Atnaujintas 2005 gruodžio 2 d.
Nr.91
(1392)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Išvykos į maldingas vietas

Šilališkiai Kryžių kalne
su atsivežtu kryžiumi.
Jį laiko autorius šilališkis
Pranciškus Žiauberis

Šilalės parapijos tikintieji labai mėgsta išvykas į įvairias maldingas vietas. Noriai vykstama į Žemaičių Kalvariją ir Šiluvą. Šiemet net kelios šios parapijos tikinčiųjų grupės lankėsi Šiluvos atlaiduose. Vienoje išvykoje su Šilalės policijos komisariato darbuotojais dalyvavo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, o su kita maldininkų grupe iš Šilalės ir Tūbinių parapijų vyko kun. Sigitas Valauskis. Kitos grupės dar vyko ir be kunigų.


Jonavos bažnyčioje giedojo kėdainiečiai

Kėdainiečiai su Jonavos klebonu
dekanu kun. Sigitu Bitkausku

Spalio 23 dieną Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje lankėsi Kėdainių sakralinės muzikos ansamblis „Giesmė“, vadovaujamas Zenono Bernadišiaus. Ansambliečiai bažnyčioje prieš šv. Mišias surengė koncertą. Gražiai skambėjo giesmės, skirtos Viešpačiui, Švč. Mergelei Marijai, Tėvynei. Jie giedojo ir Votyvos šv. Mišiose. Du gražiausi kūriniai „Giedokime Marijai“ ir „Dangaus pasaka“ buvo atlikti po šv. Mišių. Klebonas dekanas kun. Sigitas Bitkauskas nuoširdžiai padėkojo svečiams už tokias gražias, profesionaliai atliktas giesmes, įteikė kiekvienam po knygelę „Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia ir parapija“.


Parama užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Toronto vyskupas augzilaras
John Boissoneau, vyskupas
Paulius Baltakis ir Lietuvos Vyskupų
Konferencijos delegatas užsienio
lietuvių sielovadai prelatas
Edmundas Putrimas

Sovietinės okupacijos metais užsienio lietuvių katalikų sielovada rūpinosi Šventojo Sosto paskirti lietuviai vyskupai. Vysk. Antanas Deksnys vadovavo Vakarų Europoje gyvenantiems lietuviams, o vysk. Vincentui Brizgiui buvo pavesti visose kitose pasaulio šalyse išsisklaidę lietuviai katalikai. Šiuos dvasininkus išleidus į pensiją, 1984 metais Vatikanas paskyrė vysk. Paulių Baltakį vadovauti visiems lietuviams katalikams, gyvenantiems už Lietuvos ribų. Tuo metu tai buvo 110 lietuviškų parapijų bei 30 misijų šešiolikoje kraštų. Šis vysk. P.Baltakio apaštalatas tiesiogiai priklausė Vatikanui.


Iš praeities semiuosi stiprybės

Lietuva, ypač praeityje, išaugino ir išauklėjo daug garsių žmonių, šviesių asmenybių. Pačiomis nepalankiausiomis gyvenimo sąlygomis, kai sunku išlikti žmogumi, jie neišsižadėjo savo idealų, savo siekių, krikščioniškos moralės principų.

Šiais metais Lietuva mini Steigiamojo Seimo atstovų Aleksandro Stulginskio, prel. Mykolo Krupavičiaus, Vlado Jurgučio 120-ąsias, o Antano Tumėno 125-ąsias gimimo metines. Šia proga, be kitų renginių, buvo organizuotas LKD Jaunimo sekcijos dviračių žygis per Lietuvą ,,Parlamentinės tradicijos kūrėjams pagerbti“. Dviračių žygio dalyviai buvo išlydėti iš Signatarų namų, sutikti Lietuvos Respublikos Seime.


Apie tikėjimą ir mokslą

Nežinau, ką Lietuvos mokyklose bolševikų laikais aiškino apie darvinizmą. 1941 metais tarnavau kariuomenėje. Prisimenu politvadovo Kirikovo žodžius. Č.Darvinas jam, po Lenino, Markso ir Engelso, buvo apaštalas. Esu tikras, kad dabartiniai Lietuvos mokytojai, daug metų garbinę bolševikų balvonus, nepraleidžia Darvino. Darvino ateistinis mokslas plačiai paplitęs JAV mokyklose ir universitetuose. Kai šalia darvinizmo bandoma aiškinti gyvybės atsiradimą pagal Šventąjį Raštą, prieš tai stoja daugybė priešų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija