Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Eucharistinis kongresas

Vyskupas Rimantas Norvila priima
atnašą šv. Mišių aukai – zanavykų
keptos duonos kepalą

Gieda jungtinis dekanato
parapijų choras

Vyskupo generalvikaras mons.
Arūnas Poniškaitis Šakių
dekanato mergaitėms dėkoja
už kūrinius eucharistijos tema

Eucharistinė procesija Šakių
miesto gatvėmis

Jaunųjų kūrėjų darbų
Eucharistijos tema ekspozicija

Balandžio 1-osios vakaro šv.Mišios.
Jas kancelebruoja (iš kairės):
kun. Sigitas Matusevičius,
kun. Žydrūnas Kulpys, mons.
Arūnas Poniškaitis, kun. Romualdas
Vaičiulaitis, kun. Zenonas
Stepanauskas ir kun. Donatas Rolskis

Nešamos šakiečių atnašos šv. Mišioms

Pagrindinėms kongreso šv. Mišioms
vadovavo Vilkaviškio vyskupas
Rimantas Norvila (viduryje). Kairėje –
mons. Arūnas Poniškaitis , dešinėje –
prel. Antanas Maskeliūnas

Šakių Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje kongreso dieną

Per Švč. Sakramento adoraciją
vadovauja Gelgaudiškio bažnyčios
vargonininkas Edgaras
Pilypaitis su parapijietėmis

Šakiai. Pasirengimas Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistiniam kongresui, prasidėjęs parapijose, įžengė į tolesnį etapą, kuriame numatyta švęsti Eucharistinius kongresus kiekviename vyskupijos dekanate.

Balandžio 1–2 dienomis tokia iškilmė įvyko Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, svetingai priėmusioje Šakių dekanato tikinčiuosius. Šventė prasidėjo balandžio 1-osios pavakare Jaunimo kultūros centre, kur buvo atidaryta jaunųjų kūrėjų darbų Eucharistijos tema ekspozicija. Renginio dalyvius pasveikino Šakių dekanato vicedekanas kan. Donatas Jasulaitis. Geriausi kūriniai bus publikuoti specialiame šiam kongresui skirtame leidinyje.

Po vakaro šv. Mišių, kuriose giedojo Šakių meno mokyklos choras „Aušrinės“, iki vidurnakčio vyko Švč. Sakramento adoracija, kuriai pakaitomis vadovavo dalyviai iš įvairių dekanato parapijų. Tylios maldos laiką keitė giesmės, maldos, meditacijos mintys.

Adoracija buvo pratęsta sekmadienį po rytinių šv. Mišių. Jų pradžioje Šakių parapijos vikaras kun. Donatas Rolskis pateikė katechezę apie Eucharistijos įvaizdžius Senajame Testamente bei jos įsteigimą Naujajame Testamente. Vėliau Česlovo Sasnausko choras su solistais atliko Theodore Dubois (1837–1924) kūrinį „Paskutiniai septyni Jėzaus Kristaus žodžiai“. Adoracijos pabaigoje Griškabūdžio klebonas kun. Žydrūnas Kulpys pravedė katekezę apie Jėzaus Kristaus ir Jo Mistinio Kūno slėpinį Eucharistijoje bei jos poveikį kasdieniam tikinčiojo gyvenimui.

Vidurdienį pagrindinėms kongreso šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kartu su Šakių dekanato kunigais. Jose gausiai dalyvavo dekanato parapijų tikintieji, darniai giedojo jungtinis choras, subūręs apie 200 giesmininkų. Pamokslo metu vyskupas prisiminė lygiai prieš metus mirusį popiežių Joną Paulių II ir pasidalijo mintimis apie jo šviesų ištikimybės Dievui liudijimą net ir paskutinėmis ligos bei kančios paženklintomis gyvenimo dienomis. Ganytojas kvietė tikinčiuosius Eucharistijoje atrasti tą patį nenugalimo tikėjimo, vilties ir meilės šaltinį.

Šv. Mišių pabaigoje iš bažnyčios pajudėjo iškilminga eucharistinė procesija su dekanato parapijų vėliavomis. Eisena driekėsi miesto gatvėmis, papuoštomis angelų figūrėlėmis, puokštėmis ir žvakelėmis. Vėliavnešiai, giesmininkai, gėles barstančios mergaitės ryšėjo geltonus šalius su vyskupijos Eucharistinio kongreso ženklu. Aplinkinių parduotuvių, įvairių įstaigų langai buvo papuošti specialiais dekanato Eucharistinio kongreso plakatais.

Procesijai sugrįžus į bažnyčią, choras sugiedojo artėjančio vyskupijos IV Eucharistinio kongreso giesmę „Garbė Tau, mūsų Dieve“, akompanuojant pačiai jos autorei s. Eglei Diržiūtei.

Po vysk. R.Norvilos ir Šakių vicedekano kan. D.Jasulaičio nuoširdžių padėkos žodžių visiems, prisidėjusiems prie šios iškilmės organizavimo, šventę pratęsė broliška agapė Jaunimo kultūros centre, o pabaigoje kongreso dalyviai buvo pakviesti žiūrėti Melo Gibsono režisuoto filmo „Kristaus kančia“.

XXI

Vido Venslovaičio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija