knygų pasirinkimas. Patinka pačių darbuotojų profesionalumas. Išradingai panaudotas kiekvienas patalpų metras. Rasta vietos ir menui, kur eksponuojamos įvairios parodos. Tačiau šį kartą su bibliotekos direktore Rūta BAGDONIENE kalbėjausi apie spaudą ir jos prenumeratą.


Mokslo metų pradžios nusivylimai

Jau rugsėjis, tradiciškai graži mokslo ir studijų metų pradžia, skelbianti vasaros pabaigą. Valdžia, artėjant darbymečiui, suskubo maloninti šios sistemos darbuotojus ir šeimas. Plačiai organizuota informacinė akcija kelias dienas džiugino visuomenę, jog sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams mokyklai pasiruošti per savivaldybes centrus paskirstė du milijonus litų, kad kiekvienam tokios šeimos vaikui teks po 50 litų, kad už juos mokyklos nupirksiančios būtiniausių daiktų: avalynės, aprangos, mokyklinių reikmenų, kad tiesiog visi bus laimingi ir sotūs (mes sotūs, laimingi, šiltai aprengti – labai populiari ano gyvenimo euforija).  Žinoma, toks veiksmas labai reikalingas ir būtinas, tačiau viešųjų ryšių kampanija, kai sakoma tik dalis tiesos, labai perdėta ir išpūsta.


Dar kartą apie švietimo reformas ir katalikiškas mokyklas

Rugsėjo 1-oji
Mykolo Ambrazo
(ELTA) nuotrauka

Tėvai, auginantys mokyklinio amžiaus vaikus, gyvena kitokiu ritmu nei visi kiti. Mokyklinukų tėvams ne sausis, bet rugsėjis tapęs šeimos gyvenimo atskaitos tašku. Mokslo metais netgi matuojame savo vaiko amžių. Dažniausiai draugo ar pažįstamo klausiame, ne kiek atžalai metų, bet kurioje klasėje jis (ji) mokosi. Atsakymas į pastarąjį klausimą leidžia mums sužinoti ne tik vaiko amžių, bet ir suprasti tėvų rūpesčius, kurie proporcingai didėja, kuo į aukštesnę klasę jis eina. Kiek reikėjo narsos ir kantrybės ištverti dvyliktosios klasės metus, tegali paliudyti abiturientų tėvai. Vienintelė viltis, jog netrukus viskas baigsis, dar viena dienelė ir nežinia bei nerimas pasitrauks, palaikydavo juos.


Šv. Baltramiejaus atlaidai ir skulptorių simpoziumas

 

Į Sintautų bažnyčios šventorių
vyrai atvežė skulptoriaus Zigmo
Sederevičiaus (kairėje) išdrožtą
Švč. M.Marijos skulptūrą.
Viduryje – prel. Antanas Maskeliūnas
Prano JASEVIČIAUS nuotrauka

SINTAUTAI. Rugpjūčio 28 dieną parapija šventė dvigubą šventę – Šv. Baltramiejaus atlaidus ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios konsekracijos dešimtmetį. Visais keliais plaukė į Sintautus tie, kurie jaučia meilę ir nostalgiją Sintautams.

Šventėje dalyvavo Kudirkos Naumiesčio klebonas Šakių vicedekanas kun. Donatas Jasulaitis, šv. Mišias aukojo Lekėčių klebonas kun. Gediminas Marcinkevičius, dalyvavo Šakių kunigai ir daug svečių. Bažnyčios konsekracijos dešimtmečiui priminti šventoriuje pastatyta Švč. M.Marijos skulptūra. Po pirmųjų šv. Mišių ją pašventino Sintautų parapijos klebonas prel. Antanas Maskeliūnas. Bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininkės Birutės Garmuvienės, sugiedojo „Marija, Marija“. Skulptūrą išdrožė skulptorius Zigmas Sederevičius iš Plokščių. Procesijoje dalyvavo ir atlaidų šv. Mišias aukojo kun. G.Marcinkevičius.


Pirmasis pašaukimas

Šv. Mišias aukoja primiciantas
kun. Renatas Liuberskis (viduryje)
ir buvęs Naujosios Akmenės
klebonas kun. Julius Meškauskas

Naujoji Akmenė. Nors rytas išaušo miglotas ir žvarbokas, tačiau po valandos kitos dangaus mėlynė ir skaisti saulutė apšvietė miestą, pakėlė žmonių nuotaiką būsimai šventei. O šventė – pirma tokia nuo mūsų parapijos įsikūrimo naujojoje Šv. Dvasios atsiuntimo bažnyčioje. Tą brangią Žolinės šventės, Švč. Mergelės Marijos pagerbimo, dieną pirmąsias šv. Mišias savo gimtinėje aukojo kun. Renatas Liuberskis. Tai pirmasis mūsų parapijos kunigas, pasiaukojęs tarnauti Dievui ir žmonijos gerovei. Liepos 30 dieną Žemaičių Kalvarijoje buvo įšventintas kunigu, dirba Klaipėdoje Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaru. Akmenės rajono gėlininkų susivienijimo (vad. Genė Mačiuvienė) dėka, seniūnijos neseniai nutiestas iki bažnyčios takas sužydėjo gražiausių rudens gėlių puokštėmis.


Iš dvylikos užaugintų vaikų – du kunigai

Parapijiečių gėlės
po šv. Mišių primicianto
kun. Viktoro Ačo rankose…

Varsėdžiai. Rugpjūčio 15-ąją Šv. Roko bažnyčioje įvyko dviguba šventė: Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai ir iš šios parapijos kilusio kun. Viktoro Ačo primicijos.

Varsėdiškiai Stefanija ir Antanas Ačai užaugino dvylika vaikų: septynias dukras ir penkis sūnus. Nors ir nelengva buvo turint tokį pulką vaikų, bet jie visi užaugo sveiki, dori ir laimingi. Saugodama šeimos židinį, daug energijos, sumanumo įdėjo bei begalinės meilės šiluma vaikus šildė jų motina Stefanija. Tėvas Antanas jau iškeliavo Amžinybėn.


Du vakarai su vyskupu

Sutvirtinimo sakramento
suteikimo momentas

ŠILALĖ. Rugpjūčio 12-13 dienomis Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta, SJ, daugiau kaip šimtui Šilalės parapijos trylikamečių mergaičių ir berniukų Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Taigi, įžengus į juos visus Šventajai Dvasiai, šis vaikų būrys papildė Šilalės tikinčiųjų bendruomenę.


Rusų admirolams žmonių gyvybė bevertė

Trys išgelbėti rusų įgulos kariai

Rusijos žiniasklaidoje vis dar netyla aistros dėl britų išgelbėto rusų karinio laivyno batiskafo AS-28 („Priz“). Kaip žinoma, jis nuskendo netoli Kamčiatkos, Berezovojaus užutekyje. Esą įsipainiojo į žvejų tinklus ir negalėjo iškilti. Bent jau taip iš pradžių aiškino karinio laivyno vadai. Tačiau šiomis dienomis Maskvos dienraštis „Komsomolskaja pravda“ per visą puslapį paskelbė keletą straipsnių apie šį įvykį. Ten Rusijos karinio laivyno vadų išvedžiojimai, dėl ko taip atsitiko, vadinami „smegenų pudravimu“.


O karavanas dar eina?

Petras KATINAS

Nepaliaujamai šėlstant degalų kainoms, o populiariausio benzino A-95 kainai pasiekus eurą už litrą, finansų ministras Z.Balčytis bando raminti visuomenę, jog tas degalų kainų kėlimas neatsilieps kitų prekių kainų kilimui. Dar daugiau, finansų ministras ir Premjeras įtikinėja, kad dėl degalų kainų šuolio infliacija išaugs labai nežymiai – tik apie 0,2 proc. Taigi Vyriausybės šulai leidžia suprasti, jog numatomam euro įvedimui 2007 metų pradžioje šis „vos pastebimas“ infliacijos didėjimas nepakenks. Aišku, tokiu ministro ir Premjero optimizmu niekas netiki.


Skaitytojų užsienyje dėmesiui!

Užsiprenumeruokite „XXI amžių“ tiesiogiai. Čekį rašykite „Naujasis amžius“, Viešoji įstaiga vardu ir siųskite redakcijos adresu: a.d. 211, LT-44003 Kaunas, LITHUANIA. Prenumeratos kaina pusei metų - 65 doleriai, metams - 120 dolerių. Užsieniečiai taip pat gali užprenumeruoti „XXI amžių“ ir savo giminėms Lietuvoje. Abiejų savaitės numerių kaina metams - 70 dolerių, tik trečiadienio arba tik penktadienio numerio - 40 dolerių.


Nelik be vienintelio katalikiško laikraščio

Net du kartus per savaitę
TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS

- religinių įvykių kronika iš visos Lietuvos
- žinios iš krikščioniškojo pasaulio
- garsūs atlaidai ir kitos bažnytinės šventės
- šmaikštūs politiniai komentarai
- diskusijos ir analizės
- atgaiva sielai ir dvasiai
- žymūs Bažnyčios ir kultūros žmonės
- skaitytojų nuomonės, laiškai, pastabos
- kultūra
- literatūros ir meno naujienos
- TV programos visai savaitei
(tik penktadieniais)

Kiekviename „Lietuvos pašto“ skyriuje
priimama prenumerata 2005 metų paskutiniam ketvirčiui!
SKUBĖKITE!

„XXI amžiaus“ prenumeratos kainos (Lt):

Numeris Indeksas 1 mėn. 3 mėn.
Abu numeriai 0028 16,40 49,20
Abu numeriai pensininkams
ir I,II grupių invalidams

0029 15,40 46,20
Tik trečiadienio
arba penktadienio numeriai
0151, 0153 8,20 24,60
Tik trečiadienio
arba penktadienio numeriai
pensininkams ir I,II grupių invalidams
0152, 0154 7,70 23,10

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija