Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Dvasia skrido virš mūsų ir mumyse

Vyskupas Rimantas Norvila
teikia Sutvirtinimo sakramentą

Garliava. Gegužės 20-ąją, šeštadienį, Garliavoje lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, jį lydėjo generalinis vikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia buvo pilna parapijos tikinčiųjų: jaunų ir senų, ypač jaunų, pasirengusių priimti Sutvirtinimo sakramentą. Šv. Mišių aukoje vyskupas artimai jungėsi su visais, bendravo maldoje. Jis kalbėjo apie Dievo gerumą, apie šeimos – jos narių, kuriems šiandieniniame išsiblaškiusiame pasaulyje, kartais labai prieštaringame, taip reikia Jėzaus pagalbos. Pasiruošusiems priimti Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams aiškino apie pareigą gyventi pagal Dešimt Dievo įsakymų ir ištvermingai laikytis Meilės įsakymo.


Marijampolės dekanate

Kongreso belaukiant

MARIJAMPOLĖ. Gegužės 13-14 dienomis Marijampolėje vyko Marijampolės dekanato Eucharistinis kongresas. Pirmosios dienos programoje dalyvavo apie šimtas penkiasdešimt jaunų tikinčiųjų, atstovaujančių dekanato parapijoms. Programa vyko Marijampolės šv. Vincento parapijoje, ji prasidėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Joje Marijampolės šv. Vincento ir šv. arkangelo Mykolo, Kalvarijos, Sasnavos, Liudvinavo, Kazlų Rūdos parapijų jaunimo chorai giesmėmis, o skaitovai mąstymų tekstais šlovino Eucharistinį Jėzų. Gegužės mėnesį pagerbiame Švč. Mergelę Mariją, tad prieš šv. Mišias visi pagiedojo Dievo Sūnaus Motinai skirtąją litaniją.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Ant Kristaus Evangelijos pamatų

Arkiv. Sigitas Tamkevičius (dešinėje)
laimina jį sutikusius Vilijampolės
parapijiečius. Kairėje –
klebonas kun. Jonas Bujokas

Kaunas. Sekmadienį, Kristaus Žengimo į dangų dieną, į Šv. Juozapo bažnyčią Vilijampolėje gausiai rinkosi parapijiečiai. Tai buvo nepaprastas sekmadienis dar ir todėl, kad tą dieną bažnyčioje gausiam būriui vaikinų ir merginų buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Į iškilmes su ganytojišku vizitu atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas, Kauno pirmo dekanato vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis. Juos prie bažnyčios durų pasitiko parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas, parapijiečiai, sutvirtinimui pasirengę jaunuoliai, jų tėvai, giminės.


Jonavos dekanate

Paminėtas adoracijos koplytėlės penkmetis

Į Eucharistijos nuolatinės adoracijos
koplyčios penktųjų metinių šventę
atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, buvęs klebonas dekanas
kun. Vytautas Grigaravičius

Jonava. Gegužės 20 dieną bažnyčioje buvo minimos Eucharistijos nuolatinės adoracijos koplyčios penktosios metinės. Į šventę atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir koplyčios įsteigėjas dabartinis Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius. Maloniai parapijiečių sutikti svečiai aukojo koncelebracines šv. Mišias, arkivyskupas pasakė pamokslą, apibūdindamas dabartinę padėtį mūsų šalyje ir pasaulyje.


Jurbarko dekanate

Lankėsi arkivyskupas

SEREDŽIUS. Gegužės 7-ąją, per Motinos dieną, parapijoje lankėsi Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, jį lydėjo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, ta proga atvyko ir Jurbarko dekanas kun. Kęstutis Grabauskas. Parapijiečiai savo ganytoją pasitiko su bažnytinėmis vėliavomis, gėlėmis ir duona, o šventorius buvo išpuoštas vainikais. Arkivyskupui ataskaitą apie parapijoje nuveiktus darbus ir sielovados situaciją pateikė klebonas kun. Virginijus Lenktaitis. Jis sakė, kad sekmadieniais šiltesniu metų laiku į bažnyčią susirenka iki 150 parapijiečių, o žiemą nebūna nė 50-ies. Parapijoje mažėja gyventojų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija