Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nuncijaus paskaita

Apaštalinis nuncijus arkivyskupas
Peteris Stephanas Zurbrigenas
(antras iš kairės) penktadienį
lankėsi Kaune ir skaitė pranešimą
„Popiežius ir Europos Sąjunga“

Didelį susidomėjimą sukėlė Kaune, Kunigų seminarijoje, viešėjęs apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas ir skaitęs pranešimą „Popiežius ir Europos Sąjunga“. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasveikino nuncijų viešnagės Kaune proga ir pasidžiaugė galimybe išgirsti garbingojo svečio, ketverius metus gyvenančio Lietuvoje, žodžius. Apaštalinį nuncijų sveikino ir susirinkusiems giedojo klierikų ansamblis. Pranešimą arkivyskupas P.S.Zurbriggenas skaitė prancūzų kalba, tad vertėjo funkcijas atliko Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyriaus prezidentė Birutė Strakšienė.

Pranešimo pradžioje apaštalinis nuncijus išsakė motyvus, paskatinusius aptarti Jono Pauliaus II indėlį į Europos dvasinę ir kultūrinę plėtrą. Kartu nuncijus minėjo neseniai Vienoje vykusią konferenciją, kurios siekis buvo „įkvėpti Europai gyvybės“. Šiame kontekste pranešėjas kalbėjo apie Joną Paulių II, daug jėgų atidavusį vertybėms, kurias „Europa pasiėmė iš Evangelijos“, atgaivinti.

Remdamasis Jono Pauliaus II knyga „Tapatybė ir identitetas“ arkivyskupas P.S.Zurbriggenas aptarė Popiežiaus turėtą vieningos, tačiau išsaugojusios savo kultūrinę įvairovę Europos viziją: Europa Jonui Pauliui II niekada nebuvo administracinis kompleksas, bet realybė, kurioje gyveno. Savo kelionėse pažinęs kultūras, mokėjęs daugelį kalbų Šventasis Tėvas tvirtai tikėjo Europos ateitimi, nors ir matė jos patiriamą socialinę, kultūrinę bei religinę krizę. Popiežius lankėsi Europos Sąjungos Taryboje, Parlamente, Žmogaus teisių komitete ir įdėjo daug pastangų, kad Europos sutartyse būtų įrašytos krikščioniškos vertybės. Kalbėtojas atkreipė dėmesį, jog būtent Jono Pauliaus II pontifikato laikotarpiu buvo įkurtos bažnytinės institucijos – Bažnyčios atstovų komisija, Apaštališkųjų konferencijų taryba prie Europos Sąjungos.

Apaštališkasis nuncijus taip pat apžvelgė Jono Pauliaus II mintis, išsakytas padėkos žodyje už jam suteiktą Karolio Didžiojo apdovanojimą 2004 metais. Šventasis Tėvas tuomet kalbėjo apie Europą, kaip taikos centrą, kurio vienybė kiltų iš laisvės. Būtent krikščionybė Popiežiui buvo ta jėga, galinti subrandinti religinę ir socialinę jos narių laisvę. Europos plėtroje jis matė didžiulį jaunimo indėlį, nes kaip tik jaunimas „supranta vieni kitus be sienų“. Pasak Jono Pauliaus II, „Europa – ne tik politinė, bet ir dvasinė vienybė, kai žmonės supranta tikėjimo vertybes ir jas perduoda vieni kitiems. Ir tai turi būti daroma žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą, labui“.

Baigdamas pranešimą garbusis svečias pabrėžė, jog Lietuva kaip tauta, daug iškentėjusi per penkiasdešimt okupacijos metų ir išsaugojusi tikėjimo vertybes, gali daug duoti Europai. Palinkėjo, kad kuo greičiau lietuviai kankiniai būtų paskelbti palaimintaisiais.

Apaštališkąjį nuncijų sveikino Kauno arkivyskupas S.Tamkevičius, vyskupas dr. Jonas Ivanauskas, seminarijos rektorius kun. lic. Aurelijus Žukauskas. Svečiui įteikta gražių puokštė.

Kazimieras Dobkevičius

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija