Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Trys jauni veiklūs kunigai – veikli parapija

Klebonas dekanas kun. Stasys
Toleikis Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje

Kunigas Mindaugas Alekna
Šilalės ligoninėje lanko ligonius

Kunigas Sigitas Valauskis
vienos gerumo akcijos
metu pas vaikus
su dovanomis ir „Kregždute“

Šilalė. Šiuo metu Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje dirba trys jauni kunigai. Antrus metus parapijai vadovauja energingas kunigas Stasys Toleikis. Jis ne tik Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas, bet ir Šilalės dekanas, beje, jauniausias dekanas Telšių vyskupijoje. Jam padeda beveik kartu su juo Šilalėn paskirtas kunigas Sigitas Valauskis ir iš Skuodo atkeltas kunigas Mindaugas Alekna, kuris prieš metus jau buvo dirbęs Šilalėje. Šilališkiai patenkinti, kad grįžo kun. M.Alekna, nes tai paprastas, kuklus ir nuoširdus dvasininkas, puikus nuodėmklausys. Abu klebono pagalbininkai dar aptarnauja ir gretimas, be kunigų esančias parapijas. Kun. S.Valauskis aptarnauja Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčią ir jos parapiją. Savo nuoširdžiomis šv. Mišių aukomis, jautriais, gyvenimo pavyzdžiais paremtais pamokslais, gražiu bendravimu su parapijos jaunimu šis jaunas kunigas pelnė didžiulę tūbiniškių pagarbą.

Gerokai nutolusią nuo Šilalės, Tauragės rajone esančią, bet Šilalės dekanatui priklausančią Vaitmėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią aptarnauja kun. M.Alekna. Vaitmėniškiai jam dėkingi už praėjusių šv. Kalėdų Bernelių Mišias, kurios vyko Kūčių vakarą, vidurnaktį.

Šilališkiai džiaugiasi klebonu dekanu S.Toleikiu, kuris geba palaikyti gerą parapijiečių nuotaiką ne tik šv. Mišiomis, bet ir gerai paruoštais sekmadieniniais pamokslais, kuriais uždega tikinčiuosius meile Kristui, paskatina aktyviau lankyti bažnyčią. Klebonas pamoksluose nekoneveikia girtuoklių ar nuo bažnyčios atitolusio žmogaus. Girtuoklį jis vadina ligoniu, o atitolusį nuo bažnyčios – broliu paklydėliu ir kviečia parapijiečius kas sekmadienį už juos melstis, padėti jiems grįžti į doros kelią, priartėti prie Dievo. Nepasimetė jaunas kun. S.Toleikis, kai jam, vos pradėjus vadovauti Šilalės parapijai ir dekanatui, reikėjo pasirengti Šilalės dekanato Eucharistiniam kongresui, nors čia dar viskas buvo neįprasta, nepažįstama. Bet jo pastangų dėka Eucharistinis kongresas vyko sklandžiai.

Jam teko Amžinybėn palydėti kunigą jubiliatą, politinį kalinį Antaną Ivanauską, ilgus metus dirbusį Šilalės bažnyčioje. Dekanas kun. S.Toleikis iki pat kun. A.Ivanausko mirties juo labai rūpinosi.

Šauniai Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje praėjo šv. Kalėdos. Kunigas pasitelkė parapijos skautus, kurie po Bernelių Mišių persirengę Kalėdų Seneliu ir nykštukais, smagiai bendravo su bažnyčion atėjusiais vaikais. Beje, Šilalės skautai, vadovaujami tikybos mokytojos Linos Jasaitės, dažnai lankosi bažnyčioje. Kun. S.Toleikis turi ir daugiau talkininkų. Antai vakarais mergaitės skaito Šventojo Rašto skaitinius, gieda intarpus. Neretai vakarinėse šv. Mišiose gieda jaunimo chorelis, kuriame yra skautų ir ateitininkų. Taip šilališkis klebonas pratina jaunimą prie bažnyčios. Bažnyčioje nuolat organizuojamos moksleivių piešinių parodos. Piešinius Eucharistijos, šv. Kalėdų temomis eksponuoja Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vaikai, vidurinių mokyklų, Šilalės meno mokyklos moksleiviai. Kun. S.Valauskis dažnai dalyvauja lopšelyje-darželyje organizuojamuose renginiuose.

Didelį darbą atlieka ir Šilalės parapijos „Caritas“, vadovaujamas Irenos Judeikienės, kuruojant dekanui kun. S.Toleikiui. Prieš Kalėdas buvo suorganizuota akcija „Padėkime vargstantiems“, į kurią įsitraukė beveik visi parapijiečiai, vienaip arba kitaip parėmę vargstančiuosius. Su parapijiečių suaukotomis aukomis buvo aplankyta daug šeimų. Kun. S.Valauskis kartu su karitietėmis lankėsi vargstančiose ir daugiavaikėse šeimose, įnešė į jas ir dvasinės atgaivos. Kun. S.Valauskis aplankytiems vaikams padovanojo ir po laikraštėlį „Kregždutė“.

Kun. M.Alekna per Adventą lankėsi Šilalės ligoninėje, klausė ligonių išpažinčių, suteikė sakramentus, palaimino ligonius. Aktyviai ligonius lankė ir kun. S.Valauskis.

Šilališkių kunigų aktyvumą pastebi ir rajono vadovai. Klebonas kun. S.Toleikis yra kviečiamas dalyvauti, kai svarstomi prevencijos ir jaunimo auklėjimo reikalai. Sprendžiant prevencinius reikalus, susijusius su jaunimo nusikalstamumu, Šilalės policijos komisariatas irgi kviečiasi kleboną. Be jo pagalbos neapsieina ir tikybos mokytojų metodiniai renginiai, skautų, ateitininkų organizacijos. Kun. S.Toleikis nemėgsta tuščių kalbų, jo išsakytos mintys yra argumentuotos. Klebonas neskirsto žmonių į blogus ir gerus, į girtuoklius ir negirtuoklius, siekia visiems visada padėti, todėl mieste pelnė didelį autoritetą. Ne mažiau yra gerbiamas ir kun. S.Valauskis. „Iš jo jau dabar būtų puikus klebonas“, – šitaip mano žmonės.

Ne veltui yra sakoma: lengviau yra uždengti bažnyčios stogą, negu naujam klebonui išsikovoti parapijiečių pasitikėjimą. Veiklūs Šilalės parapijos kunigai tai pasiekė. O kai veiklūs kunigai – veikli ir parapija.

Antanas ŠTRIMAITIS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija