Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Jiems rūpi serganti Tėvynė

LPKTB Kauno skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Būrys susirinkimo dalyvių

Savo darbo rezultatus aptarti Kauno karininkų ramovėje rinkosi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos (LPKTB) Kauno skyriaus nariai. Kauno skyrius įkurtas 1995 m. liepos 4 d. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 97 steigėjai. Skyriaus steigimo iniciatoriai buvo Nepriklausomybės Akto signataras Liudvikas Simutis, Irena Belickienė, Algirdas Babrauskas ir kiti. Pirmuoju LPKTB Kauno skyriaus valdybos pirmininku buvo išrinktas A.Babrauskas. Vėliau, nuo 1996 metų iki 2002-ųjų, pirmininke buvo renkama I.Belickienė.

Ataskaitinį pranešimą padarė Kauno skyriaus valdybos pirmininkas Vladas Povilonis. Šiuo metu skyriuje yra 1698 nariai. Tarp jų – ir 29 nauji nariai. Per pastaruosius dvejus metus išėjo į Amžinybę 39 bendrijos nariai. Jų atminimą konferencijos dalyviai pagerbė tylos minute. Pernai Kauno skyrius iškilmingai paminėjo savo dešimties metų jubiliejų. Skyriaus valdybos posėdžiuose ir seniūnijų susirinkimuose buvo svarstomi aktualūs visuomeniniai, socialiniai ir politiniai klausimai. LPKTB Kauno skyriaus nariai dalyvavo visuose valstybiniuose ir tautiniuose renginiuose, kurie vyko Kauno mieste, tradicinėje tremtinių šventėje Ariogaloje, Marijampolės, Lazdijų, Utenos rajonuose atidengiant paminklus žuvusiems partizanams, lankėsi Kauno miesto mokyklose, kur susitiko su moksleiviais.

Skyriuje padedama tvarkyti dokumentus 1939-1990 metų okupacijos laikotarpiu nukentėjusiems asmenims. Be to, tvarkomi dokumentai gauti pašalpoms mirties, ligos ar stichinės nelaimės atveju. Pagal išgales teikiamos konsultacijos teisiniais klausimais. Šiais darbais užsiima skyriaus darbuotojos I.Belickienė, G.Grebliauskienė ir O.Gudmonaitė. Skyriuje veikia sveikatos kabinetas, kuriam vadovauja ir jo darbą koordinuoja ilgai farmacininke dirbusi Stanislava Zokaitienė. Konsultuoja gydytoja Regina Zovienė, padeda gydytojos Rita Rutkauskienė, Albina Bernotienė, Julija Spudaitė. Pranešėjas apgailestavo, kad vis mažiau gaunama medikamentų labdaros. Pagrindinis skyriaus pajamų šaltinis tėra nario mokestis. Nors jis yra tikrai nedidelis – tik 6 Lt nedirbantiems ir 12 Lt dirbantiems, tačiau surenkama tik apie pusę galimos sumos. Pranešėjo darbo ataskaitą konferencija įvertino teigiamai.

Konferencijos dalyvius sveikino Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai L.Simutis, A.Patackas,V.Miliauskas, Lietuvos Seimo nariai prof. A.Dumčius, R.Kupčinskas. Prof. A.Dumčius pabrėžė labai svarbų faktą, kad Lietuvos mokyklose Lietuvos istorijos dėstymas įtrauktas į pasaulio valstybių istorijos kontekstą, o tai ne kas kita, kaip kosmopolitizmo įsigalėjimas, jo propagavimas, arba trumpai – pasaulio piliečio propagavimas. Didelį susirūpinimą kelia faktas, kad per pastaruosius dvejus metus apie 10 proc. tautiečių išvyksta į kitas valstybes dirbti ir gyventi, o kokie jie grįš tautiniu atžvilgiu, o gal ir visai negrįš, samprotavo Seimo narys A.Dumčius.

LPKTB respublikinės valdybos narys Antanas Seikalis sakė, kad viskas, kas buvo miela komunistų širdžiai, išliko iki šiol: bibliotekų lentynos pilnos raudonosios antilietuviškos literatūros, mokyklos ir gatvės tebesipuikuoja Tėvynės išdavikų vardais. Vilniuje Kalvarijų gatvę tebesaugo paminklas vaiduoklis. Lietuva, nuėjusi kančių kalvarijas, jaudindamasis tęsė savo mintis A.Seikalis, dar vis negali nuimti to baisaus „šedevro“, primenančio Rainius, Klepočius, ešelonus Naujoje Vilnioje, Televizijos bokštą... Mes kol dar neatsikratėme sovietmečio palikimo, dar gyvename pusiau sovietinėje Lietuvoje, kurioje klesti korupcija, valdininkų savivalė, kur stokojama teisingumo. Tebegyvename sergančioje Tėvynėje.

Naujai kadencijai LPKTB Kauno skyriaus pirmininku vėl buvo išrinktas V.Povilonis.

Kazimieras Dobkevičius

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija