Atnaujintas 2006 sausio 13 d.
Nr.4
(1404)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Užgeso Aukštaitijos žiburys

A†A mons. jubil. teol. dr. Jonas Juodelis (1921-1947-2006)

Mons. dr. Jonas Juodelis

Sausio 7 dieną mirė Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebonas emeritas mons. jubil. teol. dr. Jonas Juodelis. Jis gimė 1921 m. gegužės 21 d. Liudiškių vienkiemyje, Anykščių parapijoje. Mokėsi Anykščių pradinėje mokykloje ir progimnazijoje bei Panevėžio vyrų gimnazijoje. Nuo 1942 iki 1947 metų mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Vyskupas K. Paltarokas 1947 m. birželio 29 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje įšventino jį kunigu.

1947–1949 metais jis buvo Kupiškio vikaras, 1948 metais apgynė filosofijos licenciato disertaciją „Žako Mariteno integralinis humanizmas“, 1949–1951 metais – Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris ir Panevėžio Katedros parapijos vikaras.

1951 m. spalio 7 d. buvo suimtas ir tris mėnesius kalintas Vilniaus saugumo kalėjime, vėliau Šiaulių kalėjime. 1952 m. vasario 2 d. Aukščiausiasis Teismas už antisovietinę propagandą kun. J.Juodelį nuteisė 25 metams lagerio su turto konfiskacija ir penkerius metus be teisių. 1952–1955 metais kunigas dirbo Angarsko statyboje, felčeriu lageryje. Grįžęs iš lagerio 1956–1969 metais buvo Šeduvos vikaras, 1969–1970 metais – Pandėlio klebonas, o nuo 1970-ųjų iki 2002 metų buvo Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebonas. 1973–2002 metais ėjo Panevėžio dekanato vicedekano pareigas, 1983–2001 metais buvo Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris.

1990-aisiais popiežius Jonas Paulius II suteikė kun. J.Juodeliui monsinjoro titulą.

Nuo 1992 metų vasario jis buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos Panevėžio skyriaus pirmininkas. 1995 metais Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo mokslo laipsnį – mons. J.Juodelis pripažintas teologijos daktaru.

Mons. J.Juodelis vadovavo Panevėžio vyskupijos katechetų mokyklai, Vysk. K. Paltaroko vidurinei mokyklai ir dėstė Katalikų teologijos fakultete prie Vytauto Didžiojo universiteto. Nuo 2002 metų mons. J.Juodelis buvo Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo klebonas emeritas. 2002 m. vasario 7 d. jam suteiktas Panevėžio miesto garbės piliečio vardas.

Mons. J.Juodelio laidotuvės įvyko antradienį, sausio 10 dieną, Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje. Tūkstančiai žmonių ėjo atsisveikinti su mylimu monsinjoru. Ne visus tikinčiuosius, norėjusius paskutinį kartą pareikšti pagarbą velioniui, sutalpino Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčia. Dvyliktą valandą panevėžiečių pilnutėlėje šventovėje prasidėjo šv. Mišios, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras Juozas Tunaitis, vyskupai emeritai Romualdas Krikščiūnas ir Juozas Preikšas. Prie karsto su Aukštaitijos sostinės garbės piliečio J.Juodelio palaikais garbės sargybą ėjo miesto Tarybos nariai, K.Paltaroko vidurinės mokyklos moksleiviai. Pamokslą sakė iš Kauno atvykęs vyskupas emeritas J.Preikšas. Svečias velionį prisiminė kaip itin sąžiningą, nuoširdų, nemėgusį girtis savo darbais, visa širdimi atsidavusį tikintiesiems, ištikimai nešusį Evangelijos šviesą kunigą. Ganytojas jį pavadino Aukštaitijos žiburiu, kuris, deja, taip ne laiku užgeso. Bažnyčios šventoriuje laidojimo ceremoniją pradėjo vysk. J.Kauneckas. Jį lydėjo Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchai, Panevėžio vyskupijos kunigai, vienuolės, klierikai. Vyskupas pašventino kapo duobę. Atsisveikinimo žodį tarė miesto meras Vitas Matuzas. Aidi bažnyčios varpo dūžiai. Į duobę nuleidžiamas karstas. Ant jo saujelę smėlio beria vysk. J.Kauneckas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras J.Tunaitis, vyskupai emeritai R.Krikščiūnas ir J.Preikšas, kunigai. Ne vienas tikintysis nubraukė ašaras.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija