Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Paminėjo vyskupo emerito 80-metį

Vyskupas Antanas Vaičius
Antano juškevičiaus nuotrauka

TELŠIAI. Balandžio 5 dieną Telšių vyskupijos Katedroje buvo paminėtos dvi labai gražios ir prasmingos sukaktys: kaip tik tą dieną 80 metų suėjo nuo Telšių vyskupijos įkūrimo ir 80 metų sukako Telšių vyskupui emeritui Antanui Vaičiui. Toms gražioms progoms paminėti 19 val. Telšių Katedroje vyko iškilmingos šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo jubiliatas vysk. A.Vaičius. Šv. Mišias taip pat aukojo apaštalinis nuncijus arkivyskupas P.S.Zurbrigenas, Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta, SJ, ir nemažas būrys Telšių vyskupijos kunigų. Per šv. Mišias, kuriose buvo meldžiamasi prašant Dievo palaimos Telšių vyskupijai ir jos dabartiniam ganytojui Jonui Borutai bei meldžiant stiprybės ir gausių Dievo malonių garbiajam jubiliatui, giedojo Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos choras. Į gausiai susirinkusius tikinčiuosius bei garbųjį jubiliatą kreipėsi apaštalinis nuncijus. Jis nuoširdžiai pasveikino vysk. A.Vaičių ir perskaitė popiežiaus Benedikto XVI sveikinimo telegramą: „Su dėkinga širdimi prisimindamas jo gilų tikėjimo liudijimą ir uolią tarnystę Bažnyčiai Lietuvoje, vienijuosi su juo padėkos maldoje Dievui už patirtas malones ir siunčiu nuoširdų sveikinimą, linkėdamas jam Švč. M. Marijos užtarimo bei nuolatinės Dangaus palaimos, suteikdamas apaštališkąjį palaiminimą jam ir visiems jam brangiems žmonėms“. Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Telšių vyskupas J.Boruta. Savo pamoksle ganytojas priminė Telšių vyskupijos įkūrimo istoriją, jos raidą. Popiežius Pijus XI savo apaštaline konstitucija „Lituanorum gentes“, kuri buvo pasirašyta 1926 m. balandžio 4 d., įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją ir taip pat Telšių vyskupiją su centru ir Šv. Antano Paduviečio Katedra Telšiuose. Vyskupijos globėju buvo paskelbtas šv. kankinys Justinas. Pirmuoju Telšių vyskupijos ganytoju tapo vysk. Justinas Staugaitis.

Savo pamoksle dabartinis Telšių vyskupijos ganytojas peržvelgė vyskupijos raidą, įvairius išbandymus ir sunkumus, kuriuos teko pakelti vyskupijai sunkiais karo ir pokario metais bei sovietmečiu. Primindamas tikintiesiems, jog vyskupas yra tikėjimo saugotojas ir ganytojas, J.Boruta aptarė ilgus metus vadovavusio vysk. A.Vaičiaus nuveiktus darbus sunkiais sovietmečio laikais, taip pat atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Bene patį didžiausią ir sunkiausią darbą vysk. A.Vaičius nuveikė 1989 metais atkurdamas Telšių kunigų seminariją, kurią jau yra baigę daugiau nei 100 kunigų, šiuo metu besidarbuojančių ne tik Telšių vyskupijoje, bet ir kitose vyskupijose ir net užsienyje. Taip pat savo pamoksle vyskupas jubiliatui tarė nuoširdžius sveikinimo žodžius, linkėjo jam ilgai ir palaimingai gyventi su Dievo palaima, dėkojo jam už bendradarbiavimą sprendžiant įvairius vyskupijos reikalus ir kvietė tikinčiuosius vyskupą Antaną palaikyti nuoširdžia malda.

Po iškilmingų šv. Mišių tikintiesiems Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas perskaitė Kelno arkivyskupo kardinolo Joachimo Maisnerio jubiliatui atsiųstą sveikinimą, taip pat vyskupą sveikino vyskupijos kanauninkai, kunigai, įvairios visuomeninės ir katalikiškos organizacijos, kelių miestų, esančių Telšių vyskupijos ribose, merai, Klaipėdos universiteto atstovai, jubiliato bičiuliai ir visi tie, kurie atėjo padėkoti Dievui už vyskupui suteiktą tarnystę ir už jo ilgus nuoširdaus ir uolaus vardan Bažnyčios tarnavimo metus bei palinkėti jam viso ko geriausio jo gyvenimo kelyje. Visus sveikinimus vainikavo nuoširdi jubiliato padėka ir skambus susirinkusiųjų Ilgiausių metų!

Po visų sveikinimų svečiai rinkosi šventinei vakarienei į Telšių kunigų seminarijos refektoriumą, kur turėjo puikią galimybę ir progą nuoširdžiai tarpusavy pabendrauti ir dar kartą pasidžiaugti jubiliato buvimu kartu ir jo bendravimu su svečiais.

Kun. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija