Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių dekanate

Primicijos istorinėje Katedroje

Ilgametį Varnių parapijos kleboną
kan. Joną Petrauskį kunigystės
40-mečio proga sveikina Varnių
seniūnas Juozas Rupulis

Kun. Egidijų Kumžą (kairėje)
sveikina Gargždų ateitininkai
ir jų kuopos vadas
klebonas kan. Jonas Paulauskas

Varniai. Varnių parapijoje, Ožtakių kaime, gyvenantys Natalija ir Kazimieras Kumžos užaugino du sūnus: Egidijų ir Kazį. Abu broliai lankė Varnių Motiejaus Valančiaus vidurinę mokyklą. Stropiai mokėsi, buvo pavyzdingo elgesio. Augdami religingoje Kumžų šeimoje, sekmadieniais kartu su tėvais melsdavosi Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje. Ypač uolus tikintysis buvo Egidijus. Su didžiuliu noru šv. Mišių metu patarnaudavo ilgamečiui šios bažnyčios klebonui kanauninkui Jonui Petrauskiui. Šis, matydamas berniuko uolumą, neretai užsimindavo ir apie kunigystę. Baigęs vidurinę mokyklą, dar paakintas savo buvusios tikybos mokytojos Valerijos Zabietienės, Egidijus nusprendė stotį į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją. Jo brolis Kazys pasirinko Vytauto Didžiojo universitetą, kuriame dabar studijuoja matematikos ir informatikos mokslus. Kunigų seminarijoje Egidijus mokėsi metus, po to dar ketverius metus studijavo Romoje. Pagaliau grįžo į Telšius užbaigti paskutinio kurso. Ir štai vasario 26 dieną Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje E.Kumžą į kunigus įšventino Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta. Tai buvo pati laimingiausia, bet kartu ir daug įpareigojanti diena jauno kunigo gyvenime.

Pagaliau vėl Varniai… Išaušo saulėta šiųmečių šv. Velykų antroji diena. Varnių parapijos tikintieji gausiai susirinko į Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedrą, kurios duris kadaise varstė Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Katedros klebonas kan. J.Petrauskis puikiai pasiruošė buvusio šios šventovės ministranto, dabar jau kun. E.Kumžos primicijoms. Jaunasis kunigas buvo gražiai įlydėtas bažnyčion. Jam per šv. Mišias talkino Telšių vyskupo sekretorius kun. Remigijus Saunorius, kurijos sekretoriai kun. Klemensas Jereminas ir kun. Viktoras Daujotis, parapijos klebonas kan. J.Petrauskis. Pamokslą, skirtą primiciantui, pasakė Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas, kanauninkas, šios parapijos ateitininkų kuopos dvasios vadas Jonas Paulauskas, pas kurį šiuo metu vikaru ir dirba kun. E.Kumža.

Pagerbti, kartu ir padrąsinti primiciantą atvyko ir Gargždų parapijos ateitininkų kuopa su savo globėja tikybos mokytoja Kazimiera Sipiene. Primicijose taip pat dalyvavo Varnių seniūnas Juozas Rupulis, Varnių Motiejaus Valančiaus vidurinės mokyklos pedagogai ir moksleiviai, įvairių Varnių visuomeninių organizacijų atstovai, kurie dėkojo primiciantui už kunigystės kelio pasirinkimą, o jo tėvams – už puikiai išauklėtą sūnų. Klebonas kan. J.Petrauskis pasidžiaugė, kad jau penktas jaunuolis iš Varnių tapo kunigu jam vadovaujant šiai parapijai. „Duok Dieve, kad dar būtų ir šeštasis, septintasis kunigas iš Varnių padangės, nes juk čia tebesklando buvusio Žemaičių vyskupo M.Valančiaus ir kitų garbių kunigų bei mokslo vyrų dvasia“, - sakė kanauninkas. Ta pačia proga ir jis buvo gražiai pagerbtas, pasveikintas, nes kaip tik šventė savo kunigystės 40-metį.

Primicijų pabaigoje nuoširdų žodį tarė primiciantas E.Kumža, kuris dėkojo savo tėvams, mokytojams, klebonui kan. J.Petrauskiui, kurie irgi nemažai prisidėjo prie Dievo pašaukimo įgyvendinimo.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija