Atnaujintas 2006 sausio 13 d.
Nr.4
(1404)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Vaikai giedojo Jėzui

Festivalio dalyvius ir svečius
sveikina Šv. Dvasios parapijos
klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis

Jaunieji atlikėjai Ričardas,
Vitė ir Lukas

Kaunas. Nors šv. Kalėdų šventės jau praėjo, tačiau iš tikrųjų kai kurie akcentai dar papildo tų iškilių dienų dvasinį skambesį. Vienas tokių akcentų – praeitą sekmadienį Kaune, Šilainių Šv. Dvasios parapijos Šv. Mergelės ir Kankinės Kotrynos seserų vienuolyne įvykęs Kauno miesto vaikų kalėdinių giesmių festivalis. Jį surengė miesto Kultūros ir švietimo departamento Švietimo ir ugdymo skyrius, Šv. Mergelės ir Kankinės Kotrynos seserų vienuolynas, pagrindinis organizatorius – netoliese, kalno papėdėje, įsikūręs vaikų lopšelis–darželis „Dobilėlis“.

Kaip papasakojo „Dobilėlio“ direktorė Ilona Sliesarčiukienė, kalėdinių giesmių festivalyje siekiama ugdyti religinės muzikos meną, krikščioniškojo giedojimo tradicijas, padėti atsiskleisti jauniems ir talentingiems solistams bei vokaliniams kolektyvams. Be abejo, tai padeda ugdyti vaikų dorines savybes, meilę Dievui, savo tėvynei, artimiesiems.

Į organizacinį komitetą įėjo Šv. Dvasios parapijos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis, Šv. Mergelės ir Kankinės Kotrynos kongregacijos vienuolės, jos vargonininkė Inga Rickevičiūtė, miesto ikimokyklinių įstaigų Muzikos mokytojų draugijos pirmininkė Jurgita Urnižienė, kiti religinės muzikos žinovai ir mylėtojai.

Festivalyje dalyvavo ikimokyklinių įstaigų ir pradinių klasių mergaičių ir berniukų vokaliniai ansambliai, solistai, kvartetai – iš viso 24 atlikėjai ir grupės.

Prieš festivalį mons. L.Vaičiulionis aukojo šv. Mišias. Jis sakė, kad tas, kas gieda, meldžiasi dvigubai, ir pasveikino čia susirinkusius jaunuosius atlikėjus, jų auklėtojus, tėvelius su festivalio švente ir palinkėjo Dievo palaimos. Šv. Mišios buvo aukojamos Trijų Karalių, Kristaus Apreiškimo, šventės proga. Po šv. Mišių susirinkusiuosius pasveikino šiais krikščioniškais personažais simboliškai apsirengę vaikai. Visi jaunieji atlikėjai koplyčioje pagiedojo kalėdinių giesmių.

Po to visi ir naujai atėjusieji rinkosi į salę, kur buvo parodyta plati ir įvairi programa, įspūdingas koncertas. Čia dar kartą atlikėjus ir svečius pasveikino mons. L.Vaičiulionis. Festivalio repertuare buvo tokie kūriniai, kaip „Mažo Jėzulio gera širdelė“, „Sveikas, Jėzau, gimusysis“, „Gul šiandieną“, „Palaimink, Dieve, mus“, „Tyli naktis“, „Betliejaus tvartely“, „Jėzaus meilė“ ir daug kitų.

Programos vedėja I.Sliesarčiukienė vieną po kito į sceną kvietė jaunuosius dainininkus. Lopšelio–darželio „Čiauškutis“ mergaičių vokalinis ansamblis atliko giesmę „Baltas angelas“, lopšelio–darželio „Šilinukas“ dainininkai pagiedojo giesmelę „Kalėdų žvaigždelė“, menų darželio „Etiudas“ jaunoji solistė Martyna Nevulytė atliko giesmę „Kūdikėlis“, ansamblis „Linelis“ – „Vakaro giesmę“, tercetas iš lopšelio–darželio „Daigelis“ – Ričardas, Vitė ir Lukas – „Kalėdos“. Įspūdingai skambėjo J.Naujalio muzikos gimnazijos, Aleksoto darželio–mokyklos, „Dobilėlio“, kitų ansamblių atliekamos giesmės. Čia susirinkę ne vien atlikėjai, bet ir jų tėveliai, daugiausia – mamos, senelės, negailėjo gausių plojimų, dainininkai jų tikrai nusipelnė. Kaip ir dovanėlių, padėkos raštų, kuriais buvo apdovanoti visi atlikėjai.

Nors kai kurie vaikai truputėlį jaudinosi – vis dėlto pilnutėlė salė žiūrovų, bet didžiuma scenoje jautėsi laisvai, kaip tikri artistai. Suprantama, kai kurie jų ne kartą koncertavo savo darželiuose, mokyklose, svečiuose. Tai patvirtino ne viena užkalbinta mergaitė ir berniukas.

Kongregacijos sesuo Julita papasakojo, kad jų vienuolynas nėra uždara bendruomenė, priešingai, ji atvira visiems žmonėms, jų gražiems sambūriams. Be to, vienuolyno salėje veikia anykštėno A.Petraškos itin retos krypties dailės paroda. Mat visi paveikslai „nutapyti“ iš įvairių spalvų sutrintų akmenų dulkių.

Festivalis buvo tarsi apibendrintas tokiu posmu: „Į savo giesmę aš / sudėjau viską, kas gražiausia – / savas mintis, / žvilgsnius, jausmus... / Ir žvakės šilumą savon giesmėn įdėjau, / išgirski, Viešpatie, / kaip tyliai, tyliai / man pritars dangus...

Benjaminas ŽULYS

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija