Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Su Gavėnios pamaldumu – į Prisikėlimo džiaugsmą

Gavėnios metu Šilalės
bažnyčioje nestokojo ir jaunimo

Giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai

Vyskupo dr. Jono Borutos vizitas Šilalėje

ŠILALĖ. Vienas pagrindinių Gavėnios akcentų Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje buvo Kryžiaus kelio ėjimas ir Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas. Pastarieji kas sekmadienį po Sumos buvo giedami Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonijoje. Kryžiaus kelias buvo einamas penktadienių vakarais, sekmadieniais prieš Sumą, o kai kuriomis savaitėmis – ir dažniau. Rožinis buvo kalbamas beveik kasdien.

Šilališkių tikėjimą sustiprino ir Telšių vyskupo dr. Jono Borutos vizitas Šilalėje. Vyskupas susitiko su Šilalės dekanato parapijų klebonais ir kunigais, Šeimos centro darbuotojais. Buvo aptarti dekanato ir atskirų parapijų reikalai. Tartasi, kaip stiprinti šeimas, ugdant jų religinę dvasią ir perduodant ją jaunajai kartai. Tos pačios dienos vakare vyskupas pilnutėlėje Šilalės bažnyčioje aukojo šv. Mišias, pasakė turiningą Gavėnios pamokslą. Beje, Gavėnios metu vyskupas spėjo apsilankyti visuose Telšių vyskupijos dekanatuose.

Rekolekcijas vedė svečias kunigas Andrius Vaitkevičius iš Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios. Jo pamokslas buvo paremtas gražiais pavyzdžiais iš katalikų ir šventųjų gyvenimo.

Gavėnios metu klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, parėmus Šilalės rajono savivaldybei, atskiroms įmonėms, verslininkams bei organizacijoms, iš pagrindų pertvarkė Šilalės bažnyčios įgarsinimą. Garso aparatūrą sumontavo aukštos klasės specialistai. Dabar Šilalės bažnyčios įgarsinimas prilygsta Lenkijos arba Italijos bažnyčių įgarsinimui. Kad ir kurioje bažnyčios vietoje būtum – viską kuo puikiausiai galima girdėti. Garsiakalbiai įrengti ir lauke, prie bažnyčios.

Po Gavėnios rimties, susikaupimo bei nuoširdžių maldų, skirtų Kristaus kančios paminėjimo metui, gražiai bei iškilmingai suskambo Velyknakčio pamaldos. Nuostabiausia, kad į Velyknaktį sugužėjo labai daug jaunimo. Tarp jų buvo ir skautų, ateitininkų, kurie irgi prisijungė prie Velyknakčio apeigų. Netrūko ministrantų, adorančių. Šventojo Rašto skaitinius skaitė jaunimas. Tarp skaitinių irgi giedojo jaunimas. Užgiedotu „Aleliuja“ bažnyčios skliautus drebino Šilalės parapijos bažnyčios choras. Jo veikla buvo šiek tiek apmirusi, o dabar, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko, choras atgyja.

Su ypatingu dėmesiu buvo išklausytas vyskupo dr. J.Borutos velykinis laiškas „Bažnyčia išliks gyva“, skirtas šios vyskupijos tikintiesiems. Klebonas dekanas kun. S.Toleikis tarė nuoširdų ir padrąsinantį žodį parapijos tikintiesiems, kad šie kuo drąsiau įsileistų Kristų į savo širdis.

Netrūko tikinčiųjų Šilalės bažnyčioje ir išaušus Velykų rytui. Aštuntą valandą ryto bažnyčia buvo sausakimša, todėl nemažai žmonių liko klausytis pamaldų šventoriuje. Bet dėl gero įgarsinimo viskas buvo kuo puikiausiai girdėti. Paskui vyko iškilminga velykinė procesija. Jos metu giedojo parapijos choras, grojo Šilalės meno mokyklos pučiamųjų orkestras.

Saulius PRANEVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija