Atnaujintas 2006 kovo 31 d.
Nr.25
(1425)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ateitininkai ir SAŽA 2006

Vasario pradžioje vyko kasmetinė Lietuvos studentų ateitininkų žiemos akademija. Ateitininkų organizuojamos akademijos studentams vyksta du kartus per metus: žiemą ir vasarą. Per atostogas davusieji ateitininko įžodį studentai ateitininkai, taip pat jų draugai ir pažįstami studentai susirenka kartu prasmingai praleisti laiką. Tą laiką jie išnaudoja nagrinėdami kokią nors aktualią temą paskaitų ciklu, o po jų diskutuoja mažose grupelėse ir aptaria bendroje grupėje. Vakarais ir meldžiamasi, ir rengiami linksmi susipažinimai. Ateitininkai išties nemažai laiko skiria maldai, kuri yra būtina ir gaivinanti. Šiais metais akademijai studentai ateitininkai pasirinko Šiaulių miestą ir apsistojo Didždvario gimnazijoje.

Vasario 1 dieną akademija prasidėjo šv. Mišiomis, kurias koncelebravo vyskupas Eugenijus Bartulis, kun. Stasys Kazėnas, SJ, ir kun. Kazimieras Ambrasas, SJ. Vyskupas per pamokslą jaunimą ragino drąsiai liudyti Kristų ir taip veržtis į gyvenimą, priminė, jog Šiauliai – Saulės miestas, tad siūlė semtis džiaugsmo ir su šypsena, pasitikint Kristumi, žengti pirmyn.

Kitą dieną ateitininkai susirinko į gražų susikaupimo vakarą Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Jam vadovavo ne pirmą kartą ateitininkams talkinantis mylimas kun. K.Ambrasas, kuris su dideliu džiaugsmu priėmė kvietimą pasitarnauti ir pabūti su jaunimu. Buvo klausomasi Dievo žodžio, kuris kvietė atsiversti. Vėliau buvo giedama ir klausomasi mąstymų apie maldą, kuri reikalinga kiekvienam žmogui ir ypač jaunam. Tuo metu visi norintys galėjo atlikti išpažintį, vyko dvasiniai pokalbiai su kunigu. Išties gražus ir ramus žvakių šviesoje buvo vakaras, kuris truko net keturias valandas.

Vasario 3-iosios vakaras prasidėjo Šiaulių Katedroje, kur vyko Švč. Sakramento adoracija ir buvo klausomasi vysk. E.Bartulio mąstymų. Vėliau buvo švenčiama Eucharistija, kurios metu minėtas šv. Blažiejus, gerklės ligų globėjas. Tuo metu jaunuoliai susipažino su daugeliui nauja praktika, kai prie gerklės dedamos sukryžiuotos žvakės, prašoma šv. Blažiejaus užtarti, saugoti nuo gerklės ligų. Švęstos pirmojo penktadienio Švenčiausiosios Jėzaus Širdies pamaldos. Sekmadienio šv. Mišias, kaip visos žiemos akademijos užbaigimą ateitininkai šventė Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavo ateitininkas mons. Gintaras Grušas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretorius.

Kiekvienas rytas, tik atsikėlus, prasidėdavo malda, buvo skaitoma ir mąstoma dienos Evangelija. Vėliau – pusryčiai ir paskaitėlės. O kad mokslai neprailgtų, surengta susipažinimo ir liaudiškų šokių vakaronė, viktorina bei talentų vakarai. Šių metų žiemos akademijoje buvo apsvarstytas mokslo ir religijos santykis bei nauja mokslo reforma.

Ateitininkai – katalikiška organizacija, jungianti įvairaus amžiaus, profesijos bei pašaukimų žmones – nuo mažiausiųjų iki vyriausiųjų, nuo moksleivių iki politikų, dėstytojų ir kunigų. Visi kartu sudaro gražią bendruomenę, kuri įsilieja į Bažnyčią. Tai žmonės, esantys joje ir jai tarnaujantys. Tad reikia skatinti juos, leisti jiems veikti, palaikyti ir siūlyti kitiems įsitraukti, būti aktyviems. Labai tvirti ir labai vertingi penki ateitininkų principai: katalikiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, šeimyniškumas ir tautiškumas. Nors Lietuvoje vertybių sistema yra pakrikusi ir niekam nebereikalingos jokios vertybės, ateitininkai savo principais realiai vadovaujasi ir ypač akcentuoja vertybes, kurios padeda kiekvienam žmogui. Negalima išskirti nė vieno iš jų, nes jie sudaro darnią visumą. Šiais principais ateitininkai patvirtina, jog yra katalikiška organizacija, susijungusi bendruomenės principu, esanti Bažnyčioje, ir kartu jie išlieka atviri kiekvienam, visuomeniški. Pabrėžiama šeimos svarba visuomenėje, skatinama įsigilinti į kiekvieno asmeninį pašaukimą, kviečiantį kurti Lietuvą naujai, su Kristumi.

Svarbiausias ir gražiausias ateitininkijos elementas – jų šūkis: „Visa atnaujinti Kristuje“. Ateitininkai ypač stengiasi įsigilinti į šiuos žodžius ir juos vykdyti. Juk atsinaujinimas Kristuje vyksta kasdien: reikia kasdien vėl naujai pažvelgti, kasdien atsiversti ir naujai įtikėti Kristų Atpirkėją. Tai ypač reikia suprasti dabar ir kiekvienam, asmeniškai priimti ir vykdyti atsivertimo „darbą“ Kristuje. Tad kiekvienas galime prisidėti įgyvendinant šį šūkį ir jį skleidžiant. Kviečiu melstis kartu su ateitininkais ir už juos. „Visa atnaujinti Kristuje“ galime kiekvienas, tikintis bei pasitikintis Juo ir Dievo valia, įsileidžiantis Kristų į savo širdis, savo gyvenimą, kiekvieną veiksmą.

Kiekvieną antradienį ateitininkai 17.45 val. meldžiasi Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje bei 18.00 val. – Kauno jaunimo koplyčioje (prie VDU Teologijos fakulteto). Tad kiekvienas kviečiamas melstis kartu.

Nerijus GRIGALIŪNAS,
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija