Atnaujintas 2005 rugsėjo 14 d.
Nr.68
(1369)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pagerbė išeivijos veikėją

Mykolo Stepono Naujokaičio
dukra Marija prie tėvo nuotraukos

Pagerbti įžymų išeivijos veikėją, Lietuvos 1941 m. birželio 23-28 d. vieną sukilimo vadovų, pogrindžio kovų dalyvį, Vyčio kryžiaus ordino kavalierių Mykolą Steponą Naujokaitį 95-ųjų gimimo metinių proga į Kauną prieš kelias dienas buvo suvažiavę jubiliato giminės, pažįstami, Birželio 23-28 d. sukilėlių sąjungos vadovai, nariai, pogrindžio kovų dalyviai, inteligentija, skautai.

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už M.S.Naujokaitį (1915 09 02 – 2004 09 17). Šv. Mišias aukojo kun. Artūras Kazlauskas, kuris pasakė gražų pamokslą. Šv. Mišių aukoje dalyvavo Birželio sukilėlių sąjungos pirmininkas Alfonsas Žaldokas, Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos pirmininkas Antanas Paulavičius, prof. A.Damušio gyvenimo bendražygė Jadvyga Damušienė su dukra Ginte, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius V.Antanaitis, Lietuvos jūrų skautai, artimieji, publicistas, rašytojas Juozas Kojelis ir kiti prieškario inteligentai.

Po šv. Mišių visi rinkosi į suremontuotą Kunigaikščių menę Kauno karininkų ramovėje. Savo prisiminimais apie M.S.Naujokaičio veiklą pasidalijo A.Žaldokas, A. Paulavičius, artimai pažinojusi M.S. Naujokaitį J.Damušienė, jo pusbrolis Mykolas Naujokaitis, duktė Marija. Smuikininkas Saulius Dirvanauskas M.S.Naujokaičio garbei griežė klasikinius kūrinius: Stasio Šimkaus „Kur bakūžė samanota...“, A.Šumano „Svajonę“, o jūrų skautai padainavo skautiškų dainų pynę. Vėliau pasipylė posmai M.S.Naujokaičio garbei. Mykolą Naujokaitį prisiminsime už jo drąsą, kilnumą, teisingumą, už jo meilę Dievui, tėvynei ir artimui bei šeimai.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija