Atnaujintas 2005 gruodžio 2 d.
Nr.91
(1392)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Bažnyčia smerkia
homoseksualius
santykius

„Ateiname ne dirbti,
o pasimelsti“

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos
posėdyje

Žmogiškosios
būties prasmė

Kauno Šv. Gertrūdos
bažnyčia meniniu
aspektu

Suosto bažnyčia
laukia paramos

Iš praeities
semiuosi stiprybės

Apie tikėjimą
ir mokslą

Pamąstymai
po kongreso

NE TAM GIMUSI,
KAD AMŽIAMS
PRANYKTŲ

Tėvynės meilė
yra artimo
meilės dalis

Tik niekam nesakyk!

Melas dėl karjeros

„Slaptasis“
rusų ginklas

Ne visi projektai
atitinka reikalavimus

Prieštaravimai prigimčiai

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Roko Medonio (ELTA) nuotrauka

Homoseksualizmą Bažnyčia traktuoja kaip tapatumo stoką ir iškrypimą, todėl tokie asmenys negali būti prileidžiami prie kunigystės, komentuodamas Vatikano dokumentą apie kunigystę ir homoseksualizmą Eltai sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

 

Praktikuojantiems homoseksualistams, vyrams su „giliai įsišaknijusiu“ polinkiu į homoseksualizmą ir tiems, kurie remia gėjų kultūrą, turėtų būti uždrausta tapti katalikų kunigais, sakoma Vatikano dokumente. Ar tai reiškia, kad iki šiol tokie asmenys galėjo siekti kunigystės?


Popiežius iškelia „lectio divina“ svarbą

Paminėtas dogminės konstitucijos „Dei Verbum“ 40-metis

Mindaugas BUIKA

Šventojo Rašto skaitymas
yra esminė Eucharistijos dalis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Ateinančią savaitę bus paminėtas II Vatikano Susirinkimo, iškilmingai užbaigto 1965 m. gruodžio 8 d., 40-metis, tačiau daugelio svarbių jo dokumentų paskelbimo metinės vyksta jau kelis pastaruosius mėnesius. Ypač išsiskyrė prisiminimas 1965 m. lapkričio 18 d. paskelbtos dogminės konstitucijos apie dieviškąjį Apreiškimą „Dei Verbum“, pabrėžiant Šventojo Rašto studijų ir pamaldaus skaitymo reikšmę Bažnyčios ir kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Vertingi buvo ir popiežiaus Benedikto XVI komentarai, mat jis, prieš keturis dešimtmečius būdamas jaunas teologas kunigas Jozefas Ratcingeris, kaip Susirinkimo ekspertas, aktyviai dalyvavo rengiant „Dei Verbum“ ir vėliau ją pristatant pasaulio tikinčiųjų bendruomenei.


Nešęs gėrį ir šviesą

Benjaminas ŽULYS

Mons. Vytautas Kazlauskas
(kairėje) papasakojo apie savo
draugystę, gražų bendravimą
su kun. P.Brazausku

Kaune buvo pakiliai paminėtas lietuvio kunigo, dailininko, Markuso Džiuzepės Skichonos tarptautinio universiteto („Marquis Giuseppe Scichona International University Foundation“) garbės daktaro Pijaus Brazausko gimimo 100-ųjų metinių jubiliejus. Jau nuo 1990-ųjų kovo jo kūnas ilsisi Oregono valstijos Portlendo (JAV) kapinėse, bet Lietuvoje ar užsienyje jį pažinojusieji, apie garbųjį kunigą girdėjusieji, jį mini kaip uolų, dvasingą Kristaus vynuogyno darbininką, talentingą menininką, altruistą, geros valios žmogų. (Plačiau apie kun. P.Brazauską „XXI amžius“ rašė lapkričio 18 d., 87-ame numeryje.)


Mykolo Krupavičiaus pėdsakai jo tėviškėje

Justinas ADOMAITIS

Eugenija Malinauskaitė-Treigienė

Apie tai, kad Mykolo Krupavičiaus (1885-1970) giminių gyvena Balbieriškyje (Prienų r.), sužinojau visai neseniai. „Kam galėjai girtis, jei mūsų dėdė kunigas sovietmečiu laikytas liaudies priešu“, – sako Eugenija Malinauskaitė-Treigienė.

Ir šiandien valdžioje, atrodo, tie patys. Daugeliui jų nemalonu girdėti M. Krupavičiaus priesakus valdininkams, kunigams: tarnaukite žmogui, mylėkite artimą, išeikite iš zakristijų.


Vyskupas lankėsi miesto įstaigose

Krašto laikraščio „Santaka“ redaktorei
Dangyrai Apanavičienei vyskupas
įteikė knygelę apie Lietuvos
Eucharistinį kongresą su mintimi,
jog laikraštis nušviestų ir kitais metais
Vilkaviškyje įvyksiantį vyskupijos kongresą

Vilkaviškis. Lapkričio 9-11–ąją, Vilkaviškio parapijos įstaigose lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Įvairūs kolektyvai mielai priėmė garbingą svečią, su kuriuo susitikimas ir pabendravimas ne bažnyčios aplinkoje būtų nelabai įsivaizduojamas ankstesniais laikais.

Prieš beveik ketverius metus paskirtas Vilkaviškio vyskupu R.Norvila iki šio laiko, ypač vasaros metu ar teikiant Sutvirtinimo sakramentą, vizitavo parapijas.


Pagerbė Lietuvos kariuomenės savanorius

Maldai pakvietė Alvito
parapijos klebonas
kun. Vytautas Kajokas

ALVITAS. Jau penkeri metai Lietuvos kariuomenės įkūrimo dienos proga čia prisimenami ir pagerbiami savanoriai. Prieš 70 metų, 1935 metais, greta civilinių kapinių buvo įrengtos Lietuvos kariuomenės savanorių kapinės, pastatytas paminklas, kuris išstovėjo visais laikais, o prieš kelerius metus buvo restauruotas.

Iš Vilkaviškio krašto pirmaisiais Nepriklausomybės metais į savanorius išėjo per tūkstantis jaunų vyrų, daugiausia iš Alvito apylinkių. Todėl uždegamos žvakės ne tik tiems, kurie ilsisi savanorių kapinių plotelyje, bet ir visiems žuvusiems, mirusiems laisvės kovų dalyviams atminti.


Parama užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Toronto vyskupas augzilaras
John Boissoneau, vyskupas
Paulius Baltakis ir Lietuvos Vyskupų
Konferencijos delegatas užsienio
lietuvių sielovadai prelatas
Edmundas Putrimas

Sovietinės okupacijos metais užsienio lietuvių katalikų sielovada rūpinosi Šventojo Sosto paskirti lietuviai vyskupai. Vysk. Antanas Deksnys vadovavo Vakarų Europoje gyvenantiems lietuviams, o vysk. Vincentui Brizgiui buvo pavesti visose kitose pasaulio šalyse išsisklaidę lietuviai katalikai. Šiuos dvasininkus išleidus į pensiją, 1984 metais Vatikanas paskyrė vysk. Paulių Baltakį vadovauti visiems lietuviams katalikams, gyvenantiems už Lietuvos ribų. Tuo metu tai buvo 110 lietuviškų parapijų bei 30 misijų šešiolikoje kraštų. Šis vysk. P.Baltakio apaštalatas tiesiogiai priklausė Vatikanui.


Jonavos bažnyčioje giedojo kėdainiečiai

Kėdainiečiai su Jonavos klebonu
dekanu kun. Sigitu Bitkausku

Spalio 23 dieną Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje lankėsi Kėdainių sakralinės muzikos ansamblis „Giesmė“, vadovaujamas Zenono Bernadišiaus. Ansambliečiai bažnyčioje prieš šv. Mišias surengė koncertą. Gražiai skambėjo giesmės, skirtos Viešpačiui, Švč. Mergelei Marijai, Tėvynei. Jie giedojo ir Votyvos šv. Mišiose. Du gražiausi kūriniai „Giedokime Marijai“ ir „Dangaus pasaka“ buvo atlikti po šv. Mišių. Klebonas dekanas kun. Sigitas Bitkauskas nuoširdžiai padėkojo svečiams už tokias gražias, profesionaliai atliktas giesmes, įteikė kiekvienam po knygelę „Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia ir parapija“.


Išvykos į maldingas vietas

Šilališkiai Kryžių kalne
su atsivežtu kryžiumi.
Jį laiko autorius šilališkis
Pranciškus Žiauberis

Šilalės parapijos tikintieji labai mėgsta išvykas į įvairias maldingas vietas. Noriai vykstama į Žemaičių Kalvariją ir Šiluvą. Šiemet net kelios šios parapijos tikinčiųjų grupės lankėsi Šiluvos atlaiduose. Vienoje išvykoje su Šilalės policijos komisariato darbuotojais dalyvavo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, o su kita maldininkų grupe iš Šilalės ir Tūbinių parapijų vyko kun. Sigitas Valauskis. Kitos grupės dar vyko ir be kunigų.


Apie Aleksandrijos bažnyčios vargonus – nedaug žinių

Vargonininkas Bronius Anužis
rodo lentelę, kurioje įrašyta
vargonų atnaujinimo
data ir meistro pavardė

Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje esantys vargonai amžiumi lenkia pačią bažnyčią. Ant vargonų užrašyta, jog jie pagaminti 1850-aisiais, o bažnyčia pastatyta 1864-aisiais. Bažnyčioje puikuojasi ir jos statytojo Ignaco Stankūno portretas. O vargonai, matyt, buvo atvežti iš kokios nors bažnyčios.


Atsigręžimas į save

Seminaro dalyviai su Rokų parapijos
klebonu kun. Virginijumi Gražulevičiumi

Auksinė rudens šviesa medžių lapijoje – tarsi paskutinis saulės ir medžių meilės išpažinimas atsisveikinant, paskutinė dangaus ir žemės vakarienė prieš įvyksiantį. Begalinis grožis, visuotinumas, fizinės būties, kuri visada mums rodosi stabilumo ženklu, trapumo akivaizdybė persmelkia širdį ir protą, pasiima tave, paverčia tave vyksmo dalyviu.


Kelionė gėrio ir grožio link

Kun. Robertas GRIGAS

Ligonių eilės, savanoriams padedant,
be perstojo eina prie Massabielle
grotos, kur 1858 metais šv. Bernadetai
apsireiškė Dievo Motina
ir ištryško gydantysis šaltinis

(Tęsinys. Pradžia Nr. 83, 85, 87, 89)

Popiet su Pauliumi aplankome didžiąsias Lurdo šventoves. Miestas tarsi savaime dalijasi į tris šiek tiek atskiras sritis: tai Lurdo dalis, kurioje gyvena vietiniai žmonės, viešbučių ir parduotuvių Lurdas, aptarnaujantis milžiniško piligrimų srauto poreikius, ir sakralusis Lurdas – pasaulinė katalikiškosios piligrimystės vieta. Į šventovių teritoriją, sąlyginai atribotą nuo „pasaulietinio Lurdo“, patenkama pro keletą vartų. Maldininkui, ties centriniais Šv. Mykolo vartais atsistojusiam veidu į šventoves, kairėje bus Šv. Juozapo vartai, vedantys į „parduotuvių Lurdą“, dešinėje – Gave de Pau upė, per kurios tiltus galima pasiekti bažnyčias ir Šv. Bernadetos regėjimų grotą su gydančiuoju šaltiniu.


Paminėjo Tautos šventovės statytoją

Klebonas dekanas kun. Vytautas
Grigaravičius aukojo šv. Mišias
už kan. F.Kapočių, kurio portretas
buvo pastatytas prie altoriaus
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Lapkričio 27 dieną Kaune, Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, iškilmingai paminėtos jos statytojo kan. Felikso Kapočiaus 110-osios gimimo ir 34-osios mirties metinės. Presbiterijoje buvo gražiai papuoštas kan. F. Kapočiaus portretas, į kurį iš arčiau pasižiūrėti ir nusilenkti atėjo ne vienas vyresnio amžiaus žmogus.


Apie Sibiro kankinę

Adelės Dirsytės minėjime Šiauliuose
(iš kairės): Janina Klungevičienė,
vysk. Eugenijus Bartulis,
kun. dr. Kęstutis Trimakas
ir kun. Jonas Kazlauskas
J.Proscevičiaus nuotrauka

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio pakviestas, Šiauliuose lapkričio 9-10 dienomis svečiavosi Šiaulių universitete šį rudenį dėstęs kun. dr. Kęstutis A.Trimakas iš JAV.

Lapkričio 9 dieną Lietuvos katalikių moterų draugijos Šiaulių skyrius suruošė prasmingą vakarą, kuriame buvo pagerbta buvusi draugijos narė, kandidatė į palaimintąsias, Sibiro kankinė Adelė Dirsytė. Minėjime dalyvavo ir vysk. E.Bartulis. Trumpoje paskaitoje kun. dr. K.Trimakas A.Dirsytės veiklą Lietuvoje ir Sibire sugretino su popiežiaus Jono Pauliaus II gyvybės kultūra. Po pranešimo prelegentas visus minėjimo dalyvius apdovanojo naujai išleista knygele apie A.Dirsytę.


„Stabilizacija“ pagal V.Putiną

Petras KATINAS

Čečėnijoje namų sienos apklijuotos
rinkiminiais plakatais
EPA-ELTA nuotrauka

Oficialusis Kremlius ir marionetinė Čečėnijos valdžia giriasi, kad įvykę rinkimai į Čečėnijos parlamentą dar labiau stabilizuos padėtį. Nežinia, kam skirti tokie visiškai tikrovės neatitinkantys pranešimai. Keli jauni Maskvos žurnalistai, stebėję Čečėnijos „rinkimus“ ir keliolika dienų pabuvę sugriautame Grozne, Gudermese ir kituose Čečėnijos miestuose, vienu balsu tvirtina, jog surasti bent kokį normalizavimosi požymį beveik neįmanoma. Čečėnijoje visiškas nedarbas, o jauni žmonės, neturėdami darbo ir jokio pragyvenimo šaltinio, masiškai stoja į laisvės kovotojų gretas.


Simptomai

Petras KATINAS

Anūkas
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Po pirmojo svarstymo Seime valdančioji dauguma nusprendė perduoti valstybės biudžeto projektą „tobulinti“ Vyriausybei. Visiems aišku, kad tas tobulinimas yra kosmetinis, nes Seimo Biudžeto ir finansų komitetas, vadovaujamas buvusio paksininko, dabar aktyvaus „darbiečio“ J.Liongino, iš anksto siūlo Vyriausybei padidinti planuojamas valstybės biudžeto pajamas tik apie 120 mln. litų. Tai sudaro mikroskopinę dalį – vos 0,63 proc. planuojamų visų 2006 metų pajamų.


 

Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“

kviečia sutikti šv. Kalėdas Vatikane
su Šventuoju Tėvu


gruodžio 21-29 dienomis.

Maršrutas: Vilnius – Kaunas – Znojimas – Viena – Paduja – San Maria di Angelis – Roma – Vatikanas – Venecija – Znojimas–Čenstakava.

Kaina – 850 Lt.

 

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faksas: 8-5-2314006 (12-16 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-671-33716 (mob.), 8-37-453039
.


Nelik be vienintelio katalikiško laikraščio

Du kartus per savaitę
TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS

- religinių įvykių kronika iš visos Lietuvos
- žinios iš krikščioniškojo pasaulio
- garsūs atlaidai ir kitos bažnytinės šventės
- šmaikštūs politiniai komentarai
- diskusijos ir analizės
- atgaiva sielai ir dvasiai
- žymūs Bažnyčios ir kultūros žmonės
- skaitytojų nuomonės, laiškai, pastabos
- kultūra
- literatūros ir meno naujienos
- TV programos visai savaitei
(tik penktadieniais)

Kiekviename „Lietuvos pašto“ skyriuje
priimama prenumerata 2006 metams!
SKUBĖKITE!

„XXI amžiaus“ prenumeratos kainos (Lt):

Numeris Indeksas 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
Abu numeriai 0028 17 51 102 204
Abu numeriai
pensininkams
ir neįgaliesiems

0029 16 48 96 192
Tik trečiadienio
arba penktadienio
numeriai
0151, 0153 8,50 25,50 51 102
Tik trečiadienio
arba penktadienio numeriai pensininkams
ir neįgaliesiems
0152, 0154 8 24 48 96

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija