Atnaujintas 2006 balandžio 21 d.
Nr.30
(1430)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Knyga apie kunigą

Knygos „Lietuvos piliečio kelias“
viršelis

Respublikinis Žemaičių vyskupystės muziejus, įsikūręs Varniuose, prisideda prie Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 80-ies metų sukakties paminėjimo – jis išleido Telšių vyskupijos kunigo Brunono Bagužo atsiminimų knygą „Lietuvos piliečio kelias“ ir šios knygos priede paskelbė SSRS okupacinės valdžios represuotų, sunaikintų Telšių vyskupijos dvasininkų žinyną (rengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas Gintaras Šidlauskas).

1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI apaštaline konstitucija „Lituanorum gente“ įsteigė Lietuvoje bažnytinę provinciją. Istorinė Žemaičių vyskupija buvo padalyta į Kauno arkivyskupiją, Panevėžio ir Telšių vyskupijas, o dalis Seinų ir Vilniaus vyskupijų teritorijos prijungtos prie Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų. Telšių vyskupijos pirmuoju vyskupu ir Klaipėdos prelatu paskirtas Justinas Staugaitis, 1918 metų Nepriklausomybės Akto signataras.

Knyga „Lietuvos piliečio kelias“ – tai piliečio-kunigo kelias, kuriame išryškinta tarnystės misija, meilė artimui ir tėvynei. Kun. B.Bagužo atsiminimai yra ir viso Telšių vyskupijos 80 metų istorijos tarpsnio metraštis, atspindintis ne oficialiąją vietinės Bažnyčios istoriją, bet labiau vidinę jos eigą, asmenine patirtimi pristatant iškiliausias Žemaitijos dvasininkų asmenybes, jų atliekamus sielovados, evangelizavimo, bažnyčių priežiūros ar net statybos darbus, dažniausiai varžytus sovietų valdžios, dėl jų kunigus persekiojant, gujant, kančioms ar net mirčiai pasmerkiant sovietų lageriuose. Knygos dalyje „Mes liudijame Kristų“ pateiktos kun. B.Bagužo parengtos 34 nukentėjusių Telšių vyskupijos dvasininkų biografijos.

Knygos autorius kun. Brunonas Bagužas gimė 1920 m. rugpjūčio 31 d. Plungės aps., Alsėdžių vals., Žemaičių Kalvarijos parapijoje, Šarnelės kaime. Mokėsi Žemaičių Kalvarijos pradžios mokykloje, Telšių vysk. M. Valančiaus gimnazijoje, Telšių kunigų seminarijoje. Kun. B.Bagužas, buvęs repatriantas, vėliau – politinis kalinys, sovietiniuose lageriuose praradęs sveikatą, dirbo įvairiose Telšių vyskupijos parapijose, rūpinosi žmonių sielovada, vaikų katekizacija, tvarkė bažnyčias, taip pat dėstė Kretingos Šv. Antano kolegijoje – Religijos studijų institute, veikusiame prie Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto. Dirbdamas Alsėdžių (Plungės r.) parapijoje, parašė išsamią šios parapijos istoriją. Nuo 1996 metų – Salantų parapijos altaristas.

Knygos priede – Represuotų, sunaikintų dvasininkų žinyne glaustai pristatomi visi nuo SSRS okupacinio režimo nukentėję Telšių vyskupijoje dirbę dvasininkai. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininkas G.Šidlauskas įvardija Telšių vyskupijoje nukentėjus per 100 dvasininkų. Dėl publikuojamos asmenvardžių rodyklės knygoje lengva orientuotis.

Knygos vertę didina gausybė iliustracijų, archyvinių dokumentų faksimilės, kun. B.Bagužo pageidavimu parengtos iš Lietuvos ypatingajame archyve saugomų originalų.

Knygos sudarytojas – Antanas Ivinskis. Leidėjai – Žemaičių vyskupystės muziejus ir AB „Mintis“. Knygos tiražas – 2000 egzempliorių. Knygą platins Žemaičių vyskupystės muziejus (S. Daukanto g. 6, LT-88318 Varniai, Telšių r. Tel./faksas (8 444) 47 455) ir leidykla „Mintis“.

Pirmasis knygos pristatymas įvyko balandžio 8 dieną Vilniaus mokytojų namuose vykusioje knygų mugėje. Balandžio 17 dieną knyga pristatyta Salantuose, o balandžio 23 dieną 13 val. knygos pristatymas vyks Varniuose, Žemaičių vyskupystės muziejuje.

Žemaičių vyskupystės muziejaus Informacijos skyrius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija