Atnaujintas 2005 gruodžio 23 d.
Nr.97
(1398)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Džiugių Jėzaus Kristaus Gimimo švenčių!

Šiame numeryje:

Įsileiskime į savo
namus Dievo Motiną

Kalėdos, arba
„Kas eis gelbėti?“

Po dviejų
tūkstančių metų...

„Džihadas“
narkotikams

Ir benamiai
ne visur vienodi

Tikėjimo šviesa
yra svarbiausia

Atpažinkime Atpirkimo paslaptį

Brangūs broliai ir seserys,

Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą... Šiandien jums gimė Išganytojas (Lk 2, 10–11)

Kalėdos – tai šeimos susibūrimas, vaikų džiaugsmas, senolių paguoda. Tačiau pirmiausia Kalėdos yra tikėjimo šventė. O drauge jos yra ir mūsų tikėjimo išbandymas. Mes regime mylinčių tėvų globos bei nustebusių gyvulėlių apsuptą mažutėlį Kūdikį ir esame raginami tikėti Jo dieviškumu. Jis dar nenuveikė jokių didžių darbų, nepadarė jokių stebuklų, nemokė, nepamokslavo ir neatpirko. O mus šventinės liturgijos žodžiai jau kviečia priimti giliai širdin – jums gimė Išganytojas, Jis yra Viešpats Mesijas.


Šventųjų Kalėdų šviesa

„Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats. Ateikite, tautos, pagarbinkite Viešpatį!“ – šiais žodžiais esame kviečiami ateiti prie Betliejaus prakartėlės ir pamąstyti apie Kalėdų slėpinį. Kristaus mokinys Jonas šį slėpinį pavadino gyvybės pilnu Dievo Žodžiu, per kurį yra sukurtas pasaulis ir kuris atėjo apdovanoti mus savo dieviškuoju gyvenimu. Šv. Jonas Kristų pavadino tamsoje spindinčia Šviesa, kurios pasaulis nepažino ir nepriėmė, nes nenorėjo atsisakyti tamsos darbų. Šiandien mes pilni džiaugsmo sveikiname ne tik gimusį Betliejaus Kūdikį, bet ir vieni kitus, kurie tą Šviesą priėmėme ir norime ją skleisti aplink save. Niekas negali suteikti didesnio džiaugsmo, kaip suvokimas, jog Dievas mus be galo myli ir yra su mumis.


Įsipareigokime keistis

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą“ (Jn 1,12)

Broliai, seserys Kristuje,

Šv. Kalėdų dienos Evangelijos ištrauka ragina mus priimti Jėzų ne vien per Kalėdas, bet stengtis, kaip krikščionys ir Dievo vaikai, „visuose dalykuose ieškoti Dievo; visų pirma patikti Dievui; viską daryti didesnei Dievo garbei; visur liudyti Dievą“, kaip aiškina Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis.


Betliejaus pagalbos šauksmas

Mindaugas BUIKA

Kristaus gimtasis miestas
brangus krikščionybės paveldui

Popiežiui įteiktas Kristaus gimtojo miesto pasas

Artėjant didžiajai šv. Kalėdų šventei pusantro milijardo pasaulio krikščionių žvilgsnis krypsta į Betliejų, į Prakartėlės aikštę ir Gimimo baziliką, stovinčią toje vietoje, kur pagal Tradiciją mums gimė Išganytojas. Šia proga taip pat stiprėja solidarumo ir užuojautos jausmai bei maldos už kenčiančią ir izoliuotą senąją Betliejaus krikščionių bendruomenę, visus evangelinio miesto gyventojus, kurie dėl Izraelio pastatytos vadinamosios „saugumo sienos“ yra atsidūrę tarsi gete. Beveik aklinai Betliejų apsupusi aštuonių metrų aukščio mūro siena turi apsaugoti Izraelio miestus nuo savižudžių teroristų „infiltracijos“, tačiau vietos palestiniečiams ir apsilankantiems maldininkams sudaro didelių kliūčių judėti, nes judėjimas įmanomas tik per pastatytus kontrolės punktus.


Advento vakaras – kad surastum Jėzų širdyje

Gruzdžių seniūnė Nijolė
Bagdonavičienė (antra iš dešinės)
dėkoja vyskupui Eugenijui Bartuliui
(dešinėje) už tai, kad jis atvyko
ir palaimino Dargaičių kaimo
bendruomenę, palinkėjo stiprybės,
sveikatos ir gražių šv. Kalėdų
švenčių. Antras iš kairės –
Gruzdžių klebonas
kun. Kęstutis Daknevčius

Įvairiose Šiaulių vyskupijos vietose vykę adventiniai vakarai rodė, kad šis pasiruošimo laikotarpis buvo svarbus žmonėms, kad Advento rimtis nepasilieka tik bažnyčiose, kur buvo intensyviai rengiamos rekolekcijos, sakomi pamokslai. Vienas toks vakaras buvo surengtas Dargaičių kaime, Gruzdžių seniūnijoje. Šis kaimas Šiaulių rajone išsiskiria išlikusia archajiška XIX amžiaus gyvenamųjų namų architektūra. 2003 metais buvo įkurta kaimo bendruomenė, siekianti išsaugoti šį lietuvių medinės architektūros unikalų etninį-istorinį kaimą. Kaimo bendruomenė rūpinasi ne tik išlikusiais senoviniais pastatais, bet ir šiame kaime gyvavusių tradicijų atgaivinimu.


„Esame Jordano upė, gaivinanti Negyvąją jūrą“

Prienų parapijos vikaras, tikybos
mokytojas ir teatro studijos
režisierius kun. Rytis Baltrušaitis
Autoriaus nuotrauka

Kunigą prisimename, kai išsenka gyvenimo kasdienybės versmė, kai aitri banga neatsitokėjusį švystelėja į krantą. Kai nerandi atsakymo į, atrodo, visiškai elementarų klausimą. Tų šviesulių, pasak Vaižganto, „deimančiukų“, randame ir savojoje parapijoje, ir gretimoje vyskupijoje. Visi žavėjomės televizijos kaimo kapelų konkursą praturtinusiu Metelių klebonu kan. Vytautu Prajera, Alytaus Putinų bažnyčios statytoju ir kelių parapijų ganytoju mons. Leonu Jakimavičiumi. Vilkaviškio vyskupijoje savo iniciatyvomis, karitatyvine ir visuomenine veikla garsėja Prienų Kristaus Apreiškimo parapijos vikaras, tikybos mokytojas, daugelio bendruomenės projektų iniciatorius ir vadovas, „Žiburio“ gimnazijos Krikščioniškosios teatro studijos režisierius, psichologijos magistras kun. Rytis BALTRUŠAITIS.


Adventinis vakaras bendruomenei

Kairių pagrindinės mokyklos
direktorius Artūras Kulikauskas
su mokiniais laiko Betliejaus taikos ugnį

Adventas – nelengvas metas. Tačiau visi, suėję kartu, pasidaliję suvokta ar atrasta prasme, tiesiog pabuvę Advento rimty, prasmingiau pasiruošiame Dievo įsikūnijimo šventei – šv. Kalėdoms.

Gruodžio 15 dienos vakarą Kairių kultūros centras ir Kairių parapija, esanti Šiaulių vyskupijoje, surengė adventinį vakarą.


Paminėtas II Vatikano susirinkimas

Inesė RATNIKAITĖ

Apie II Vatikano Susirinkimo
svarbą mums kalbėjo
kun. Severinas Holocheris, OFM

Praėjo keturiasdešimt metų, kai baigėsi II Vatikano Susirinkimas. Gruodžio 8-ąją Šiauliuose buvo minimas šio svarbaus įvykio jubiliejus. Šiaulių vyskupijos kunigai susirinko švęsti ir vyskupijos šventės. Šiaulių vyskupiją popiežius Jonas Paulius II patikėjo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo globai. „Jos Nekaltasis Prasidėjimas mums visiems yra nuostabi dovana. Jauniausiai vyskupijai Lietuvoje, trokštančiai žengti pirmuosius žingsnius, labai reikalinga Motinos pagalba“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Mišios 11 val. buvo aukojamos už vyskupijos tikinčiuosius.


Klierikai džiaugiasi kunigo drabužiu

Justas JASĖNAS

Klier. Darius Marcinkevičius,
Seminarijos rektorius kun. Robertas
Šalaševičius, vysk. Juozas Tunaitis
ir klier. Regimantas Tubelis
įvilktuvių dieną seminarijos koplyčioje
Klieriko Nerijaus PapirČIO nuotrauka

Gruodžio 8-ąją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybė ir auklėtiniai šventė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmę. Tradiciškai tądien studijas įpusėję alumnai apvelkami kunigiškosios tarnystės drabužiu – sutana. Išvakarėse seminarijos rektorius pašventino jų kamžas, o kitą dieną naujuoju drabužiu apsivilko du ketvirtojo kurso auklėtiniai Darius Marcinkevičius iš Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės ir Regimantas Tubelis iš Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijų.


Angelas ir jo tyla

Benjaminas ŽULYS

Parodos kampelis

Kauno senamiestyje, Religijos studijų kolegijoje, buvo atidaryta Kauno darželių šeštoji adventinė vaikų dailės paroda „Baltos tylos angelas“. Ją surengė Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno menų darželio „Etiudas“ Vaikų meninio ugdymo konsultacinis metodinis centras ir Religijos studijų kolegija.


Kelionė gėrio ir grožio link

Kun. Robertas GRIGAS

Lietuvės Kristina ir Aušra
Švč. Sakramento procesijoje Lurde
Kristinos Mozūraitės nuotrauka

(Tęsinys. Pradžia Nr. 83, 85, 87, 89, 91, 93)

„Ave, ave, ave Marija!“

Vakare rikiuojamas prie Lurdo Šv. Bernadetos bažnyčios žiburių procesijai. Mūsų grupės lietuviai įsiprašo kartu su olandų savanoriais stumti procesijoje neįgaliųjų vežimėlius. Sutemus daugiatūkstantinė procesija pajuda per Gave de Pau tiltą į bazilikų aikštę. Visi dalyviai, sveikieji ir daugybė neįgaliųjų vežimėliuose, gauname po baltą žvakę su popieriniu gaubtu, kuriame išspausdintos pagrindinės maldos ir giesmės.


Betliejaus taikos ugnis keliauja per Lietuvą

Dalia Tarailienė,

Betliejaus taikos ugnies akcijos koordinatorė

Vilniaus autobusų stotyje
pasitinkame skautus
su Betliejaus taikos ugnimi

Artėja Kalėdų šventės. Apie jas akivaizdžiai, o kartais net šiek tiek įkyriai byloja išpuoštos parduotuvių vitrinos ir įvairiaspalvėm girliandom nušvintančios gatvės. Bet per chaotišką ruošimąsi šventėms prarandame tikrąją Kalėdų prasmę. Tai ne tik kvepiantys meduoliai, kuriuos triauškiame jau nuo lapkričio, ir netgi ne Kalėdų Seneliai, stoviniuojantys vos ne ant kiekvieno kampo...


Įvertintas garsus rusų disidentas

Sergejui Kovaliovui įteiktas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos atminimo medalis

Kazimieras DOBKEVIČIUS

 

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
ir Sergejus Kovaliovas

Kauno arkivyskupijos kurijoje gruodžio 14 dieną gausiai susirinko Kauno inteligentija, buvę „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbiai, politiniai kaliniai, tremtiniai pasiklausyti įžymaus Rusijos žmogaus teisių gynėjo, disidento Sergejaus Kovaliovo minčių apie sąžiningumą, žmogiškąjį orumą, pilietinę visuomenę, demokratiją, tarptautinę padėtį ir kt. Susitikimo diena sutapo su karčia data – S.Kovaliovas kaip tik prieš trisdešimt metų, 1975-ųjų gruodį, buvo nuteistas Vilniuje už pagalbą platinant žinias apie tikinčiųjų persekiojimą sovietinėje Lietuvoje.


Sveiki sulaukę...

Petras KATINAS

Tokiais žodžiais rytoj, susėdę prie Kūčių stalo, sveikinsime vieni kitus, sulaukusius šv. Kalėdų. Ir daugelis pažvelgs, ką gi gera padarė, ką nuveikė per praėjusius metus. Tie, kuriems dar ne į viską nusispjaut, susimąstys ir apie savo valstybę, Tėvynę, kas padaryta per tuos metus jos gerovei. Mat taip atsitiko, jog kaip tik prieš praėjusias šv. Kalėdas buvo sulipdyta vadinamoji koalicinė Vyriausybė, kuri, anot vieno jos kūrėjo, po šimto vienuolikos dienų turėjo mus atvesti į šviesų ir klestintį rytojų. Neišaušo tas rytojus. Dabar vėl žadama visus užpilti gėrybėmis tuoj po to, kai visą valdžią paims rusų oligarchas, o dabartinis Premjeras vienvaldys pagaliau nueis politinėn nebūtin. Juk iš tiesų jau pernelyg ilgai užsibuvo. Taigi naujasis mesijas, blaškydamasis po Lietuvą, kedena savo plunksnas, keičia šukuosenas, giriasi numetęs net 15 kilogramų svorio, sako esąs sveikas kaip ridikas, todėl esąs pats tinkamiausias valdovas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija