Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Naktinė adoracija

Šiluvos Marijos legionas organizuoja gana įvairią veiklą. Štai gegužės pirmąjį penktadienį nutarta vesti naktinę adoraciją Apsireiškimo koplyčioje, pasimelsti už Šiluvos parapiją, paprašyti Dievo ir Švč. Mergelės Marijos malonių parapijos žmonėms. Reikia, labai reikia Marijos globos mūsų žmonėms įvairiose gyvenimo srityse, o ypač dvasinės paramos bei stiprybės.

Gegužės 5-osios vakare, po gegužinių pamaldų, Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas išstatė Švenčiausiąjį Sakramentą adoracijai. Į adoraciją įsitraukė ne tik Marijos legiono nariai, bet ir Šiluvos parapijos jaunimas, seminarijos Parengiamojo kurso klierikai, kunigai, vienuolės, parapijiečiai, svečiai. Parapijos jaunimas pradėjo adoraciją maldomis, giesmėmis, gitara pritarė klebonas kun. E.Murauskas. Ypač daug prie adoracijos vedimo prisidėjo Parengiamojo kurso klierikai bei jų rektorius kunigas Rimantas Baltrušaitis, kurie meldėsi visą naktį. Jie kalbėjo maldas, giedojo mišparus, Naktinę, Marijos valandas, kitas giesmes. Buvo sukalbėtos keturios rožinio dalys, Gailestingumo vainikėlis, „Catena Legionis“, kitos maldos. Savo maldomis į adoraciją įsitraukė ir vienuolės eucharistietės – sesės Modesta ir Ignė.

Visus sujaudino kun. Ramučio Janšausko mąstymas. Jo nuoširdūs, ramūs žodžiai privertė naujai pažvelgti į Dievą, Mariją, atkreipti dėmesį į save, savo elgesį, savo santykį su Aukščiausiuoju.

Visiems besimeldžiantiems įkvėpė stiprybės 96 metų monsinjoro Eduardo Simaškos pasiryžimas koplyčioje melstis, medituoti visą naktį. Mūsų Tėvelis (taip gerbiamą kunigą vadina šiluviškiai) – pavyzdys visiems, kaip reikia melstis, mylėti Dievą, Mariją, ir tada Dievas tau, žmogau, atlygins. Adoracija užbaigta 6 val. ryto šv. Mišiomis, kurias aukojo rektorius kun. R.Baltrušaitis. Adoracijoje dalyvavo ir svečių, atvykusių iš įvairių Lietuvos vietovių. Šiluviškiai dėkingi Parengiamojo kurso klierikams ir jų rektoriui kun. R.Baltrušaičiui už aktyvumą, kūrybingumą vedant naktinę adoraciją.

Ši naktinė adoracija parodė, kaip reikia tokių renginių, tokių bendrų maldų. Jos buria parapijiečius, vienija, ragina žmones būti geresnius, pamaldesnius. Tikime, jog ši naktinė adoracija – tik pradžia panašių bendrų renginių.

Joana RAŠIMAITĖ,
Marijos legiono narė

Šiluva, Raseinių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija