Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„YIT Kaustai“ – 40 metų

Kaunas. Kovo 16 dieną Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už darbuotojus statybinės organizacijos „YIT Kausta“, kuri švenčia 40 metų jubiliejų. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo vikaras Julius Grigonis, svečias iš Šilalės kun. Mindaugas Alekna.

Šv. Mišių pradžioje dekanas kreipėsi į gausiai susirinkusius „YIT Kaustos“ darbuotojus, pasidžiaugė jų nuoširdžiu pasiaukojamu darbu. „Ši bažnyčia vainikavo jūsų 40-ies metų darbą. Ir po daugelio metų jūs prisiminsite, kad čia įdėjote daug triūso ir širdies. Jūsų dėka šiandien mes galime garbinti ir šlovinti Dievą. Ir Dievas laimino jus, teikė malones, nes per visą laikotarpį, besidarbuojant čia, neįvyko nė vieno nelaimingo atsitikimo, jokių rimtų traumų“, – kalbėjo klebonas. Daug šiltų žodžių dekanas skyrė jiems ir pamoksle.

Baigiantis šv. Mišioms, kun. V.Grigaravičius įteikė popiežiaus Benedikto XVI palaiminimo raštą „YIT Kaustos“ darbuotojams jubiliejaus proga, taip pat su Pastoracinės tarybos atstovais pasveikino bendrovės direktorių Antaną Butkų, šiomis dienomis švenčiantį gražų asmeninį jubiliejų. Po šv. Mišių visi darbuotojai apžiūrėjo kolumbariumą, konferencijų salę, pažiūrėjo filmą „Prisikėlimas“.

Parapijiečiai taip pat nuoširdžiai sveikina „YIT Kaustos“ darbuotojus. Linkime stiprios sveikatos, Dievo palaimos ir sėkmės tolimesniuose darbuose.

Birutė Vasylienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija