Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Atvirų durų diena seminarijoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų
seminarijos auklėtiniai įšventinti
kunigais su ganytojais (iš kairės):
kun. Sigitas Grigas, kardinolas
Audrys Juozas Bačkis, vyskupas
Juozas Tunaitis, kun. Žydrius Kuzinas,
kun. Kęstutis Smilgevičius

Gegužės 13 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybė ir klierikų bendruomenė pakvietė visus besidominčius, ieškančius savojo pašaukimo ir ketinančius studijuoti į Atvirų durų dieną. Programa prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius, vadovybės nariai kunigai Žydrūnas Vabuolas, Rimgaudas Šiūlys, Jurgis Vitkovski. Drauge meldėsi auklėtiniai ir atvykę svečiai. Kun. R.Šalaševičius pabrėžė, kad kunigų seminarijoje ši diena turi platesnę prasmę nei kitose aukštosiose mokyklose. Daugiau sužinoma ne vien apie pačią seminariją, gyvenimą ir ugdymąsi joje pagal dvasinį, sielovadinį, žmogiškąjį bei intelektualinį aspektus, studijų programas, bet kartu ieškoma savojo pašaukimo, dvasingumo, kuriamas asmeninis santykis su Viešpačiu. Pamoksle seminarijos vadovas akcentavo pašaukimą ir kiekvieno žmogaus unikalų atsiliepimo būdą. Jis iškėlė šv. Antano pavyzdį, kuris atsisakė turtų, kad galėtų be prisirišimų sekti Viešpačiu, akcentavo šventojo pasitraukimą į dykumą, kur taip sėkmingai ir darniai buvo sujungtas darbas ir malda. Šv. Antanas savo gyvenime kovojo su išbandymais ir pagundomis, kad pasiruoštų būti Dvasios atletu. Šventajam Antanui eiti pašaukimo keliu padėjo kiti vienuoliai. Taip ir seminaristai, o vėliau ir kunigai turi vienas kitam padėti eiti dvasiniu keliu. Šv. Antanas buvo pasiruošęs iššūkiams, tad iš dykumos sugrįžo pagelbėti Aleksandrijos vyskupui Atanazui kovoti su Bažnyčią ištikusia erezija, klaidingomis interpretacijomis.

Po šv. Mišių klierikai Algirdas Akelaitis, Laurynas Visockas, Saulius Bužauskas, Marius Žitkauskas, Darius Karizna ir Mindaugas Bernotavičius kūrybiškai, užduočių ir žaidimų pagalba pristatė pašaukimą, aptarė klieriko gyvenimą ir pasiruošimą kunigystei. Penktakursiai svečius supažindino su seminarija, pasakojo jos istoriją, aptarė dabarties aktualijas, parodė auditorijas, biblioteką, sporto salę, meno kūrinius ir kt.

Vėliau seminarijos rektorius kun. R.Šalaševičius kalbėjo apie seminariją, kun. Ž.Vabuolas pristatė ugdytojo tarnystę, o kun. R.Šiūlys kalbėjo apie dvasios tėvo vaidmenį seminaristo formacijoje. Galvojantieji stoti į seminariją susitiko su pirmojo ir antrojo kurso seminaristais, klausėsi jų liudijimų, kartu su vadovybe pietavo, aptarė jiems aktualius stojimo, studijų reikalus.

Tądien vyko ir Vilniaus arkivyskupijos Ministrantų diena. Seminarijos evangelizacinė komanda susirinkusiems patarnautojams kalbėjo apie kunigo pašaukimą, kai kurie klierikai papasakojo savo pašaukimo kelią.

Justas Jasėnas

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija