Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Eucharistinė parapijos diena

Viešpats garbinamas ir procesijomis....

Šakiai. Kovo 5 dieną įvyko antroji Eucharistinė parapijos diena. Šiai šventei buvo atiduota daug širdies. Kiekvieną sekmadienį, per kiekvienas šv. Mišias po Komunijos kunigai vedė katechezę apie Eucharistiją. Taip pat ir mažuosius bendruomenės narius kunigai ruošė asistai – kaip iškilmingai dalyvauti šv. Mišiose ir procesijoje. Labai svarbu, kad nesiblaškydami, džiugiomis širdimis tikintieji galėtų dalyvauti šv. Mišiose. Parapijos Eucharistinė diena pradėta iškilminga procesija ir šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kun. Sigitas Matusevičius.


Vyskupą pagerbė savivaldybių merai

Kaišiadorių vyskupas Juozapas
Matulaitis (trečias iš dešinės)
ir jį pasveikinti atvykę savivaldybių
merai (iš kairės): Širvintų rajono –
Vytas Šimonėlis, Kaišiadorių rajono –
Romualdas Urmilevičius,
Prienų rajono – Antanas Gustaitis,
Alytaus rajono – Monika Ražanauskienė,
Alytaus miesto – Vytautas Kirkliauskas,
Varėnos rajono – Vidas Mikalauskas

KAIŠIADORYS. Sekmadienį, kovo 19-ąją, šeši rajono savivaldybių, kurių teritorijoje yra Kaišiadorių vyskupijai priklausančios parapijos, merai aplankė ir 70 metų jubiliejaus bei vardo dienos proga pasveikino Kaišiadorių vyskupą Juozapą Matulaitį. Atvyko Alytaus, Kaišiadorių, Varėnos, Prienų, Širvintų rajonų savivaldybių merai Monika Ražanauskienė, Romualdas Urmilevičius, Vidas Mikalauskas, Antanas Gustaitis, Vytas Šimonėlis, taip pat Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Kirkliauskas.


Sekmadienį, kai snigo

Geradarė Ona Rakauskienė
ir vyskupas Jonas Kauneckas,
jai įteikus Popiežiaus
Benedikto XVI apaštalinį palaiminimą

Tauragnai. Kovo 12 dieną, sekmadienį, čia apsilankę Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis Šv.Jurgio bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Nors vėlyvo pavasario keliai ir buvo snieguoti, dvasininkai laiku suspėjo atvykti į svetingą parapiją.

Popiežiaus malonė – tauragniškei

Bažnyčioje vyskupas Onai Rakauskienei įteikė popiežiaus Benedikto XVI ypatingą apaštalinį palaiminimą. Tokios Šventojo Tėvo malonės Tauragnų miestelio gyventoja sulaukė už savo gerus darbus. Per dešimt metų ji užaugino ir kunigų seminarijai padovanojo vienuolika kiaulių. Pernai vieną bekoną atidavė Panevėžio vienuolynų reikmėms.


Trys jauni veiklūs kunigai – veikli parapija

Kunigas Sigitas Valauskis
vienos gerumo akcijos
metu pas vaikus
su dovanomis ir „Kregždute“

Šilalė. Šiuo metu Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje dirba trys jauni kunigai. Antrus metus parapijai vadovauja energingas kunigas Stasys Toleikis. Jis ne tik Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas, bet ir Šilalės dekanas, beje, jauniausias dekanas Telšių vyskupijoje. Jam padeda beveik kartu su juo Šilalėn paskirtas kunigas Sigitas Valauskis ir iš Skuodo atkeltas kunigas Mindaugas Alekna, kuris prieš metus jau buvo dirbęs Šilalėje. Šilališkiai patenkinti, kad grįžo kun. M.Alekna, nes tai paprastas, kuklus ir nuoširdus dvasininkas, puikus nuodėmklausys. Abu klebono pagalbininkai dar aptarnauja ir gretimas, be kunigų esančias parapijas. Kun. S.Valauskis aptarnauja Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčią ir jos parapiją. Savo nuoširdžiomis šv. Mišių aukomis, jautriais, gyvenimo pavyzdžiais paremtais pamokslais, gražiu bendravimu su parapijos jaunimu šis jaunas kunigas pelnė didžiulę tūbiniškių pagarbą.


Pasveikino su vardo diena

Vyskupą Juozą Preikšą (viduryje)
su vardo diena pasveikino
kun. Tomas Karklys (kairėje)
ir kun. Artūras Kazlauskas (dešinėje)

KAUNAS. Kovo 19 dieną Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas, kažkada čia rektoriumi buvęs Juozas Preikšas, koncelebracijoje dalyvavo kun. Artūras Kazlauskas. Vyskupas pasveikino visus šv. Mišiose dalyvavusius Juozapus su vardo diena, palinkėjo, kad šv. Juozapas globotų jų šeimas. Kadangi pastaruoju metu visi ragaujame gausius nuodėmių vaisius, pamoksle vyskupas ragino mokytis jų vengti. Po šv. Mišių su vardo diena vyskupą pasveikino bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys, kun. A.Kazlauskas ir kiti bendruomenės atstovai.


„YIT Kaustai“ – 40 metų

Kaunas. Kovo 16 dieną Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už darbuotojus statybinės organizacijos „YIT Kausta“, kuri švenčia 40 metų jubiliejų. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo vikaras Julius Grigonis, svečias iš Šilalės kun. Mindaugas Alekna.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija