Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Ant Kristaus Evangelijos pamatų

Arkiv. Sigitas Tamkevičius (dešinėje)
laimina jį sutikusius Vilijampolės
parapijiečius. Kairėje –
klebonas kun. Jonas Bujokas

Arkiv. Sigitas Tamkevičius
teikia Sutvirtinimo sakramentą

Kaunas. Sekmadienį, Kristaus Žengimo į dangų dieną, į Šv. Juozapo bažnyčią Vilijampolėje gausiai rinkosi parapijiečiai. Tai buvo nepaprastas sekmadienis dar ir todėl, kad tą dieną bažnyčioje gausiam būriui vaikinų ir merginų buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Į iškilmes su ganytojišku vizitu atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas, Kauno pirmo dekanato vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis. Juos prie bažnyčios durų pasitiko parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas, parapijiečiai, sutvirtinimui pasirengę jaunuoliai, jų tėvai, giminės.

Nuveikti darbai

Prieš šv. Mišias ir Sutvirtinimo sakramento suteikimą parapijos klebonas kun. J.Bujokas arkiv. S.Tamkevičiui ir visiems čia susirinkusiesiems papasakojo apie šios bažnyčios, jos pagalbininkų veiklą auklėjant žmones meilės Dievui ir žmonėms linkme, einant doros keliu.

Klebonas pranešė, kad parapijoje gyvena apie 25 tūkst. katalikų, tačiau uolių, rimtai praktikuojančių tikinčiųjų yra gal apie 7 tūkstančius. Kiekvieną sekmadienį šv. Mišiose (jos aukojamos keturis kartus per dieną) dalyvauja apie 1200 tikinčiųjų, šiokiadieniais (šv. Mišios vyksta du kartus) – apie šimtą. Be to, šv. Mišios aukojamos kaimynystėje įsikūrusiuose senelių namuose ir Lampėdžių koplytėlėje. Prieš didžiąsias šventes parapijos kunigai teikia sakramentus parapijoje esančiuose Kartų namuose.

Klebonas pranešė, kad per trejus metus parapijoje buvo pakrikštyti 363 kūdikiai, 41 suaugusysis, Pirmąją Komuniją priėmė 626 vaikai, Sutvirtinimo sakramentą – 383 jaunuoliai, palaimintas 60 porų santuokinis ryšys. Buvo palaidota 1382 tikintieji.

Klebonas pasidžiaugė, kad šią bažnyčią parapijos tikintieji myli, ją remia, o po rekonstrukcijos dar gausiau lanko. Yra kūrybingas profesionalus vargonininkas Arvydas Kavaliauskas, kuris dar subūrė puikų didįjį parapijos chorą, giedojusį ir tą šventinę dieną.

Aktyviai į liturgiją įsitraukia jaunieji parapijiečiai, kurie per šv. Mišias skaito Šventojo Rašto skaitinius, gieda chore. Mažieji noriai dalyvauja adoracijose: jose apie 30 mergaičių, šeši ministrantai, kuriais rūpinasi ir juos globoja parapijos vikaras kun. Remigijus Kuprys ir zakristijonas Leonas Dzigas. Besiruošiantiems Pirmajai Komunijai bažnyčioje esančioje katechetikos klasėje nuo spalio iki birželio vyksta vaikų katechezė. Parapija turi savo uoliąją katechetę Liną Sindarienę, kuri drauge su parapijos kunigais parengė jaunuolius ir Sutvirtinimo sakramentui. Šiemet jam parengta 90 jaunuolių. Kaip sakė klebonas, parapijoje veikia kelios maldos grupės. „Marijos Legionas“ kiekvieną pirmadienį renkasi bendrai maldai, lanko šeimas, jas šviečia, atkreipia dėmesį į stokojančius ir reikalingus dvasinės pagalbos žmones. Be to, ši maldos grupė kas antrą penktadienį kalba rožinį „Marijos radijuje“. Šiai grupei vadovauja uoli katalikė Irena Ruževskienė. O maldos grupė „Gyvasis rožančius“ meldžiasi aktualiausiomis intencijomis ir tokiu būdu prisideda prie parapijos dvasingumo ugdymo. Be to, prieš Kalėdas ir Velykas parapijos kunigai ir jų talkininkai lankosi parapijiečių šeimose. Dėl to pagyvėjo žmonių religinis aktyvumas, jie dažniau ėmė lankytis bažnyčioje.

Labai plati parapijos „Caritas“ veikla. Šios bendrijos iniciatyva savaitgaliais maitinami 27 socialiai remtinų šeimų vaikai. Neturtingų šeimų vaikams rengiamos kalėdinės ir velykinės šventės. „Caritas“ aktyvistės lanko ligonius, kuriems padedama ir fiziškai, ir dvasiškai, jie paruošiami sakramentams. „Caritas“ nariai dalija surinktą labdarą, dalyvauja skirstant ES skiriamus maisto paketus socialiai remtinoms šeimoms.

Parapijoje veikia šeimos sekcija, vaikų ir jaunimo grupė „Nazaretas“, pastoracinė taryba. Joje yra ekonominė, katechetinė, šeimų sielovados, jaunimo ir informatikos sekcijos.

Klebonas pastebėjo, kad parapijos dvasiniai sunkumai niekuo nesiskiria nuo bendrų visoje Lietuvoje pastebimų problemų. Tai tikinčiųjų abejingumas religinei praktikai, šeimyninis gyvenimas be Santuokos sakramento ir kt. Parapijos klebonas kun. J.Bujokas pabrėžė, kad svarbiausi parapijos prioritetai yra vaikų ir suaugusiųjų katechezė, kurią ketinama dar labiau išplėsti.

Nepasiduoti gundymams ir tikėti

Po klebono informacijos buvo aukojamos šv. Mišios. Jų metu arkiv. S.Tamkevičius pamoksle priminė, kad per krikštą ir sutvirtinimą žmogus tampa visaverčiu krikščioniu, jis turi dar labiau paisyti Dievo nurodymų, Kristaus Evangelijos.

Ypač svarbu, kad meilė Dievui, Kristui būtų skiepijama vaikų, jaunimo sielose ir protuose. Daug jaunuolių ieško prasmingo gyvenimo kelio ir jį suranda, bet, deja, esama ir paklydimų. Jaunuomenei įvairiais būdais reklamuojamas lengvas, sotus ir prabangus gyvenimas, todėl nenuostabu, kad jaunimas, net paaugliai jo siekia neteisėtais būdais. Didelės įtakos turi vaikų auklėjimas šeimose, pastebėjo arkivyskupas. Daug tėvų savo vaikus krikštija, pritaria Sutvirtinimo sakramentui, tačiau vėliau mažai rūpinasi jų katalikišku auklėjimu, dora. Ne vienas jaunuolis piktinasi, kad ne dėl jų kaltės tenka perlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Tad galima teigti, kad egzamino užduotys buvo neteisėtai gaunamos ir ne už ačiū platinamos. Už pinigus parduodami ir perkami valstybiniai postai, dėl jų deramasi, kivirčijamasi. Visuomenės gyvenimas, interesai lieka nesvarbūs. O ką kalbėti apie filmą ir knygą „Da Vinčio kodas“?! Juose Kristus vaizduojamas kaip paprastas, nuodėmingas žmogus. Tai, be abejo, turi neigiamos įtakos jaunimui, kalbėjo arkivyskupas. O be Dievo, be Kristaus Evangelijos, neįmanoma sukurti gražios ateities. Arkivyskupas pakvietė pasimelsti už čia atėjusiuosius sutvirtinamuosius, visą Vilijampolės jaunimą, palinkėjo, kad visi stotųsi ant Dievo, Kristaus Evangelijos pamatų.

Po šv. Mišių arkivyskupas suteikė jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentą, patepė jų kaktas šventintu aliejumi.

Po iškilmių užkalbinti sutvirtintieji Tomas, pasirinkęs Jono vardą, bei jo draugas Gintaras, taip pat pasirinkęs Jono vardą, sakė, kad iškilmė jiems palikusi didelį įspūdį. Ypač buvę įsimintini arkiv. S.Tamkevičiaus žodžiai apie jaunimą. Abu vaikinai jau dirba, yra įgiję santechniko specialybę. Bažnyčioje buvo ir vaikinų tėveliai.

O Veršvų 7a klasės moksleivė Giedrė pasirinko Paulinos vardą, ji čia atėjo su tėveliais ir drauge Nerija, kuri taip pat priėmė Sutvirtinimo sakramentą.

Benjaminas ŽULYS

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija