Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Žydint sodams, iškeliavo į Amžinybę

A†A kun. Jonas Butkys (1920-1947-2006)

Kun. Jonas Butkys
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Velionis buvo gimęs 1920 m. vasario 10 d. Užpalių parapijoje, Tarvydžių kaime, Utenos apskrityje. Mokėsi Remeikių pradžios mokykloje, vėliau Utenos gimnazijoje. Baigęs gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1947 metais vyskupas Kazimieras Paltarokas jį įšventino kunigu.

Neramiais pokario metais kun. J.Butkys dirbo įvairiose parapijose: 1947 metais – Salako vikaru, 1947-1948 metais – Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru, 1948-1951 metais – Anykščių vikaru. Vėliau buvo kilnojamas po nedideles parapijas: 1951-1953 metais buvo Andrioniškio, 1953-1954 metais – Ragelių, 1954-1964 metais – Raguvėlės administratorius. 1964-1969 metais – Nemunėlio Radviliškio klebonas, 1969-1985 metais – Ramygalos klebonas. Pablogėjus sveikatai, kai jau negalėjo vienas dirbti, paliktas Ramygaloje altaristu.

Kiek leido jėgos, kunigas jubiliatas padėdavo bažnyčioje klausyti išpažinčių, o paskutiniu laiku ateidavo nors per pamaldas pasėdėti presbiterijoje. Jis visada mylėjo savo kraštą, žmones. Buvo tylus, ramus, bet be galo jautrios sielos žmogus. Daug skaitė knygų. Gerai mokėjo vokiečių kalbą, ja skaitė knygas, žurnalus, iš vokiečių kalbos versdavo pamokslus. Laisvalaikiu mėgo skambinti pianinu, rašė eilėraščius, dienoraštį.

Po sunkios ligos mirė sulaukęs 86 metų amžiaus. Iki gyvenimo pabaigos turėjo šviesų protą. Tik skundėsi, kad kartais pablogėja atmintis, skauda kojas, silpsta sveikata. Bet visada pasitikėjo Dievu, meldėsi, gerai suprasdamas, jog artėja diena, kai viską palikus reikės palikti šį pasaulį ir keliauti pas Viešpatį.

Kunigas jubiliatas iškeliavo į Amžinybę žydint sodams, gegužės 9 dieną. Laidotuvių pamaldos vyko Ramygalos bažnyčioje. Dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir per 30 kunigų. Amžinojo poilsio atgulė mylimos Ramygalos bažnyčios šventoriuje.

Ilgai prisimins šį ramų, gerumu spinduliuojantį kunigą Ramygalos žmonės. Galės aplankyti jo kapą ir pasimelsti visi, kuriuos jis krikštijo, tuokė ar ramino guosdamas skausme. Ilsėkis Viešpaties ramybėje, į kurią šaukei visus žmones savo žodžiu ir gyvenimo pavyzdžiu.

Kun. Edmundas RINKEVIČIUS,
Ramygalos klebonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija