Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Dvasia skrido virš mūsų ir mumyse

Garliaviečiai laukia
Sutvirtinimo sakramento

Vyskupas Rimantas Norvila
teikia Sutvirtinimo sakramentą

Garliava. Gegužės 20-ąją, šeštadienį, Garliavoje lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, jį lydėjo generalinis vikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia buvo pilna parapijos tikinčiųjų: jaunų ir senų, ypač jaunų, pasirengusių priimti Sutvirtinimo sakramentą. Šv. Mišių aukoje vyskupas artimai jungėsi su visais, bendravo maldoje. Jis kalbėjo apie Dievo gerumą, apie šeimos – jos narių, kuriems šiandieniniame išsiblaškiusiame pasaulyje, kartais labai prieštaringame, taip reikia Jėzaus pagalbos. Pasiruošusiems priimti Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams aiškino apie pareigą gyventi pagal Dešimt Dievo įsakymų ir ištvermingai laikytis Meilės įsakymo.

Sutvirtinimo sakramentą vyskupas suteikė 132 berniukams ir mergaitėms. Garliavos klebonas kun. Kęstutis Vosylius vyskupui pranešė apie jaunimo rengimą Sutvirtinimo sakramentui ir padėkojo vyskupui už apsilankymą.

Garliavos parapijoje per visus gegužės sekmadienius buvo teikiama Pirmoji Komunija, kurią priėmė apie 200 vaikų. Parapijoje dvasinis sujudimas pastebimas jau seniai, bene nuo Naujųjų metų. Vaikai jau parengti Sutvirtinimo sakramentui, Pirmajai Komunijai ir pirmai išpažinčiai.

Vikaras kun. Mindaugas Martinaitis dirba išsijuosęs, dažnai gali pamatyti skubantį į parapijos namus, o iš jų – vėl į bažnyčią, besitariantį su klierikais, savo pagalbininkais, su „Atgaivink“ grupės seselėmis. Jau kurį laiką kiekvieną sekmadienį parapijos namuose vyksta „Alfa“ užsiėmimai, juose stengiamasi stiprinti tikėjimą (vadovas kun. M.Martinaitis).

Jonas KIRLYS

Jono PUODŽIŪNO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija