Atnaujintas 2006 balandžio 21 d.
Nr.30
(1430)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Skubėjo daryti gera

Kun. Zigmanto Grinevičiaus, MIC,
kunigystės šventimų 40-mečiui

Kun. Zigmantas Grinevičius, MIC

1966 m. balandžio 6 d., Didįjį trečiadienį, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje Kauno arkivyskupijos valdytojas vyskupas Juozas Matulaitis-Labukas pirmą kartą pašventino tik penkis naujus kunigus: Joną Kardelį (dabartinį Dūkšto parapijos kleboną), Joną Petrauskį (Varnių parapijos kleboną), Steponą Rupšį (palaidotas Radviliškyje), Juozapą Maželį (palaidotas Panemunėlyje) ir Zigmantą Grinevičių (palaidotas Marijampolėje).


Kunigas, apgintas parapijiečių

Kun. Petro Adomonio (1922 01 22–2001 04 16)
5-osioms mirties metinėms

Kun. Petras Adomonis

Aktyvi kunigo veikla sovietmečiu buvo atitinkamai okupantų įvertininta. Raguvoje ėmęs aktyviai burti bendruomenę, sulaukė sovietų valdžios ir vietinių ateistų šmeižtų. 1963 m. birželio 23 d. ,,Panevėžio tiesoje“ pasirodė A.Dačiulio publikacija ,,Karingasis dekanas“ (nors saugumiečiai grasino, jiems pavyko surinkti tik keturis gyventojų parašus po šiuo rašiniu). Straipsnis su rubrika „Klerikalai ir jų darbai“ greitai buvo perspausdintas ir kituose laikraščiuose. Kun. P.Adomonis buvo kaltinamas, kad išlaiko tėvus, turi motociklą. Jo kelionė – išvyka į mišką grybauti su brolio vaikais buvo įvertinta kaip jaunimo „darkymas“; neigiamai traktuotas atsitiktinis kunigo susitikimas su komjaunimo organizacijos sekretore čiuožykloje; jis buvo kaltinamas banditų organizavimu ir t.t. Toks straipsnis tapo puikiu pretekstu, kad tais pačiais 1963 metais iš kunigo Petro būtų atimtas darbo pažymėjimas. Jo netekęs, ganytojas negalėjo atlikti savo pareigų, todėl įsidarbino melioratoriumi. Kitu atveju pasaulietinė valdžia kunigą galėjo traktuoti kaip veltėdį ir nubausti netgi kalėjimu.


Knyga apie kunigą

Knygos „Lietuvos piliečio kelias“
viršelis

Respublikinis Žemaičių vyskupystės muziejus, įsikūręs Varniuose, prisideda prie Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 80-ies metų sukakties paminėjimo – jis išleido Telšių vyskupijos kunigo Brunono Bagužo atsiminimų knygą „Lietuvos piliečio kelias“ ir šios knygos priede paskelbė SSRS okupacinės valdžios represuotų, sunaikintų Telšių vyskupijos dvasininkų žinyną (rengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas Gintaras Šidlauskas).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija