Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Eucharistinis kongresas

Vyskupas Rimantas Norvila
ir Aleksoto dekanas
kan. Deimantas Brogys
su jaunaisiais Eucharistinio
kongreso dalyviais

Eisenos pradžioje – Aukštosios
Panemunės parapijos
jaunimo grupės „Gentis“ vėliava

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Nemaža dalis Aleksoto dekanato parapijų tikinčiųjų pasirinko porą savaitgalio dienų, kad pašlovintų, adoruotų Viešpatį. Tenka apgailestauti dėl mažesnio kai kurių parapijų ir mokyklų aktyvumo: jie pirmenybę skyrė laikinoms žemiškoms, materialinėms vertybėms, pabrėžė dekanas kan. Deimantas Brogys ir paragino melsti Viešpaties malonių mažiau aktyvioms parapijoms.

Eucharistinis kongresas prasidėjo gegužės 26 dieną šv. Mišiomis ir Švč. Sakramento adoracija. Gegužės 27 dieną Aukštosios Panemunės parapijos bažnyčioje buvo daug šventinės atributikos, kuri, atrodo, šaukte šaukė mažus ir didelius burtis draugėn. Šventę pradėjo šv. Mišiomis bei Švč. Sakramento adoracija dekanato bendruomenių jauniausieji – pradinukai. Juos šventei rengė aktyvios katechetės: „Šilo“ pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Lina Šumauskienė, muzikos mokytoja Jolita Celiešiūtė, Panemunės pradinės ir Šlienavos pagrindinės mokyklų mokytoja Laima Juodytė, Vaidoto pagrindinės mokyklos mokytoja Inga Straigienė. Po Švč. Sakramento adoracijos vaikus palaimino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, ir visi susirinko šventoriuje žaisti. Ten pat vyko ir agapė. Tuo metu Šv. Mato mokykloje rinkosi Aleksoto dekanato jaunimas. Jaunuosius dalyvius pasveikino ir bendra malda į Viešpatį kreipėsi mokyklos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius. Paaugliai turi pajusti, kad jų gyvenimas – tai kūrybinė užduotis, kad jų širdyse virpančios tikrumo ir kilniaširdiškumo paskatos – Dievo pasėtos sėklos. Tačiau ar jos sudygs jų gyvenime, priklauso ir nuo pačių paauglių, ir nuo šeimos narių, ir nuo juos ugdančių mokytojų, ir nuo visos bendruomenės. Savo ruožtu jie ir patys yra pašaukti pasaulyje sėti viltį, drąsiai liudyti tiesą, laisvę ir džiaugsmą.

Jaunimo programa prasidėjo konferencija apie Eucharistijos reikšmę mūsų gyvenime. Ją vedė Kauno kunigų seminarijos vicerektorius kun. teol. dr. Rimas Skinkaitis. Eucharistija - tai mūsų gyvenimo ir tikėjimo širdis, kurioje pats Jėzus ateina ir sustiprina mus, suteikdamas mūsų gyvenimui ir tikėjimui naują kryptį ir prasmę, kad, būdami vieningi su Juo, ir amžinybėje būtume laimingi. „Jeigu žmonės nori būti laimingi, jie turi gyventi dėl kitų, o jei nenori turėti laimės, jie gali gyventi dėl savęs“, - sakė kun. R.Skinkaitis.

Vėliau jaunimas, susiskirstęs į grupeles, dalyvavo teminiuose užsiėmimuose, kuriuose nagrinėjo tikėjimo ir gyvenimo klausimus, mokėsi geriau pažinti save ir vieni kitus.

Šv. Mišias aukojo vysk. R.Norvila kartu su dekanato kunigais. Vyskupas minėjo, kad Vilkaviškio vyskupijos Eucharistinis kongresas yra ypatingas įvykis vyskupijos gyvenime. Ganytojas ragino: „Rengdamiesi artėjančiam IV Eucharistiniam kongresui, iš naujo praminkime takus prie Jėzaus gyvybės duonos, nes Jis trokšta, kad mes turėtume gyvenimą, kad apsčiai jo turėtume. Pasirengimą kongresui telydi Jėzaus žodžiai, kuriais Jis, padovanojęs mums patį save Eucharistijoje, prisistato: „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6, 35). Ruošimasis jam ir jo šventimas suvienija visus vyskupijos tikinčiuosius. Kongresas padeda išgyventi Eucharistiją, kaip vienybės su Dievu bei tikėjimo broliais ir seserimis šventę“. Po šv. Mišių Eucharistinės dienos dalyviai rikiavosi procesijoje, kurioje su Švč. Sakramentu buvo einama Aukštosios Panemunės gatvėmis.

Eucharistinė diena baigėsi jaunimo adoracija – šlovinimu ir vakaro šv. Mišiomis, kurioms vadovavo ir homiliją sakė Vilkaviškio vyskupo generalinis vikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Pasak jo, turime būti dėkingi Viešpačiui už šią dieną, kurioje Jis gaivino ir žadino visų širdis ieškoti dar tvirtesnio ryšio su Juo, išgyventi brolišką eucharistinę vienybę. Po palaiminimo Švč. Sakramentu jaunimas ir visi norintieji linksminosi gegužinėje, joje galėjo išmokti liaudiškų žaidimų ir šokių.

Aktyviausi šios šventės organizatoriai ir dalyviai buvo Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos vaikai ir jaunimas (vadovė doc. Lina Šulcienė), Prienų Kristaus apsireiškimo parapijos atstovai, taip pat Kauno kunigų seminarijos klierikai, Šv. Elzbietos seserų kongregacijos narė ses. Emanuelė – jie savo gyvu tikėjimu ir liudijimais dalijosi su jaunimu. Aukštosios Panemunės seniūnija, bendruomenės centras, klubas „Sinavadas“, mokyklų kolektyvai irgi nuoširdžiai prisidėjo organizuojant kongresą; jaunimo grupės „Gentis“ aktyvistai Kristina Česnavičiūtė, Ingrida Celiešiūtė, Rūta Godliauskaitė, Paulina ir Kristina Bajarūnaitės, Darius Panomarenka ir jų vadovė Dalia Bajarūnienė negailėjo savo laiko ir jėgų, kad šventė būtų graži ir prasminga. Renginio rėmėjai – „Bernelių užeigos“ savininkas A.Mažeika (jo meno kūrinių kolekcija buvo eksponuojama šventėje), UAB „Dargita“ mėsinės direktorius A.Maleckas, UAB „Dulcor“ cukrainės direktorė R.Stukienė, UAB „Vičiūnai ir Ko“ generalinis direktorius.

D.B.

Dalios BAJARŪNIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija