Atnaujintas 2006 kovo 10 d.
Nr.20
(1420)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Draugiškas, nuoširdus, nereiklus sau

A†A kun. Jordanas Leonas Šlėnys (1943-1975-2006)

Sausio 21 dieną po ilgos ligos mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas emeritas, pastaruoju metu kartu su savaisiais gyvenęs savo tėvų name Pavilnyje. Kun. J.L.Šlėnys gimė 1943 m. gegužės 12 d. tarnautojų šeimoje, Vilniaus arkivyskupijos Naujojo Daugėliškio miestelyje. Sulaukęs septynerių metų, pradėjo lankyti Vilniaus A.Vienuolio vidurinę mokyklą. 1959 metais įsidarbino sandėlininku-pardavėju ir perėjo mokytis į Vilniaus 8-ąją darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą, kurią baigė 1962 metais. Dirbo laborantu Chemijos ir cheminės technologijos institute, šaltkalviu Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje, galvaniniku „Sigmos“ susivienijime.

1970 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1975-aisiais, ir tų pačių metų balandžio 27 dieną vyskupo Juozapo Matulaičio-Labuko buvo įšventintas kunigu. Seminarijos vadovybė į jo charakteristiką įrašė: „Draugiškas, nuoširdus, nereiklus sau, ištvermingai darbštus, nuoširdžiai pamaldus“. Toks liko iki mirties.

Po primicijų dirbo Švenčionyse vikaru, po metų paskirtas Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaru, 1981-aisiais – Varėnos parapijos klebonu. 1988 metais paskirtas Naujosios Vilnios parapijos klebonu. Čia darbuodamasis 1991 metų pavasarį susirgo ir buvo paliktas emeritu. Iki 1998 metų rudens dar padėdavo Naujosios Vilnios bažnyčioje, vėliau, ir to nebeįstengdamas daryti, gyveno savo tėvų namuose globojamas savo sesers.

Kun. J.Šlėnys buvo pašarvotas Pavilnio bažnyčioje, kur sausio 24 dieną už jį aukotos gedulinės šv. Mišios. Palaidotas bažnyčios šventoriuje.

VAK

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija