Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šventimai

Naktį iš gegužės 5-osios į 6-ąją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje auklėtinai dalyvavo adoracijoje. Ši vigilija buvo skirta pasimelsti už būsimus Vilniaus arkivyskupijos kunigus. Seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius sakė, kad toks budėjimas prie Švč. Sakramento yra mūsų laiko dovanojimas Dievui ir buvimas dėkojant. Į susitikimą reikia atnešti paaukoti visą savo žmoniškąją esybę, paaukoti Viešpačiui visus žmones, jų vargus, pastangas, troškimus. Rektorius skatino maldoje prisiminti būsimuosius kunigus, kurie savo kelionėje nugalėjo visus sunkumus, kad būtų Dievo gailestingumo ženklu pasauliui.

Gegužės 6 dieną Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis suteikė kunigystės šventimus trims Vilniaus arkivyskupijos diakonams: Kęstučiui Smilgevičiui (baigiančiam studijas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje), Žydriui Kuzinui (talkinančiam propedeutinio kurso vadovui kun. Vaclavui Volodkovičiui būsimųjų klierikų ugdymo darbuose), Sigitui Grigui (besidarbuojančiam Trakų Švč. M.Marijos Apsilankymo parapijoje). Šventimuose dalyvavo, drauge meldėsi vysk. Juozapas Tunaitis, būrys arkivyskupijos kunigų, seminarijos vadovybės nariai, seminaristai ir rektorius kun. R.Šalaševičius, parengiamojo kurso auklėtiniai, šventinamųjų tėvai ir bičiuliai.

Kardinolas A.J.Bačkis priminė, kad šventimai – tai didžiulė vyskupijos šventė, o nauji dvasininkai yra dovana Bažnyčiai. Kristus yra vienintelis kunigas ir Jis trokšta savo kunigystę vykdyti per žmones. Kiekvienas naujas kunigas – tikriausias žmonijos atstovas pas Dievą. Kunigui privalu būti visų žmonių, nė vieno neišskiriant, tarnu, pagalbininku, melstis už visą Dievo Tautą. Kunigas atnašauja aukas už tautos ir savo nuodėmes, o Kristus pats tapo auka, kad išgelbėtų žmogų. Visi kunigai yra kunigystės slėpinio dalininkai, kuriuos Kristus vadina draugais. Arkivyskupas tikintiesiems paaiškino keletą šventimų liturgijos momentų: ką reiškia rankų uždėjimas, delnų patepimas šventintu aliejumi. Kristus pašventina žmogų ir nuo to laiko jis priklauso Kristaus nuosavybei, bet nesisavina kunigystės. Kunigystėje jos dalininkus nuolat lydi ir palaiko Dievo Dvasia. Kardinolas šventinamiesiems linkėjo siekti visuomet įsiklausyti ir vykdyti Viešpaties valią ir, anot popiežiaus Benedikto XVI, būti tokiais kunigais, kurie pasižymėtų maldos gyvenimu ir draugyste su Kristumi.

Justas Jasėnas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija