Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Post Scriptum

Kiekviena tauta turi teisę gyventi laisvai laisvoje savo žemėje. Mes, lietuviai, per ilgą savo istorijos vyksmą savo egzistencijos būseną supratome vienareikšmiai – būti laisviems laisvoje savo žemėje. Kova už laisvę tęsėsi nuo seniausių laikų iki dabar, kai po žiaurios sovietų okupacijos mes vėl atkūrėme savo nepriklausomybę, vėl pasijutome orūs, išdidūs ir nenugalimi. Ta kova tęsiasi ir toliau. Galima būtų pasakyti, deja.


Genocidas neturi senaties

Dėl Algimanto Andreikos ir kitų asmenų mušimo bylos

Generaliniam prokurorui Algimantui Valantinui

Iškilus sovietinės okupacinės milicijos labai palankiam vertinimui paniekinant Lietuvos pasipriešinimo judėjimo dalyvius prašau ištirti ir įvertinti A.Andreikos, S.Byčkovskio, M.Voicechovskio, J.Piliaus represavimo aplinkybes ,,bananų baliaus“ metu.


Valstybės apgaudinėjimo byla

Šį kartą ne apie diplomą, kurio nėra, o apie atlyginimus vokeliuose. Atsirado drąsi moteris, kuri pasakė, kad karalius nuogas, tai yra, kad kunigaikštis sukčiauja, jo įmonės apgaudinėja valstybę ir darbininkus, o iš darbininkų skriaudos ir nusuktų mokesčių susikraunami milijonai leidžia kartais nupirkti tiems patiems darbininkams ledų, nelyginti mažvaikiams.


Nesitaikstykime su garbių Lietuvos žmonių įžeidinėjimais

KREIPIMASIS į visus geros valios Lietuvos žmones

Malonu sužinoti, kad Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) neseniai priėmė komunistų nusikaltimus smerkiantį dokumentą. Šis dokumentas turi tapti skatinančiu veiksniu surengti Tarptautinį komunizmo nusikaltimų teismą ir užpildyti Niurnbergo teismo sprendimuose padarytą tyčinę komunizmo nusikaltimų vertinimo spragą. Nors jau yra aišku, kad Lietuvoje šešioliktąsias atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metines kolaborantai šventė atsigavę, "prichvatizavę" Lietuvoje sukurtas gėrybes, užkariavę valstybės valdymą ir nesivaržydami spjaudantys į tautos veidą. "Istatymiškai" naudodamiesi pasisavintu tautos turtu, Lietuvos gatvėmis laisvai vaikšto visokie ivanovai, petrovai, borisovai, uspaskichai ir kiti, viešai šmeižiantys Lietuvos Respublikos Prezidentą, Vyriausybę ir visą mūsų tautą.


Platinamas sovietinis požiūris į istoriją

Kreipimasis dėl antivalstybinės spaudos leidybos ir platinimo Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui ADAMKUI

Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui
          Algimantui VALANTINUI

Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento Direktoriui
          Arvydui POCIUI

Dvi Policijos departamento specialisto Zurabo Džavachišvilio parengtos ir departamento iniciatyva bei lėšomis išleistos knygos („Angelo sargo skrydis“) labai papiktino Lietuvos karius savanorius – partizanus, laisvės kovų dalyvius, kariuomenės kūrėjus savanorius bei 1988–1990 metais aktyviai dalyvavusią demonstracijose, mitinguose bei kitokiuose, nukreiptuose prieš sovietinę okupaciją, renginiuose visuomenę.


Mokiniai tęs, tobulins, pasieks daugiau

„Lietuvos Nepriklausomybės 20-ies metų sukakčiai atminti Švietimo vadovybė skiria šią dovaną, linkėdama toliau plėsti mokykloje įgytas žinias, mylėti visa, kas gražu ir gera, ir visas savo jėgas aukoti Tėvynei – Lietuvai“, – rašoma knygelėje „Naujoji Lietuva“ (Kaunas, 1938, sudarytojas Kazys Binkis), kurią gavo kiekvienas mokinys, tais metais baigęs pradžios mokyklą. Keturiolikoje knygelės skyrių glaustai pateikiamos Tėvynės istorijos, švietimo, visuomeninės veiklos žinios, vis akcentuojant, jog mokiniams reikės tęsti, tobulinti gyvenimo kokybę, pasiekti daugiau. „Lietuva bus tiek stipresnė, kiek jos naujosios kartos bus pranašesnės už senąsias.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija