Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Paminėtas adoracijos koplytėlės penkmetis

Į Eucharistijos nuolatinės adoracijos
koplyčios penktųjų metinių šventę
atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, buvęs klebonas dekanas
kun. Vytautas Grigaravičius

Vyskupas Jonas Ivanauskas
teikia Sutvirtinimo sakramentą

Jonaviečiai kun. Juozą Čičirką
išlydėjo į Gudžiūnus

Jonava. Gegužės 20 dieną bažnyčioje buvo minimos Eucharistijos nuolatinės adoracijos koplyčios penktosios metinės. Į šventę atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir koplyčios įsteigėjas dabartinis Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius. Maloniai parapijiečių sutikti svečiai aukojo koncelebracines šv. Mišias, arkivyskupas pasakė pamokslą, apibūdindamas dabartinę padėtį mūsų šalyje ir pasaulyje. Anais laikais pagonys tapdavo krikščionimis, o dabar krikščionys linksta į pagonybę. Daug diskusijų pasaulyje sukėlė šmeižikiška D.Brauno knyga „Da Vinčio kodas“. Ji pilna įžeidimų, istorinių ir teologinių klaidų, šmeižto, nukreipto prieš Jėzų, Evangeliją, Bažnyčią. Autorius nemyli Kristaus. Knyga – tai piktas sumanymas, paremtas neapykanta. Musulmonai tikrai tokiam autoriui paskelbtų mirties nuosprendį. Mes, krikščionys, priešų turime gailėtis, melstis už juos, jie yra dvasios vargšai. Kur neapykanta, turime parodyti daugiau meilės. Pasaulyje yra apie 1,5 mlrd. krikščionių. Visi turime jungtis maldoje, patrigubinti meilę Jėzui prieš tuos, kurie Jį niekina. Adoracija ir yra didžiulė meilė Kristui. Ta meilė mus turi lydėti kiekviename žingsnyje. Jei nesugebame mylėti šalia savęs esančio žmogaus, tai meilė Dievui yra beprasmė. Juk Jėzus kalbėjo: „Aš įsakau jums vienas kitą mylėti“. Arkivyskupas linkėjo, kad adoracija mūsų parapijoje atneštų daug vaisių, kiltų meilė, pagarba vienas kitam, klestėtų vienybė. Tada mūsų neįveiks jokie pikti sumanymai, šmeižtas, skelbiamas knygose ir filmuose. Meilė daro mus tvirtus.

Po šv. Mišių arkivyskupas pradėjo Švč. Sakramento nakties adoraciją bažnyčioje. Giedojo jaunimo chorelis (vadovė Inga Petrikonienė). Jaunimas ilgai adoravo. Adoracija bažnyčioje vyko visą naktį ir kitą dieną. Vidurnakčio šv. Mišias aukojo parapijos klebonas dekanas kun. Sigitas Bitkauskas, giedojo Sumos choras. Dekanas priminė, jog arkivyskupas mokė, kad, mylėdami vienas kitą, mylime Kristų. Parapijoje dar yra nemeilės, pavydo, kuriuos turime nugalėti. Meldimasis naktį – tai savotiškas Dievo meilės įrodymas. Tik būtina atsigręžti ir į šalia esantį. Ne visi tai suvokia. Liūdna būtų, jei po adoracijos nakties vėl prasiveržtų vienas kito nesupratimas, neapykanta artimui. Ne visi suvokia ir adoracijos svarbą. Tie, kurie adoravo penkerius metus, lyg ir arčiau Dievo, laimingesni. Tačiau nugalėti pavydą, teisingai įvertinti kitų darbus – ne kiekvienam duota. Egoizmu pasižymintys žmonės nėra laimingi. Visi turi elgtis krikščioniškai. Dievas įvertina gerus darbus.

Gegužės 21 dieną Sumos šv. Mišias aukojo nepaprastai šiltai sutiktas dekanas kun. V.Grigaravičius. Jis prisiminė darbą mūsų parapijoje. „Čia tiek artimų veidų, rodos, tik vakar išsiskyrėme, o jau prabėgo ketveri metai. Susirinkome dėkoti Viešpačiui už Eucharistijos adoracijos koplytėlę – didžiulę Dievo dovaną parapijai. Imtis jos steigimo nebuvo lengva, bet, palaikomas arkivyskupo, padedamas seselės vienuolės Ramutės Budvytytės, kuri taip pat atvyko į šventę, kitų pagalbininkų, ryžausi, atlikome šį didelį darbą. Šiandien jau penkeri metai, kai koplytėlė gyvuoja. Ne vienas čia suklupęs gavo Dievo malonę. Ne vienam čia dirbdamas patardavau, kad nueitų į koplyčią, gautų dvasinį pastiprinimą. O šios dienos Evangelija skirta tarsi Jonavai: „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Aš tai jums įsakau: vienas kitą mylėti“. Kartais pritrūksta kantrybės, būna sunku, tada koplytėlėje atsiklaupkime prieš Meilę – Kristų, ir vilties kibirkštėlė įsižiebs širdyje. Krikščioniui šiuo metu nelengva atsilaikyti, nes daug kur viešpatauja neapykanta, kerštas, korupcija, smurtas. Pragyvenome siaubingus laikus, kai trėmė į Sibirą, nes dažniausiai kaimyno širdyje nebuvo meilės. Baisu, kad tai nepasikartotų. Daug vaikų auga egoistai. Mokykime jaunimą, kad pajustų Dievo artumą, parodykime kelią į kolytėlę, tesupranta, kur tikroji Meilė. Auginkime ją savo širdy. Pavyzdžiu, šypsena, supratimu ugdykime meilę. Džiaukimės kiekvienu, suradusiu kelią į koplytėlę, į bažnyčią. Nenešiokime akmens širdyje tam, kas kažkada buvo kitoks negu mes, tam, kas neapgalvotą žodį pasakė, neminėkime tariamos skriaudos. Prisiminkime, jog ir patys dar nesame šventieji“, – sakė kun. V.Grigaravičius.

Tegul sėkmę parapijai neša vienintelė Lietuvoje Eucharistijos nuolatinės adoracijos koplytėlė. Tegu Dievo meilė apgaubia visus adoruojančius. Per Dievo malonę pasikeisime ir būsime išganyti.

* * *

Gegužės 25 dieną parapijoje lankėsi vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Jis aukojo šv.Mišias, kurių metu 138 jaunuoliams, sulaukusiems 14 metų, suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Tai paskutinis įkrikščioninimo sakramentas. Po šv. Mišių vyskupas visiems, priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą, įteikė pažymėjimus ir padovanojo po paveikslėlį.

Gegužės 28 dieną jonaviečiai iš parapijos išlydėjo vikarą kun. Juozą Čičirką, nes jis paaukštintas pareigose – paskirtas Kėdainių dekanato Gudžiūnų parapijos klebonu.

Felicija Lankelienė

Valerijaus BUKLAJEVO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija