Atnaujintas 2006 balandžio 26 d.
Nr.31
(1431)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuvių poezija Italijoje

Knygos viršelis

Italijoje, Basi mieste, leidykla „Levante“ šių metų vasarį išleido šiuolaikinės lietuvių poezijos antologiją „Quel sussurro di nordiche erbe“ („Tie šiaurės žolių šlamesiai“), pavadintą Jono Juškaičio eilėraščio „Sekmadienis“ paskutine eilute. Su keliais atrinktais eilėraščiais pristatoma 20 poetų: Onė Baliukonė, Gintaras Bleizgys, Vytautas Bložė, Erika Drungytė, Gintaras Grajauskas, Liudvikas Jakimavičius, Raimondas Jonutis, Eglė Juodvalkė, Jonas Juškaitis, Donaldas Kajokas, Elena Karnauskaitė, Ričardas Mikutavičius, Nijolė Miliauskaitė, Aivaras Mockus, Laura Orintaitė, Sigitas Parulskis, Kornelijus Platelis, Birutė Pūkelevičiūtė, Liūnė Sutema, Lidija Šimkutė.


Kariuomenės karininkų sąvadas

Vytautas Jasulaitis, buvęs Vilniaus miesto meras, vienas Lietuvos kariuomenės kūrėjų, Savanorių sąjungos atkūrėjų ir buvęs Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas, nuolat rūpinasi Lietuvos kariuomenės karininkų istorijos reikalais. Darbuojantis Krašto apsaugos ministerijoje, jo iniciatyva teko tartis kai kuriais pricipiniais numatomo karininkų enciklopedinio leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai“ turinio ir struktūros klausimais. Karininkų, baigusių Prezidento Antano Smetonos karo mokyklą ar pasitobulinimo kursus užsienyje, sąvadą buvo palyginti nesunku sudaryti pagal išlikusius archyvus ar iš kitų šaltinių.


Bet kaip pažvelgsiu broliams į akis...

Stebėtinai energingos moterys aktorė Alvyda Čepaitytė-Sipienė ir Vilniaus universiteto dėstytoja Irena Tumavičiūtė sumanė paminėti Nepriklausomybės atkūrimo šešioliktąsias metines išradingiau. Su Vilniaus įgulos karininkų ramovės režisieriumi Gaudentu Aukštikalniu parengė vakaro „Nenuilstantis gausmas“ programą. Pasikvietė aktorius Leoną Ciunį, Vacį Žebrauską, Dalią Cinauskaitę, dar kompozitorių Valentiną Bagdoną, buvusį Tauro apygardos laisvės kovotoją solistą Stasį Gudaitį, pulkelį jaunų muzikantų ir dainininkų. Tremtinė poetė Marytė Kontrimaitė supažindino gausiai susirinkusių vilniečių auditoriją su neseniai išėjusio Amžinybėn tremtinio poeto Vytauto Cinausko kūryba, o Vytauto sesuo Dalia jautriai skaitė brolio eilėraščius. Alvyda, Irena, Leonas ir Vacys pagarsino pluoštelį mano kūrybinių bandymų.


70-ojo gimtadienio dovana – 17-oji knyga

Kovo pradžioje Rašytojų sąjungos narys kavarskietis Kęstutis Arlauskas šventė garbingą jubiliejų – septyniasdešimtmetį. Savajam prasmingam jubiliejui ir, žinoma, gausiam jo kūrybos gerbėjų ratui K.Arlauskas paskyrė naują knygą – Utenos „Kintavos“ leidykloje išleistą romaną „Batvydo Varno atavizmas“. Tai jau septyniolikta šio autoriaus knyga. Gimęs Ukmergėje, augęs Širvintose, Vilniaus pedagoginiame institute įgijęs rusų kalbos ir istorijos mokytojo specialybę, darbavosi Širvintose Švietimo skyriaus vedėju, ilgus metus mokytojavo Kurklių ir Kavarsko vidurinėse mokyklose (Anykščių r.).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija