Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kariai džiaugėsi švente

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas
atlieka krikšto apeigas

Gegužės 26 dieną Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje buvo nepaprastas įvykis. 73-ims Karaliaus Mindaugo motorizuoto pėstininkų bataliono „Geležinis vilkas“ kariams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Aštuoni jų prieš tai buvo pakrikštyti, jie priėmė ir Pirmąją Komuniją. Tą penktadienį šauktiniai buvo atleisti nuo karinės tarnybos.


Laikinoji Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnytėlė pratęs savo gyvavimą

Angelė BUŠKEVIČIENĖ

Antroji laikinoji daugelį kartų
restauruota Prisikėlimo bažnytėlė

Lietuvos Katalikų Bažnyčia yra neatsiejama lietuvių tautos istorijos dalis, atlikusi reikšmingą vaidmenį visuose svarbiausiuose mūsų tautos bei valstybės procesuose.

Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios prisikėlimo šviesa sklinda ne tik kauniečiams, bet ir visai Lietuvai per Dievo žodį, tikėjimą, kultūrą, dvasinį atgimimą. Žaliakalnio katalikams yra brangi ir senoji laikinoji bažnytėlė, šiais metais restauruota klebono kun. Vytauto Grigaravičiaus rūpesčiu. Ši bažnytėlė turi savo istoriją istorinių lūžių momentais, kurią savo gyvenimu ir veikla kūrė administratoriai, klebonai, vikarai, altaristai, parapijiečiai.


Giedok, „Karunka“, giedok…

Dr. Aldona Kačerauskienė

Sovietmečiu jie dainavo „Raskilos“ etnografiniame ansamblyje. Bene labiausiai šis ansamblis išgarsėjo Kernavėje švenčiant Jonines. Aiškiai jautėsi rezistencinės nuotaikos. Tačiau valdžia, nors ir šnairuodama, toleravo: nesiryžo trenkti per pačią tautos gyvastį – iš amžių glūdumos mūsų dienas pasiekusį folklorą. Pats gyvenimas reikalavo grupelės žmonių, kurie galėtų giedoti per šermenis ir laidotuves. Juk mirdavo Dievą tikintys artimieji, bičiuliai.


Atvirų durų diena seminarijoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų
seminarijos auklėtiniai įšventinti
kunigais su ganytojais (iš kairės):
kun. Sigitas Grigas, kardinolas
Audrys Juozas Bačkis, vyskupas
Juozas Tunaitis, kun. Žydrius Kuzinas,
kun. Kęstutis Smilgevičius

Gegužės 13 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybė ir klierikų bendruomenė pakvietė visus besidominčius, ieškančius savojo pašaukimo ir ketinančius studijuoti į Atvirų durų dieną. Programa prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius, vadovybės nariai kunigai Žydrūnas Vabuolas, Rimgaudas Šiūlys, Jurgis Vitkovski.


Popietė, skirta krikščioniškoms vertybėms

Druskininkų katalikių moterų draugija organizavo popietę, skirtą krikščioniškoms vertybėms bei liaudies tradicijoms pagerbti.

„Matykime Dievą, įsikūnijusį kiekviename žmoguje ir visuose daiktuose“ ,- sakė J.Donne’as dar prieš keturis šimtus metų.

Šiandien, kai mūsų gyvenime vyrauja apverstos moralės dėsniai, tai yra labai svarbu ir aktualu. Svarbiausias moralės dėsnis – tiesa – moko mus padėti, pagelbėti, paguosti nelaukiant jokio užmokesčio, nes siela yra ten, kur yra mūsų geri darbai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija