Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tauragės dekanate

Šventė „Jo vardą aukštinkim giesmėj“

Gieda Žygaičių vidurinės mokyklos mokiniai

Tauragė. Kilnaus tikslo vedamos Tauragės rajono dorinio ugdymo (katalikų tikybos) metodinio būrelio mokytojos surengė giesmių šventę dekanato mokyklų moksleiviams. Šventės tikslas – šlovinti Viešpatį giesme, nes giesmė – viena maldos formų, o iš sielos gelmių išgiedota malda – dar nuoširdesnė.

Balandžio 21 dieną moksleiviai, lydimi tikybos mokytojų, rinkosi į Tauragės Švč. Trejybės bažnyčią. Šv. Mišias aukojo Tauragės parapijos klebonas dekanas kun. Alvydas Bridikis, Skaudvilės parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas, Žygaičių parapijos klebonas kun. Juozas Rudys, Tauragės parapijos kunigas Mindaugas Šlaustas. Šv. Mišiose giedojo parapijos jaunimo choras, jiems pritarė šv. Mišių dalyviai. Liturgiją papuošė Žalgirių vidurinės mokyklos tikybos mokytojos parengtos ir moksleivių aukojamos atnašos.

Paskui moksleiviai vyko į Martyno Mažvydo pagrindinę mokyklą, kurioje šventė tęsėsi toliau. Šventinėje programoje dalyvavo net dvylika mokyklų: M.Mažvydo, Lauksargių, Kunigiškių, Lomių, Tarailių pagrindinės, „Aušros“, Gaurės, „Jovarų“, Batakių, „Šaltinio“, Žygaičių vidurinės bei „Aušros“ vidurinės mokyklos Norkaičių skyrius.

Tikybos mokytojams moksleivius padėjo paruošti muzikos ir choreografijos mokytojai. Vaikų širdžių ir balsų dėka, Biblijos minčių vedami, galėjome pajusti Dievo Žodžio prasmę.

Mokyklų atstovų pasirodymuose 150-osios psalmės žodžiai apie šlovinimą virto realybe. Stebino pasirinktos įvairios šlovinimo formos, begalinis išradingumas, kūrybiškumas. Sielą glostė gitarų stygų garsai, nuostabūs moksleivių balsai, nuoširdžiai skaitomos eilės, grakštūs šokio judesiai. Šventėje galėjo pasireikšti kiekvienas.

Programą paįvairino M.Mažvydo pagrindinės mokyklos mokinių parengtos užduotys. Patys išradingiausi ir sumaniausi mokiniai pelnė prizų.

Nė vienas renginio dalyvis neliko užmirštas. Šventės dalyviams buvo įteikti padėkos raštai ir Kunigiškių pagrindinės mokyklos mokinės O.Lebrikaitės poezijos knygutė „Vandenynų platybių gelmėj“. Renginio pabaigoje moksleivius pradžiugino „Baltosios snaigės“ prizai – ledai.

Tokią šventę buvo verta organizuoti. Tai liudija ir gražūs mokinių atsiliepimai.

Visų dekanato tikybos mokytojų vardu nuoširdžiai dėkojame renginio rėmėjams: Tauragės dekanato klebonui dekanui A.Bridikiui, UAB „Baltoji snaigė“ direktoriui materialiniam aprūpinimui Antanui Zemeckiui, UAB „Lignesa“, „Spragutės mėsa „, „Molupis“, „Onija“ vadovams, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresniajai specialistei, dorinio ugdymo kuratorei Linai Oželytei. Jų dėka šventė tapo turiningesnė ir turtingesnė. Renginio organizatoriai dėkingi M.Mažvydo pagrindinės mokyklos direktoriui Vidui Misiūnui už suteiktą galimybę šventę organizuoti mokyklos aktų salėje.

Džiuljeta VAITKEVIČIENĖ,
Tauragės rajono dorinio ugdymo (katalikų tikybos)
metodinio būrelio pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija